April 4

Aktieutdelning – Hur fungerar Utdelningar med aktier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En aktieutdelning är en summa pengar som ett företag beslutar att dela ut till sina aktieägare. Utdelningen kan bestå av både pengar och/eller aktier i företaget. Aktieutdelningar kan användas av företag för att locka till sig nya aktieägare och öka intresset för företaget. Det finns olika sätt att få aktieutdelningar, såsom att köpa och äga aktier direkt i företaget eller genom att investera i aktiefonder som har aktier i företaget.

En utdelning är en utbetalning av pengar eller liknande tillgångar från ett aktiebolaget till aktieägare. Att investera i aktier och försöka skapa ett liv där du lever på vinster från dina investeringar, är något som kan ta mycket lång tid. Detta är inget hinder för alla de som känner till vikten av att spara och investera i tidig ålder. Det är heller inte så svårt att förstå sig på börsen, aktier och att lära sig investera klokt.

Något som ofta rekommenderas och även anses som relativt säkra investering av de stora inom finansvärlden, är aktier med hög utdelning, även kallat utdelningsaktier. Då kommer vi direkt in på frågan, vad betyder aktieutdelning? Detta är något mycket viktigt du som investerar i akter på börsen måste ha koll på och kännedom om.

I denna artikel ska du få en introduktion till aktieutdelning. Du för svar på frågan, vad betyder aktieutdelning och vad detta är. Vi ger också några smarta tips på vägen för alla som delvis vill leva på sina investeringar. Sist men inte minst ska vi berätta vad några av de största i finansvärlden anser om aktier och aktieutdelning.

Kommande aktieutdelningar – En Lista hos Avanza

Klicka på bilden för att komma till Avanzas analyslistor för utdelningar.

aktieutdelning - Aktuella kommande lista

 

Vad är aktieutdelning?

Rätt och slätt är aktieutdelning något som ett företag med stor vinst ger sina aktieägare. Här handlar det oftast om stora företag med många anställda som varit med i massor av år. Givetvis finns det som vanligt undantag, samt vissa typer av bolagskonstellationer som egentligen inte skulle ägna sig åt aktieutdelningar. I vilket fall handlar detta om att ett bolag som uppvisar en vinst i årsredovisningen, vill ge vissa del av denna till sina aktieägare.

Oftast handlar det om en del av vinsten, då den större delen oftast går till utveckling och expansion av företaget och dess verksamhet. En del gånger kan det också handla om att företaget bara ger en del av vinsten i utdelning, med anledning av att de vill skapa en buffert och ett reservkapital för att säkra företagets framtid i händelse av några dåliga år. Det som inte delas ut blir kvar i företagets eget kapital.

Vi har även en hel artikel om nackdelar med utdelningsaktier. Läs den gärna, jag tror du kommer tycka den är intressant.

Ett annat scenario är att ett företag ger utdelning till sina aktieägare trots att de går med förlust. När det handlar om ett sunt företag så kommer detta oftast göras med anledning att det finns för mycket pengar i företaget sedan tidigare som de inte vet vad de ska använda till. Här anser de att det är bättre att göra än utdelning än att spara dem i företaget.
Utdelningsandelar kallas den del av vinsten som delas ut till ägarna. Normalt behålls en del av vinsten och adderas till aktiekapitalet som fritt eget kapital. Fritt eget kapital kan delas ut som utdelning ett annat år. Till exempel i form av en extra utdelning. Då kan utdelningsandelen överstiga 100% enstaka år.

Så beslutas det om aktieutdelning

När en aktieutdelning i ett företag ska ske, är detta något som styrelsen tar upp som ett förslag. Om styrelsen med majoritet anser att en utdelning ska ske, kommer detta skickas vidare till en kommande bolagsstämma. På en bolagsstämma är det sedan aktieägarna som röstar ja eller nej till detta förslag. Alltså är det aktieägarna själva som bestämmer om de ska ge sig själva mera pengar, eller om pengarna ska kvarstå i företaget. Här kommer det också att beslutas om hur stor denna utdelning ska vara och vad den ska bestå i.

I de allra flesta fall kommer en utdelning att vara i form av kontanter. Dock finns det, hypotetiskt sett, inga som helst juridiska hinder att ge utdelning i annan form. Här kommer det enda som krävs vara att företaget som beslutar om en utdelning äger det som ska delas ut.

Historiska ekonomiska fakta om utdelning

Dessa ekonomiska fakta avser den generella storleken på aktieutdelningar sett till historiska fakta. De utdelningar som gjorts av skötsamma och seriösa företag på aktiemarknaden har normalt leget mellan 3 – 4% i årlig direktavkastning på investerat kapital. Detta betyder att den som investerat 100 000 kronor generellt sett får mellan 3 000 – 4 000 kronor per år så länge ett förslag om aktieutdelning i företaget för bifall på en bolagsstämma.

Andra ekonomiska fakta är att det på en aktieutdelning i sin rena form är skatteplikt. Här handlar det om att utdelningen anses som en inkomst av kapital för en privatperson, vilket gör att den också ses som substans för avdrag av ekonomiska förluster innan den beskattas.

FAQ om aktieutdelningar

 1. Aktieutdelningsbelopp: Det totala beloppet som ska delas ut i aktieutdelning till aktieägarna.
 2. Utspädningseffekt: En minskning av aktieägarnas andel av företaget som kan uppstå vid en nyemission av aktier.
 3. Aktieutdelning per aktie: Beloppet av aktieutdelning som ska betalas ut per aktie.
 4. Aktieutdelningspolicy: Företagets riktlinjer för hur mycket av vinsten som ska delas ut i aktieutdelning till aktieägarna.
 5. Direktavkastning: Den avkastning som aktieägaren får genom aktieutdelningen, uttryckt i procent av aktiekursen.
 6. Indirektavkastning: Den avkastning som aktieägaren får genom att aktiekursen stiger efter att aktieutdelningen har delats ut.
 7. Aktieutdelning som andel av vinst: Den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna i form av aktieutdelning.
 8. Extraordinär utdelning: En aktieutdelning som inte är planerad att delas ut regelbundet, utan som är en engångsutdelning.
 9. Aktieutdelningshistorik: Historik över tidigare aktieutdelningar som har delats ut av företaget.
 10. Aktieutdelningsyield: Beloppet av aktieutdelning som ska betalas ut per aktie i förhållande till aktiekursen, uttryckt i procent.
 11. Totalavkastning: Den totala avkastningen som aktieägaren får, inklusive både direktavkastning och indirektavkastning.
 12. Utdelningsväxel: Ett finansiellt instrument som ger aktieägaren rätten att växla in en viss mängd aktier mot en kontant utdelning.
 13. Aktieutdelning och skatt: Aktieutdelningar kan vara föremål för skatt, beroende på hur länge aktierna har ägts och i vilken skattesats de faller.
 14. Uppskov med aktieutdelning: Möjligheten för aktieägarna att välja att skjuta upp mottagandet av aktieutdelningen till ett senare tillfälle.
 15. Aktieutdelning och aktiekurs: Aktieutdelningar kan påverka aktiekursen på olika sätt, beroende på marknadsförhållanden och företagets finansiella situation.
 16. Aktieutdelning och investeringar: Aktieutdelningar kan vara en faktor att beakta vid investeringsbeslut, eftersom de kan ge en direktavkastning till aktieägaren.
 17. Aktieutdelning och risk: Vissa företag har en högre aktieutdelningsyield, men det kan också vara en indikation på en högre risk för investeringen.
 18. Aktieutdelning och företagsvärde: Företag med en stabil och hög aktieutdelning kan ha ett högre företagsvärde, eftersom det kan vara attraktivt för aktieägarna.
 19. Aktieutdelning och företagsutveckling: Företag kan välja att hålla tillbaka på aktieutdelningar för att investera i företagsutveckling och tillväxt.
 20. Aktieutdelning och bolagsstämma: Aktieutdelningar beslutas oftast på företagets bolagsstämma, där aktieägarna får rösta om hur vinsten ska fördelas.

Stabila utdelningsaktier hos Avanza

Följande lista visar 15 utdelningsaktier som har stabil utdelningstillväxt och en långtgående utdelningshistorik. Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza.

 1. Wallenstam
 2. Castellum
 3. ASSA Abloy
 4. Alfa Laval
 5. Fenix Outdoor 
 6. Fast Partner
 7. Vitec
 8. Skanska
 9. Swedish Match
 10. Atlas Copco
 11. Hufvudstaden
 12. NIBE Industrier
 13. SWECO 
 14. AstraZeneca
 15. BTS Group

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att framtida utdelningar blir desamma som tidigare utdelningar.

Skatt på aktieutdelning privatpersoner

Skatt på aktieutdelningar för privatpersoner i Sverige regleras av Inkomstskattelagen. Aktiebeskattning innebär att vinster på aktieinnehav beskattas som inkomst för den som äger aktierna. Aktieutdelningar och utdelningsskatt är en form av aktiebeskattning där en aktieägare får utdelning i form av kontanter eller aktier från bolaget som ägarna är medlemmar i.

Skatt på aktievinster är en annan form av aktiebeskattning som innebär att vinster på försäljning av aktier beskattas som inkomst. Detta gäller även vinster på försäljning av aktier som är erhållna genom att man har sålt aktier som man tidigare har fått som utdelning.

Beskattning av aktieoptioner innebär att vinster på försäljning av aktier som har erhållits genom att man har utnyttjat aktieoptioner beskattas som inkomst. Aktieoptioner är ett alternativt sätt att äga aktier där man inte behöver betala hela köpesumman vid köptillfället, utan kan betala resterande belopp när man väljer att utnyttja optionen.

Kapitalvinstskatt är en skatt som tas ut på vinster på försäljning av tillgångar, såsom aktier och fastigheter. Skattesatsen för kapitalvinstskatt är 30% för privatpersoner.

Det finns en avdragsrätt för aktieskatt för privatpersoner. Detta innebär att man kan dra av en viss del av skatten på aktievinster och aktieutdelningar från sin inkomstskatt. Avdragsrätten är 30% för aktievinster och 15% för aktieutdelningar.

Skattereduktion för aktieutdelningar är en annan form av skatteavdrag för privatpersoner som äger aktier. Skattereduktionen innebär att man kan dra av en viss del av skatten på aktieutdelningar från sin inkomstskatt. Skattereduktionen är 25% av den skatt som tas ut på aktieutdelningar.

Det är viktigt att vara medveten om de olika reglerna för skatt på aktieutdelningar för privatpersoner, eftersom det kan påverka ens ekonomi på olika sätt. Det är också viktigt att notera att det finns vissa gränser för hur mycket avdragsrätt och skattereduktion man kan utnyttja. Dessa gränser är olika beroende på om man äger aktier i ett bolag som är skattskyldigt i Sverige eller i ett bolag som är skattskyldigt i ett annat land.

Fastighetsaktier med hög utdelning

Här kan du läsa mer om fastighetsaktier med hög utdelning.

Måste man betala skatt på aktieutdelning?

Eftersom vi redan informerat om att en utdelning är skattepliktig och ses som en inkomst av kapital, så är det raka svaret ja. Hur som helst finns det några olika sätt att slippa betala skatt på aktieutdelning. Dessa kommer vi till lite senare. En utdelning i sin rena form där aktierna sitter i en aktiedepå och du får kapitalet i form av kontanter är alltså föremål för samma skatt du har på alla vinster på detta konto.

En del gånger handlar det om utländska aktier. I det fallet tillkommer det något som kallas för källskatt. Detta oavsett vilken typ av konto du har dina aktier i. Den procentuella storleken på denna källskatt kommer också att variera. Detta beroende på vilket land dina aktier är noterade i. Mellan tummen och pekfingret, brukar denna källskatt ligga runt 15%.
Det finns två sätt att behålla sin aktieutdelning och slippa betala skatt på denna. I det fallet är det första sättet att ha dina svenska aktier på ett Investeringssparkonto, ISK. Det andra sättet är att du har dina aktier i en kapitalförsäkring. I både dessa fall kommer du inte att betala någon skatt på aktieutdelning.

Du som har en kapitalförsäkring som dina aktier är knutna till, kommer också många gånger ha möjlighet att får tillbaka den eventuella källskatt du betalt på dina utländska aktier. De flesta gånger kan detta vara något som tar mycket lång tid att återfå, och något som din bank kan hjälpa dig med. Om inte banken kan hjälpa till, kan du alltid ansöka om att återfå källskatt på egen hand.

Donera din utdelning

Detta är den tredje möjligheten att slippa betala skatt på utdelning. Nackdelen här är att du heller inte kommer att få behålla någon vinst. Det handlar om att donera aktieutdelning. Detta är något som blev möjligt efter att en ny skattelag gällande aktieutdelningar trädde i kraft. Före detta var det inte möjligt att donera utdelningen innan en person hade betalt skatt på denna.
Tidigare betydde detta att en person som fick aktieutdelning på 10 000 kronor och ville donera denna till välgörande ändamål, var tvungen att betala 30% i skatt innan denne kunde ge bort pengarna. Med andra ord 3 000 kronor i skatt och 7 000 kronor till välgörenhet.
Med den nya skattelagen kan hela summan doneras till välgörenhet och ingen skatt på utdelningen betalas. Här finns det dock vissa regler som måste följas för att detta ska vara möjligt.

 • Aktieägaren måste innan bolagsstämman meddela till vilken organisation aktieutdelningen ska doneras.
 • Donation av aktieutdelning kan endast ske till godkända organisationer och andra mottagare. (För mera information om detta läser du vidare hos Skatteverket)

En ny ändring av den svenska skattelagstiftningen har alltså gjort det möjligt för privatpersoner att slippa ta upp aktieutdelningen som inkomst av kapital om de donerar utdelningen istället. Det måste dock vara en godkänd ideell organisation.

Utdelningspolicy – Olika typer av bolag

Som vi redan nämnt i inledningen är det oftast bara de större och äldre företagen som ägnar sig åt aktieutdelning. Detta av den enkla anledningen att nya företag och det som kallas för tillväxtbolag, har en policy att inte ge aktieutdelning. Här spelar det ingen roll om de går med vinst eller ej. Det handlar rätt och slätt om att dessa företag hellre ser att vinsten i företaget går till expansion och tillväxt i verksamheten.

I övrigt kommer ett bolags policy rörande aktieutdelning vara mycket viktig. Här handlar det om att marknaden ser en konstant i bolaget. Vissa gånger kommer stora bolag av olika anledningar gör avvikelser i sina etablerade utdelningsmönster. När detta sker kan det få en negativ effekt på marknaden, vilket gör att förtroendet för bolaget minskar. Som en reaktion av detta kommer således värdet på detta bolags aktier att sjunka.

Något annat som kan leda till en negativ effekt av en förändring i ett företags utdelningspolicy är variationer i aktieutdelningen. Om det varit så att aktieutdelning i ett bolag hela tiden ökat för varje år, så kan en minskning eller stiltje i detta mönster också bidra till att bolaget tappar marknadens förtroende.
Ett bolag kan på ett sunt sätt skydda sig från detta genom att skapa en plan med jämn utdelningen som höjs efter ett utarbetat mönster. Detta samt att skapa ett reservkapital kan se till att företaget kan slippa bryta mot sin plan även om det uppstår ett eller två sämre år.

Risker med en sund utdelningspolicy

När ett bolag försöker skydda sig mot dåliga år och göra allt de kan för att säkerställa att du kan hålla sin plan rörande aktieutdelning, uppstår också en del olika risker. Här handlar det om att det vissa gånger är många aktier och ett stort aktiekapital, varvid det också krävs ett stort reservkapital i bolaget. I och med detta reservkapital kommer företaget att vara sårbart att dra till sig uppmärksamheten från bolagsslukare.

Här handlar det om företag som agnar sig åt att köpa upp aktiebolag med stora tillgångar. Detta kan då leda till bolagsstyckning eller att ledning och styrelse blir avsatta, alternativ tvingas jobba med nya ägare som inte ser till företagets bästa.

Akta dig för riskkapitalbolag och hedgefonder

Något som små investerare och de som vill bygga upp en ekonomisk frihet på lång sikt ska akta sig för, är riskkapitalbolag och hedgefonder. Här handlar detta om bolag som koncentrerar sin verksamhet på kort sikt. Tyvärr kommer du inte veta hur kort sikt. De koncentrerar sig oftast på att ge stora utdelningar till majoritetsägare. Så stora att bolaget kan komma i onåd och stå helt utan tillgångar. När det sker kommer du också att förlora värdet på din investering, eftersom marknaden tappar förtroendet för ett sådant bolag.

Leva på investeringar – Aktieutdelning

Faktum är att den som är smart, kommer att kunna leva sitt liv helt eller delvis på aktieutdelningar. Alla företag ger inte utdelning. Här ska du se till de stora som ger säkra utdelningar varje år. Läs vidare och ta reda på hur du får en del av allt det goda.

 1. Du ska satsa på aktier i bolag som ser till utdelning före kursvinst. Det första du gör är att bygga en skattefri portfölj, genom att lägga aktier i ett Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring, KF. Låt oss säga att ISK passar bäst för svenska aktier och KF för utländska, där du kan återfå källskatten.
 2. Räkna ut vilka dina framtida kostnader kommer att bli. Om du som exempel tror dig behöva 250 000 kronor per år för att kunna leva på aktieutdelning. Ja, då kommer du som räknar med en aktieutdelning på 3% att behöva ett investerat kapital av 8 300 000 kronor.
 3. Se till utdelningstillväxt och återinvestering. Här handlar det om att du kommer få den första räntan efter ett år, vilket gör att den räknas till investeringskapital nästkommande år. Alltså får du ränta på ränta. Detta är återinvesteringen. Gällande utdelningstillväxten skaffar du information och letar efter aktier med hög utdelningstillväxt.
 4. Dra fördel av svängningarna på börsen. Öka på med flera aktier när marknaden sjunker och när det tar fart igen får du mer utdelning. Detta ger dig mera kapital för att upprätthålla din planerade budget. På lång sikt går marknaden alltid upp.
 5. Håll dig till din plan. Att vara kall och kylig och hålla sig till en plan har alltid visat sig vara det bästa. Om du gör något, ska du bygga ut den med flera olika inkomstkällor, för att försäkra dig om bättre chanser till att nå dina uppsatta mål.

 

Så säger de stora spelarna om aktieutdelningar

När det gäller de stora i finansvärlden finner du bland dessa Warren Buffet. Han är ansedd som den största spelaren på den internationella finansmarknaden. Många av de andra börshajarna håller med honom till 100%. Det finns helt enkelt inget som kan ses mycket säkrare med en godkänd avkastning än att investera i aktier med hög utdelning.
Vad de säger och som du också kan se när du kontrollerar procentuell utdelningen mellan svenska och internationella bolag, är att du alltid ska satsa på de som ger mest och har påvisat den största stabiliteten. Din pension är inget du vill spela för mycket med, så dessa personer är att lita på. Se bara till att ta deras råd, samtidigt som du också har dina aktier kopplade till Kapitalförsäkring vid investering på aktier med hög utdelning på den internationella finansmarknaden.

Viktiga termer

Här nedanför hittar du termer som är viktiga att känna till vad gäller aktieutdelning från svenska aktiebolag.

Årsstämmodag Detta är den dag då stämman äger rum.
X-dagen X-dagen är när aktien börjar handlas utan aktieutdelning.
Avstämningsdag Detta är den dag då det kontrolleras vem som ägde aktierna när börsen stängde börsdagen innan X-dagen.
Utdelningsdag Detta är den dag då utdelningen genomförs.

 

Direktavkastning

Direktavkastning är ett mått på hur stor den årliga utdelningen är procentuellt i förhållande till den nuvarande aktiekursen. Ett viktigt mått och nyckeltal om man talar om aktieutdelningar.
Uträkningen för direktavkastningen är som följer:
Formeln: Utdelning per aktie / Pris per aktie = Direktavkastning. 

Yield on Cost (YOC)

Nyckeltalet Yield on Cost kan användas för att beräkna hur mycket avkastning du får idag på utdelningen mätt mot dina inköpspriser av aktien.

Ger alla aktier utdelning?

Nej. Alla aktier ger inte utdelning och bara för ett företag går med vinst betyder inte det att de automatiskt delar med sig av denna. Det är något som de bestämmer själva.  En del företag delar med sig av vinsten till sina ägare och en del vill ha kvar pengarna i bolaget och fortsätta växa med hjälp av dessa pengarna. Andra företag har inte råd att betala utdelning för att dem går med förlust.

Hur ofta betalas utdelningen ut?

Utdelningen består vanligtvis i pengar som betalas ut direkt till dig som aktieägare en eller ett par gånger per år. Vissa bolag betalar ut kvartalsvis eller månadsvis.

Här kan du läsa mer i våra artiklar om utdelningar och utdelningsaktier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Betalar Alla Aktier aktieutdelning? (Orsaker Till Att Aktier Inte Betalar utdelning)

Betalar Alla Aktier aktieutdelning? (Orsaker Till Att Aktier Inte Betalar utdelning)

Aktieutdelning + Utdelningsaktier – Utdelningsaristokrater

Aktieutdelning + Utdelningsaktier – Utdelningsaristokrater