April 4

Vad betyder omsättning? Definition och förklaring av omsättningar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Generellt sett betyder omsättning att du omsätter något. Detta kan vara en vara eller tjänst mot betalning. Vad betyder omsättning? Oftast talas det omsättningen när det handlar om det totala kapitalet som utgör ett företags försäljning under ett års tid. Här kan naturligtvis beräkningar göras på ett företags omsättning per dag, vecka och även per månad. Det hela handlar om hur stor koll det behöver finnas på företagets verksamhet på det ekonomiska planet. När det ska beskrivas vad omsättningen betyder och hur detta fungerar i ett företag och dess försäljning, finns det mycket att se till. I denna artikel ska vi svara på frågorna nedan:

 • Vad är omsättning och vad betyder det?
 • Hur räknar man ut omsättningen?
 • Vid vilken omsättning måste man ha revisor och vad är omsättningen när man måste redovisa momsen månadsvis?
 • Vad är en bra omsättning per anställd för ett företag?
 • Förhållandet mellan omsättningen och försäljning

Utöver detta ska vi också se på hur kan man ha mer vinster än omsättningen samt hur moms redovisas. Med andra ord får du full kontroll gällande allt om omsättning och försäljnig i denna artikel.

Vad betyder omsättningen?

Helt enkelt är omsättningen något som handlar om hela det kapital som har kommit in till ett företag under en viss period. När omsättningen beräknas handlar oftast detta om årsomsättning. Här kommer det att finnas något som kallas för nettoomsättning och bruttoomsättning. Detta är något som vi ska förklara mera om senare. Något som också ingår i ett företags omsättning är det belopp som ingår i redan utskickade fakturor. Detta oberoende om de i realiteten är betalda eller obetalda under den tidsperiod som avses.
Vad betyder omsättningen då? Jo denna term har allt att göra med om ett företag ger på plus eller ej. Detta med undantag för en senare förklaring på frågan om hur kan man ha mer vinst än omsättning. Omsättningen som finns i ett företag eller en verksamhet kommer också att ha en stor betydelse för vad företaget har råd med sätt till antalet anställda och eventuell expansion samt andra investeringar nödvändiga för verksamheten.

Hur räknar man ut omsättning?

Det enklaste här är hur man räknar ut omsättningen. Det hela är mycket enkelt. Det företag som säljer för 100 kronor, kommer således att ha omsättningen på 100 kronor. Nu är det oftast så att ett företag har flera produkter och tjänster, där de säljer olika mycket av dessa. I det fallet kommer en uträkning av ett företags totala omsättning oftast ske genom att multiplicera antalet produkter eller tjänster av en typ med priset, för att sedan göra detta med alla sålda enheter och produkter. När sedan detta slås samman till en total summa kommer detta vara företagets totalomsättning.
När man räknar ut omsättningen brukar det också tas med något som kallas för omsättningshastighet i beräkningen. På det sätter kommer du se hur många produkter av varje typ som köptes in och hur lång tid det sedan tagit att sälja dessa. På så sätt finner du det som kallas för hyllvärmare eller onödiga tjänster i en verksamhet. Dessa kan sedan bytas ut mot produkter och tjänster som har en högre omsättningshastighet, vilket då positivt bidrar till en högre omsättning för den totala verksamheten.
Omsättningen och försäljning – Är det samma sak?
Omsättningen avser ett bolags totala försäljning (kontant & fakturerad) under en viss tidsperiod. Oftast räknar man då försäljning per år. Omsättning innebär hur mycket försäljningen av varor och tjänster uppgått till under en given tidsperiod
Är Vinsten och Omsättning samma sak?
Nej, Vinsten är endast intäkterna (försäljning) minus kostnader om man ser till resultaträkningen. Omsättningen är endast intäkterna. Ser man till resultaträkningen så är det halva den. Omsättningen omfattar bara pengar som kommer in i bolaget (försäljning) under en viss tidsperiod. Alltså hur mycket försäljning man har exklusive moms.
Så redovisas omsättningen
Ett företags omsättning är de totala intäkterna från utförda tjänster och sålda produkter under en viss period. Vanligtvis handlar det om en period av ett räkenskapsår. I alla fall då det är dags att redovisa en omsättning i företagets bokföring. Att redovisa omsättning på rätt sätt är också viktigt för ett företagets värde och anseende i eventuella intressenters ögon. Det är viktigt att de uppgifter som redovisas enbart berör intäkter från samma räkenskapsår.
Här är det då kutym att periodisera intäkterna korrekt så de inte överlappar till ett annat räkenskapsår. På så sätt kan företaget uppvisa eventuella förändringar i en omsättning mot andra räkenskapsår. Resultatet av detta kan då påvisa om ett företag har haft tillväxt eller haft en kontraktion. Eftersom omsättning och vinst är två olika saker, kommer även i ett senare skede utgifter, moms och skatt samt eventuella rabatter att dras av från omsättningen.

Nettoomsättning, Bruttoomsättning och Negativ omsättning

När det talas om omsättningen finns det tre olika typer. Här är detta nettoomsättning, bruttoomsättning samt negativ omsättning. Nedan ser du förklaringar för de olika begreppen så att allt blir glasklart när du ska se till en verksamhet och dess hälsa.

Nettoomsättning

Här handlar det om det sätt att se på en omsättning som talar om hur ett företag egentligen mår och hur bra det går för verksamheten. Nettoomsättning är den totala summan av alla sålda varor och tjänster (intäkter), men här dras skatt, moms och eventuella rabatter bort. På så sätt kan en nettoomsättning användas till att se bruttovinsten på alla eller enskilda produkter och tjänster i företaget. Nettoomsättning avses alltså intäkter från försäljning av varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet. Dock med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är knuten till omsättningen.

Bruttoomsättning

När det gäller bruttoomsättning kommer detta då att vara motsatsen mot nettoomsättningen men precis samma sak. Ja, visst låter det lustigt. Realiteten är att de flesta som använder ordet omsättning i ett bolag alltid nämner det som är bruttoomsättning. Här handlar det då om samma sak som beskrev i inledningen. Detta är alltså företagets totala intäkter på sålda produkter och tjänster utan att några avdrag har gjorts.

Negativ omsättning

Att ha det som kallas för negativ omsättning under ett helt räkenskapsår är oftast inte något som är positivt för ett bolag. Om det på något sätt skulle vara positivt, brukar detta ses som en olaglig manipulation av ett företags bokföring. Helt enkelt är det ju en realitet att ett företag som har kostnader som är högre än omsättningen, kommer att få en negativ vinstmarginal. Detta betyder i klartext att företaget går i förlust.
Det kan dock finnas de gånger som negativ omsättning är helt riktigt. Detta är om ett företag skulle påbörja ett räkenskapsår med en rad krediteringar. Med anledning av detta kan en verksamhet betala ut mera under en rad månader än vad de kan redovisa i omsättning.

Vid vilken omsättning måste man ha revisor?

Beroende på vilken omsättning ett företag har, kommer detta att vara ett mått för att klassificera om ett bolag ska räknas som en stor verksamhet som kräver en revisor. Vid vilken omsättning måste man ha revisor för att hantera ekonomin i företaget? Faktum är att det är tre olika faktorer som spelar in på när detta är ett måste.

 • Omsättningen
 • Antalet anställda
 • Balansomslutning

Det enkla svaret på detta är att om ett bolag har mer än 3 anställda, måste de anlita en revisor. Också när företaget har över 1,5 miljoner i balansomslutning. Sist men inte minst så måste alla företag som har en nettoomsättning på mer än 3 miljoner kronor ha en revisor.

Momsredovisning i företaget

Det kommer även finnas regler och lagar för momsredovisning kopplade till ett företags omsättning. De flesta bolag med mindre omsättning kommer att redovisa moms kvartalsvis. Vad är det då som gäller? Var går gränsen? Vid vilken omsättning måste man redovisa momsen månadsvis? Ingår moms i omsättningen? Nej. Omsättningen är försäljningen minus momsen på varorna och tjänsterna du säljer.
Det hela är rakt, klart och enkelt. Faktum är att alla företag med omsättning mellan 1 miljon upp till hela 40 miljoner per år, kan göra valet att redovisa moms kvartalsvis. De kan naturligtvis också välja att redovisa moms månadsvis, då detta många gånger blir enklare i en bokföring och vid översyn av ett företags ekonomiska hälsa.
Alla bolag som har en omsättning på över 40 miljoner kronor per år måste enligt lag redovisa moms per månad. Hur mycket moms man ska ta ut varierar beroende på vilka varor och tjänster du säljer. Momssats på varor och tjänster varierar med andra ord.

Vad är en bra omsättning i ett bolag?

Att bedöma vad är en bra omsättning i ett bolag är mycket svårt. Detta är oftast också individuellt. Det hela beror också på om det är ett enmansbolag eller om det finns anställda. Sist men inte minst har det helt och hållet att göra med företagaren själv och vad denna person har för mål med verksamheten.
Om vi tar ett exempel på ett enmansföretag som bedriver konsultverksamhet. Vi säger helt enkelt att detta är en enskild firma för att få ned alla kostnader till ett minimum. Det första som är viktigt för att kunna fastställ var är en bra omsättning i ett bolag är hur mycket du vill ha i lön. Låt oss säga att du är nöjd med en summa av 30 000 kronor per månad i bruttolön. På detta måste du sedan lägga arbetsgivaravgifter. Dessa beräknar vi snabbt med 30 000 kronor * 1,32. Summan blir 39 600 kronor. Här har vi inte tagit hänsyn till någon avsättning av pension, vilket oftast är ett måste.
Detta belopp måste sedan tas gånger 12,2 vilket inkluderar alla månader på året plus den så kallade semesterskulden. Det totala beloppet blir 483 120 kronor.
Du kommer heller inte att kunna driva ett företag helt utan kostnader. Vid ett samtal med revisor ansåg denne generellt att cirka 175 kronor per timma skulle beräknas för fasta kostnader i verksamheten. På ett år ger det 210 000 kronor. Med andra ord kan de klara dig med en omsättning i en konsultverksamhet på 483 120 + 210 000 kronor. Totalt: 693 120 kronor.
Detta är dock bara möjligt under dessa förutsättningar:

 • Ingen vinst i bolaget
 • Inga kreditförluster
 • Ingen marknadsföring
 • Ingen firmabil
 • Klarar dig utan otur
 • Inga tvister med kunder

En bra omsättning i ett företag skulle vara det dubbla.

Vad är en bra omsättning per anställd?

Något som inte är lika individuellt som en bra omsättning i ett enmansföretag, är vad är en bra omsättning per anställd. Detta kommer oftast att vara det samma oberoende av om du driver en konsultverksamhet, byggfirma eller annan landbaserad verksamhet. Några få skillnader kommer att finnas om det handlar om att det krävs flera bilar i ett företag eller om detta också medför behov av större lokaler eller hyra av flera lokaler. Dock är detta något som brukar räknas vid sidan om kravet på omsättning per anställd i ett bolag.
Vad är en bra omsättning per anställd? För att någon ska kunna anställas måste det finnas en omsättning i företaget som klarar av allt som tillkommer genom lön, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. I det fallet finns alltid tumregeln att ytterligare en anställd ska bidra till expansion av företaget. Detta samtidigt som den anställda själv bidrar till omsättning och vinst i företaget som ser till att betala vad denne kostar.
När det räknas grovt på nettoomsättning per anställd, brukar det sägas att 1 – 1,2 miljoner i nettoomsättning ska kunna betala för en anställd i företaget. Detta gäller dock enbart om ett bolag har generella vinstmarginaler. När dessa skiljer kommer även nettoomsättningen som krävs att påverkas uppåt eller nedåt.
Något som är väl värt att tänka på är att det finns de bolag och verksamheter som verkligen tänker på sin lönsamhet. I detta fall finns det topplistor på de bolag som har högst omsättning per anställd. På topplistor i Stockholm är det till exempel så att de som vill synas på dessa måste ha anställda som drar in minst 3 miljoner per person. Ett bolags omsättning innebär den totala försäljning av varor eller tjänster under en viss period.

Sammanfattning

Att sammanfatta omsättning är egentligen mycket enkelt. Alla pengar du får in är din bruttoomsättning, medan din nettoomsättning är det som kvarstår innan du drar bort kostnaderna för att köpa eller skapa det du säljer. Du har fått svaret på frågan ”Vad betyder omsättning?” samt att du vet hur dåligt det är med en negativ omsättning. Omsättning innebär hur mycket försäljningen av varor och tjänster uppgått till under en given tidsperiod. Ett bolags omsättning innebär alltså den totala försäljning av varor eller tjänster under en viss tidsperiod.
Vi har också gått igenom hur du redovisar omsättningen och lite om vilka regler och lagar som gäller för olika storlekar på omsättningen i bolag. Detta plus att du också fått en inblick i hur mycket du minst måste omsätta för att kunna driva ett företag och ta ut en lön, gör att du nu vet ganska mycket. Ett bolags omsättning är inte det samma som vinst. Vinsten är omsättningen minus kostnader. Med andra ord alla intäkter för försäljning av varor och tjänster minus kostnader för inköp, marknadsföring, etc.
Du vet också att omsättningen inte är att se som en vinst. För att kunna se hur mycket du har i vinst, måste alla avdragsgilla kostnader plus din totala försäljning av varor och tjänster inköps eller tillverkningspris dras av. Vinst är dock något helt annat. Vad du dock måste ha, är en omsättning som vida överstiger kostnaderna för att i slutändan få en bra vinst i ett företag och en verksamhet.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren