April 4

Investmentbolag: Substansvärde, substansrabatt och substanspremie

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Substansvärde visar det verkliga värdet på det egna kapitalet. Det är ett det nyckeltal som är vanligast vid värdering av investmentbolag.

För att beräkna substansvärde tar du investmentbolagets eget kapital (d.v.s. tillgångar minus skulder) och dividerar med antalet aktier som finns i bolaget.

Så här:

Substansvärde = Eget kapital (tillgångar – skulder) / antal aktier

Tänk på att det är det verkliga (uppskattade) värdet på tillgångar och skulder som används, inte det bokförda värdet. Därför är det lättare att bedöma värdet i investmentbolag som endast har börsnoterade aktier i sin portfölj. Substansvärdet är då lika med marknadsvärdet på innehaven i portföljen. När investmentbolaget har onoterade innehav i portföljen kan du bara förlita dig till bolagets egen rapportering.

De flesta investmentbolag i Sverige redovisar sitt substansvärde kvartalsvis. Genom att följa investeringsbolagens substansvärden kan du bilda dig en uppfattning om hur bra de presterar. De bästa investmentbolagen kan förväntas ha ett substansvärde som stiger mer över tid procentuellt sett än i andra investeringsbolag.

Här är en video från Avanza som beskriver vad substansvärde i investmentbolag är:

https://youtu.be/CHUNcBCpCKI

De investmentbolag som handlas på börsen handlas ofta med så kallad substansrabatt. Ibland får man dock istället betala en premie på substansvärdet för att köpa aktien. Så här hänger det ihop:

Substansrabatt

När ett investmentbolag handlas med substansrabatt innebär det att priset på aktien är lägre än substansvärdet. Marknaden värderar investmentbolaget lägre än dess tillgångar. Eftersom tillgångarna i ett investmentbolag till den absolut största delen är de aktier som finns i portföljen innebär substansrabatt att du blir delägare i dessa bolag till ett lägre pris.

Det kan finnas många skäl till varför ett investmentbolag handlas med substansrabatt:

  • Maktintressen viktigare än vinsttillväxt: Ett investmentbolag som t.ex. Investor handlas ofta med substansrabatt. Det kan bero på att börsen upplever att maktintressen ibland går före vinstintressen. Detta är den främsta anledningen till varför investmentbolag ibland handlas till substansrabatt.
  • Oklarheter kring ledningen: Om marknaden tvivlar på att ledningen har kompetens nog att fatta rätt beslut kring investmentbolagets portfölj kan det leda till kursfall. Följden blir att substansrabatten ökar.
  • Innehaven i portföljen: Investmentbolag har många olika aktier i sin portfölj. Om marknaden inte tycker att mixen är bra kan det leda till substansrabatt.

Varför handlas investmentbolag till rabatt?

Exempel på substansrabatt:

Vi kan ta Investors substansvärde som exempel. Låt oss anta att Investors substansvärde är 570 kronor. Om aktiekursen i Investor är 510 kronor innebär det en substansrabatt på 570 – 510 = 60 kronor. Substansrabatt uttrycks oftast i procent. I detta exempel blir substansrabatten i Investor därför 10,5 procent (60 / 570 kr).

En fördel med att köpa investmentbolag med substansrabatt är att du blir delägare i utdelningsaktier som du kan köpa till rabatt. Du får med andra ord högre direktavkastning än om du köpt motsvarande aktier separat.

En annan fördel med att köpa investmentbolag med åtminstone viss substansrabatt är att risken blir lägre. Skulle investmentbolaget likvideras kan du till och med få ut mer än marknadsvärdet eftersom de aktieinnehav som bolaget hade var värda mer.

Substansrabatt i investmentbolag – vad är det?

Samtidigt är det sällan bolag likvideras. Om substansrabatten är stor av en anledning finns det risk att investmentbolaget inte får en tillräckligt stark utveckling framöver.

Tips: Kontrollera den historiska substansrabatten i investmentbolag. Hittar du ett investmentbolag som du tror på kan en tillfälligt hög substansrabatt innebära ett köptillfälle!

Premie i investmentbolag

Det händer även att investmentbolag värderas över substansvärdet av marknaden. Då heter det att investeringsbolaget handlas med premie. Rent konkret innebär det att du får betala mer pengar för att äga ett visst investmentbolag än vad det skulle kosta att köpa de olika innehaven i portföljen direkt på börsen.

Den vanligaste anledningen till att ett investmentbolag handlas med premie är att marknaden har en optimistisk syn på ledningens möjligheter att driva bolaget i rätt riktning. Det kan handla om att investmentbolaget är bra på att välja bolag till sin portfölj och att det sedan investerar mycket i att utveckla dem på ett bra sätt.

Substansvärde och substansrabatt eller premie i investmentbolag just nu

I listan nedan ser du aktuellt substansvärde och eventuella aktuella substansrabatter eller premier i svenska investmentbolag 2020. Vi uppdaterar listan varje vecka.

Substansvärden investmentbolag 2020

Investmentbolag Substansvärde Pris Rabatt/Premie
Bure Equity 199.89 202.20 -1.15%
Creades A 391.50 638.00 -62.96%
Havsfrun B 12.02 16.80 -39.77%
Industrivärden C 246.29 210.30 +14.61%
Investor B 645.73 488.90 +24.29%
Kinnevik B 319.06 243.30 +23.75%
Latour B 127.98 169.00 -32.05%
Lundbergforetagen B 362.56 421.80 -16.34%
NAXS AB 63.13 46.40 +26.50%
Spiltan 200.77 145.00 +27.78%
Svolder B 120.01 113.60 +5.34%
Traction B 159.04 172.00 -8.15%
VNV Global 94.32 70.90 +24.83%
Öresund 98.91 105.60 -6.77%

Ratos substansvärde finns inte med i listan eftersom detta investmentbolag inte publicerar sitt substansvärde.

Var kan jag hitta ett investmentbolags substansrabatt?

Är värderingen viktig?

Vill du köpa aktier som är undervärderade av marknaden eller spelar det ingen roll för dina investeringar? Det kan vara en av frågorna som du kan ställa dig för att bedöma om ett visst investmentbolag är en bra investering.

I investmentbolag kan du titta på substansvärdet som ett mått på värderingen. Däremot går det inte att analysera typiska värderingsmultiplar som P/E-tal och P/S-talet. Det blir missvisande.

Mycket grovt förenklat kan man säga att ett investmentbolag som handlas med stor substansrabatt kan antas vara undervärderat. Orsaken är att du ju blir delägare i flera andra bolag som värderas högre var för sig på börsen.

På motsvarande sätt kan en substanspremie innebära att investmentbolaget är övervärderat.

Det är enligt denna värderingsprincip som exempelvis investmentbolagsindexet Ibindex fungerar. Den viktar de olika investmentbolagen beroende på deras substansvärde.

Samtidigt är det många andra faktorer som avgör hur mycket substansrabatt eller substanspremie som är rimligt. Det kan handla om investmentbolagets förvaltningskostnader eller att ledningen är så bra att det berättigar en premie.

Om du vill hitta bra investmentbolag baserat på deras värdering kan det vara klokt att sätta dagens substansrabatt i förhållande till den historiska substansrabatten. Hittar du ett stabilt investeringsbolag utan större problem och märker att substansrabatten är 5 – 10 procent lägre än vad den brukar vara, ja då kan det kanske vara ett tillfälle att köpa aktier i ett investmentbolag. 

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Investeringsbolag, vad är det? – Förklaring och definition

Investeringsbolag, vad är det? – Förklaring och definition

Hur fungerar ett investmentbolag?

Hur fungerar ett investmentbolag?