April 4

Substanspremie i investmentbolag – vad är det?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

När man talar om en substanspremie i investmentbolag syftar man på den negativa differensen mellan bolagets substansvärde och aktiekurs. Om en premie existerar på detta värde innebär det att investmentbolagets aktie har ett högre pris än värdet på dess innehav. Det är därmed raka motsatsen till en substansrabatt. 

Men hur räknar man ut substanspremien i investmentbolag, och vilken betydelse har den för dig som investerare? I denna artikel dyker vi på djupet i premier och berättar allt du behöver veta om dessa!

Vad är en substanspremie i ett investmentbolag?

När man som investerare försöker jämföra Investor, Industrivärden, Kinnevik och liknande bolag bör man inte titta alltför mycket på bolagens P/E-tal. Anledningen till detta är att ett annat mätvärde är mer relevant för att mäta hur denna typ av bolag presterar, nämligen substansvärdet. För många är rabatten eller substanspremien i investmentbolag är det allra viktigaste nyckeltalet och ligger många gånger till grund för köp- eller säljbeslut.

Substansvärdet är värdet på de underliggande tillgångar som ett investmentbolag har i sin aktieportfölj. Marknaden kan dock värdera bolagets aktie på ett sätt som gör att dess aktiekurs skiljer sig åt från den värderade substansen. Aktien kan därför handlas till en rabatt eller premie, d.v.s. att den är billigare respektive dyrare än sin portfölj av tillgångar.

Det är vanligt att det uppstår en substanspremie i investmentbolag om bolaget har en stor andel onoterade innehav. Summan av det som bolaget äger på börsen och utanför densamma anses då vara värt mer än tillgångarnas sammanlagda värdering. Detta beror då på att marknaden anser att värdet borde vara högre och det resulterar i att en premie uppstår. Vad det betyder är att priset på investmentbolagets aktie är högre än värdet på dess innehav.

Räkna ut substanspremien

Det enklaste sättet att räkna ut huruvida det finns en rabatt eller en substanspremie i investmentbolag är att jämföra aktiekursen med det rapporterade värdet på innehaven. Du hittar det sistnämnda värdet i bolagets senaste kvartalsrapport. Om det rapporterade värdet är lägre än aktiekursen vid motsvarande tidpunkt handlades bolaget då till en premie.

Men substansvärdet ändras förstås inte kvartalsvis utan istället löpande även mellan rapporterna. Därför kan det vara värt att på egen hand försöka beräkna detta värde innan du bestämmer dig för att köpa eller sälja aktier i ett investmentbolag. För du vill sannolikt hellre handla bolaget till en rabatt än till en premie. Och såvida det onoterade innehavet är begränsat behöver det inte vara särskilt komplicerat att göra en sådan beräkning av substansutvecklingen.

Räkneexempel

För dig som vill ta reda på substanspremien i ett investmentbolag är det mer relevant att beräkna detta per aktie. Substansvärdet anges då som eget kapital per aktie. För att utröna huruvida bolaget handlas till en premie eller rabatt räknar du ut detta på följande vis: eget kapital per aktie – aktuell börskurs. Om det värde som du får fram är positivt handlas bolaget till en rabatt, och om det istället är negativt finns det en substanspremie i investmentbolaget.

Ett förenklat räkneexempel skulle kunna se ut så här: Investmentbolaget AB har ett eget kapital på 80 kr och bolagets börskurs står i 100 kr. 80 – 100 = -20. Detta innebär att bolaget handlas till en premie om 20 kr (20 %). Ju högre börskursen är i förhållande till substansvärdet, desto högre blir också premien.

Vilken betydelse har substanspremien i investmentbolag?

Något förenklat kan man hävda att en substanspremie i investmentbolag inte är önskvärd, för vem vill betala för mer än vad man får?! Verkligheten är dock mer komplicerad än så.

En premie innebär att det vore billigare för dig att själv investera i de enskilda portföljbolagen jämfört med den exponering som du får genom att köpa investmentbolaget. Å andra sidan är ofta en viss del av bolagets innehav onoterat. När du tittar på investmentbolag med endast onoterat innehav (eller en stor andel sådant) kan det vara värt att ha detta i åtanke.

Men om substanspremien i ett investmentbolag blir alltför hög är risken stor att investerare drar öronen åt sig. Varningsklockorna kan då börja ringa och få befintliga aktieägare att börja sälja av sitt innehav. Samtidigt kan potentiella investerare dra sig för att investera i bolaget.

Med det sagt går investmentbolag ofta bättre än index. Därför riskerar premien att skjuta i höjden vid stora börsuppgångar. Anledningen till detta är att priset på investmentbolaget då tenderar att öka mer i förhållande till dess underliggande tillgångar. Detta medför också att volatiliteten i investmentbolagen vanligtvis är lite högre än vad fallet är på marknaden som helhet.

Substanspremien kan vara motiverad

Om ett bolag handlas till en premie är kursen i regel högre än vanligt. Detta kan vara en indikation på att ett kursras är nära förestående. Men så behöver dock inte nödvändigtvis vara fallet – det har blivit allt vanligare med substanspremier i investmentbolag och vissa har handlats till en premie under en längre tid.

Faktum är att man till och med kan argumentera för att vissa investmentbolag bör handlas till en premie. Detta tack vare att de är så pass skickliga på att generera en god avkastning över tid. Substanspremien kan därför vara ett tecken på att en förvaltare är väldigt skicklig på att förvalta kapital. Det kan också vara en indikation på att bolaget sitter på en stor andel onoterade innehav.

Värt att notera är dock att det substansvärde som de onoterade bolagen bidrar med är lite mer oklart än värdet på de noterade portföljbolagen. De onoterade innehaven är ofta mer volatila och kan potentiellt sett öka mer i värde. Å andra sidan kan substanspremien i ett investmentbolag minska om marknaden upplever att bolaget ifråga övervärderar värdet på sina onoterade tillgångar.

Därför uppstår substanspremier

Creades och Latour är två bolag som tillhör de allra bästa investmentbolagen. De har en väldigt bra historik och har under åren genererat en hög avkastning åt sina aktieägare. Men denna framgång har även resulterat i att de numera vanligtvis handlas till stora substanspremier. Och det betyder alltså att du betalar med för aktierna än vad deras underliggande tillgångar är värda.

Kraftiga premier är ofta resultatet av att bolaget ifråga har en bra historik. Men som investerar bör du kanske överväga att istället försöka hitta investmentbolag vars aktier handlas med rabatter. För även om Latour och Creades är populära aktörer inom sin nisch, bör du tänka dig för innan du handlar dem till en premie på omkring 50 %. För du vill troligtvis inte betala dubbelt så mycket för deras aktier än vad det underliggande innehavet är värt.

Slutledning

Att ett investmentbolag anses ha en alltför hög premie innebär att man som investerare tycker att bolaget är för dyrt. Detta är jämförbart med att ett enskilt börsnoterat bolag kan anses vara för dyrt då det handlas till ett för högt P/E-tal. En stor substanspremie i investmentbolag kan vara ett tecken på att värderingen har spårat ur. Men detta är dock en högst subjektiv bedömning och ingen universell sanning. Det är därför viktigt att du bildar dig en egen uppfattning om värderingen och huruvida denna är motiverad eller ej.

Bara för att det uppstår en premie behöver det inte betyda att investmentbolaget är dyrt. En premie kan till exempel uppstå till följd av att investmentbolaget har bestämt sig för att investera mer i onoterade bolag. Det kan också vara resultatet av att bolaget har valt att ändra inriktning på sina investeringar till en mer samtida nisch. Det är viktigt att titta på detta mätvärde ur ett historiskt perspektiv för att se hur substansvecklingen har sett ut under en längre tid.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Svenska investmentbolag

Svenska investmentbolag

Investmentföretag – eller heter det investmentbolag?

Investmentföretag – eller heter det investmentbolag?