April 4

Världsindex – En guide till världens olika index

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En världsindex är ett mått på den generella utvecklingen av aktiemarknaderna världen över. Det är ett sätt att få en överblick över hur de finansiella marknaderna har förändrats i globalt, regionalt eller nationellt. Världsindex innebär att olika finansiella produkter som aktier, fonder, obligationer, valutor och råvaror samlas in, värderas och presenteras som ett gemensamt mått på marknadsutvecklingen. Om ett index ökar innebär det att de finansiella tillgångarna har gått upp i värde. Om det minskar har värdet sjunkit. De flesta världsindex innehåller ett antal stora aktier och de är ofta ett bra sätt att bedöma en marknads utveckling.

Världsindex

En stor majoritet utav de professionella fondförvaltarna och finansjournalister startar sin dag med att utvärdera hur de olika världsindexen har utvecklats under det föregående dygnet.
Men för gemene man kan det ibland vara tvetydigt vad ett världsindex är och varför de procentuella förändringarna frenetiskt rapporteras och kommenteras på morgonnyheterna, via Twitter och andra informationskällor. Efter att ha läst denna guide kommer du att ha en bättre förståelse och kunskap rörande

  • Vad är ett världsindex?
  • Hur används världsindex?
  • Väletablerade världsindex
  • Geografiska index

Läs vidare för att få en djupare insikt i dessa frågor. I texten återfinns även länkar till diverse index som kan vara bra att läsa in sig på ytterligare.

Vad är Världsindex?

Ett index syftar till att ge en indikation rörande något, i fallet med ett finansiellt index är syftet att indikera värdet av de olika underliggande finansiella produkterna som utgör indexet. I korthet kan sägas att ett världsindex indikerar den aggregerade utvecklingen på en given aktiemarknad.
Som investerare är det intressant att få en överblick om hur de finansiella marknaderna i globalt, regionalt eller nationellt har förändrats. Det finns flera olika verktyg för att få en överblick för detta, exempelvis kan valutors värdeförändringar gentemot varandra användas för att skapa en uppskattning för hur olika ekonomier har förändrats i relation till varandra.
Men ett av de vassaste och mest lättillgängliga verktygen för denna övning är att användas sig av olika index.
Många med ett litet intresse för aktier, eller generella nyheter för den delen, har hört hur OMX30 gick upp alternativt minskade i värde under dagen. Det samma gäller för flera andra stora index runt om i den globala ekonomin så som amerikanska S&P 500 eller den europeiska tungviktaren FTSE 100 Index som alla är viktiga för investerare och världsekonomin som helhet.
Så vad innebär de olika värdeförändringarna i dessa index? Vilka är de underliggande tillgångarna vars värdeutveckling avspeglas i dessa olika världsindex?

Globala Index

MSCI World Index är det mest väletablerade och erkända globala indexet som finns att tillgå för någon som är intresserad av att skaffa sig en uppfattning om hur världsekonomin och de finansiella marknaderna utvecklats.
Detta index följer utvecklingen av börserna i 23 länder runt om i världen och fångar upp värdeförändringar i cirka 85% av värdeförändringarna i varje land. Dessvärre är MSCI indexet viktat mot välutvecklade ekonomier och är således inte ett bra index att använda för en investerare som önskar se hur de finansiella marknaderna i utvecklingsländerna har presterat.
MSCI:s världsindex, som omfattar 1 600 aktier på de 23 största börserna på de utvecklade marknaderna, är ett av de mest använda index för att mäta och beskriva den globala aktiemarknaden. Tillsammans med MSCI world index, de mest populära globala aktie marknaden index inkluderar:

Givetvis finns det andra världsindex utöver MSCI World Index som täcker fler länder som kan vara attraktiva att använda som verktyg för att skapa en mer djupgående förståelse för hur världsekonomin förändras. Ett bra exempel på detta är FTSE All-World Index som inkluderar inte mindre än 48 länder vilket så klart möjliggör för investeraren att skapa sig en bredare uppfattning.
Därutöver finns flera index från S&P att tillgå, dessa har ett gott rykte och används av professionella aktörer så väl som småsparare. Länkar till dessa återfinns här

Regionala Index

I vissa fall är det mer intressant att se hur finansmarknaderna i en given region så som Europeiska Unionen eller Latin Amerika har utvecklats och då kan ett regionalt index användas istället för något av de ovan nämnda världsindexen.
Fördelen med ett regionalt index är såklart att värdepapper som är irrelevanta för den aktuella regionen inte inkluderas och således ger en mer precis bild av värdeförändringarna som är av intresse.
Asiatiska Index
För många är Asien en intressant finansiell region där stora ekonomier som Kina, Indien och Japan återfinns. Ett väletablerat asiatiskt index är S&P Asia 50 vilket, precis som namnet hintar om, utgörs av de 50 största företagen i Hong Kong, Singapore, Taiwan och Sydkorea.
Andra index som exempelvis FTSE Asian 40 vilket utgörs av värdepapper från Malaysia, Thailand, Indonesien, Singapore samt Filipinerna. Med andra ord ekonomier som inte är lika väletablerade som de som inkluderas in S&P Asia 50.
Sydamerika
Denna resursrika kontinent är hem för flera stora företag och har ett rykte om sig att vara växande marknader trots politisk instabilitet. En investerare som söker ett index som ger en bra bild av hur den sydamerikanska finansmarknaden utvecklas kan indexet S&P Latin America 40 vara ett bra val.
Europa
Även den europeiska ekonomin följs av olika index, detta trots att flera stora nationella index återfinns i regionen vilka du kan läsa mer om senare i denna text. Det finns tre stora Europa Index att använda för att följa de olika europeiska finansmarknaderna.
Dessa är Eruo Stoxx 50, S&P Europe 350 samt FTSE Euro 100. Alla dessa index följer utvecklingen i Europa där Euro Stoxx 50 täcker 50 olika aktier och derivatprodukter från 11 länder inom Eurozonen. Det bredaste av de tre Europa indexen är S&P Europé 350 som inkluderar värdepapper från 16 olika utvecklade ekonomier runt om kontinenten.
FTSE Euro 100 replikerar precis som namnet indikerar värdet på de 100 mest betydelsefulla företagen inom den Europeiska finansvärlden.

Nationella Index

Det är viktigt att veta hur ekonomin i ett land utvecklas och som ett verktyg för att utvärdera det kan ett nationellt index användas.
Nationella index fungerar precis som världsindex men på en nationell nivå istället för globalt. Nedan följer en beskrivning av några av de nationella index som kan vara intressanta för en svensk investerare.
OMX30
Även om OMX30 inte är ett av de absolut största indexen i världen så är det helt klart relevant för svenska investerare. Detta till följd av att det utgörs av det utgörs av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, många av dessa är bank och verkstadsföretag.
Detta kan vara användbart för en investerare på många olika sätt. Det mest uppenbara är så klart att värdeutvecklingen i OMX 30 kan hjälpa investeraren att skapa sig en snabb uppfattning om hur värdet på hela Stockholmsbörsen har utvecklats, men det kan även användas som ett jämförelseindex.
S&P 500
Standards and Poor’s är ett högst relevant världsindex som avspeglar värdeutvecklingen i cirka 70 procent av de aktier som handlas på de amerikanska börserna. Eftersom S&P500 är så omfattande inkluderas flera olika sektorer vilket medför att en investerare kan använda sig S&P 500 för att få en god uppfattning om hur den amerikanska ekonomin mår som helhet.
För att få en djupare inblick i hur de allra största företagen som handlas i USA kan indexet Dow Jones Industrial Average användas.
FTSE 100
Det viktigaste finansiella indexet av de olika världsindexen som återfinns i Europa är FTSE 100. Det är ett index som ger den börsintresserade ett bra verktyg för att snabbt skapa sig en uppfattning om hur aktiemarknaden i London, den europeiska finanshuvudstaden, värderas. Indexet utgörs av de 100 högst värderade bolagen på London Stock Exchange.
DAX
Detta är ytterligare ett av de viktiga europeiska indexen vilket indikerar hur Frankfurt börsen värderas. De 30 största företagen i Tyskland utgör de underliggande tillgångarna för DAX index.
Nikkei 225
Nikkei 225 Index är ett index som avspeglar värdeutvecklingen av de finansiella tillgångarna som handlas i Japan. Detta är ett index som är väletablerat och har ett starkt globalt rykte.

Hur används världsindex?

Det finns mycket olika nyckeltal när det kommer till makroekonomiska data som visar hur ekonomin i ett givet land, eller i en given geografisk region, mår och utvecklas.
Ett världsindex speglar värdeutvecklingen på olika börser runt om i världen vilket ofta indikerar hur en ekonomi mår då marknaden har använt alla tillgängliga data för att prissätta de olika värdepapperna korrekt. Detta enligt grundläggande finansiell teori.

Många professionella investerare använder sig utav något av alla de finansiella index som finns tillgängliga för att skapa sig en uppfattning rörande hur den börs han är specialiserad på kommer att handlas under inledningen av handelsdagen.

Anledningen till att det kan vara gynnsamt för en fondförvaltare att snegla på hur värdeutvecklingen på exempelvis japanska Nikkei 225 Index har förändrats under natten är att de europeiska börsernas inledningsvis tenderar att korrelera starkt med den handel som tagit plats i Asien.
Även under den pågående handelsdagen kan köpare och säljare av finansiella tillgångar använda andra relaterade världsindex för att försöka förutspå hur marknaden kommer att röra sig under den kommande tiden.

FAQ

Vilka är de viktigaste världsindexen?

De viktigaste världsindexen är Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poor’s 500 (S&P 500), NASDAQ Composite, FTSE 100, Nikkei 225 och Hang Seng.

Vilken typ av finansiella produkter räknas som världsindex?

Världsindex inkluderar vanligtvis aktieindex, obligationer, valutakurser och råvarupriser.

Hur påverkar förändringar i världsindex investerare?

Förändringar i världsindex påverkar investerare genom att ge dem en överblick över marknaden och hjälpa dem att fatta informerade beslut om sitt placeringstillgångar.

Vad är skillnaden mellan geografiskt index och branschindex?

Skillnaden mellan geografiska index och branschindex är att geografiska index är baserade på företag som är baserade i specifika geografiska regioner, medan branschindex är baserade på företag som är verksamma inom specifika branscher.

Hur används världsindex för att få en överblick över marknadsutvecklingen?

Världsindex används för att få en överblick över marknadsutvecklingen genom att visa olika investerares performance.

Vad är det som gör att vissa aktier väljs ut för att representera ett världsindex?

Vissa aktier väljs ut för att representera ett världsindex baserat på dess storlek, marknadsvärde och likviditet.

Hur påverkar förändringar i världsindex ett lands ekonomi?

Förändringar i världsindex kan påverka ett lands ekonomi beroende på hur mycket det investerar i varje index.

Hur följer man utvecklingen för ett världsindex?

Man kan följa utvecklingen för ett världsindex genom att övervaka dess dagliga aktiekurser och följa rapporter om indexets performance.

Summering

Ett index följer värdeutvecklingen av finansiella produkter i en korg av underliggande tillgångar. Indexen kan vara globala, regionala eller nationella beroende på vilka olika företag och värdepapper som ingår i indexet.
Dessa kan användas för att skapa en överblick om hur finansmarknaderna utvecklas och de fungerar bra som ett verktyg för att jämföra olika geografiska regioner gentemot varandra. Vissa kapitalförvaltare använder regionala index för att förutspå värdeutvecklingen för olika värdepapper och valutor.
Här finner du länkar till många av världens börser.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Guldgruvebolag kan se så här bra ut om man daytrejdar det

Guldgruvebolag kan se så här bra ut om man daytrejdar det

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)