April 5

Vad är en ledamot?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En ledamot är en person som valts som representant i exempelvis en styrelse eller annat beslutande organ. En ledamot kan därmed vara medlem i en samfällighetsförening, en bolagsstyrelser, ett politiskt parti och liknande.
I politiska sammanhang utser man ledamöter genom att hålla allmänna val och i en förening genom att medlemmarna får rösta på olika kandidater man anser lämplig att ta sig an uppdraget som ledamot.

Vad är en styrelse?

Att sitta med som ledamot i en styrelse innebär att tillhöra en grupp människor som har utsetts (eller valts) till representanter för en förening, en organisation, en stiftelse eller liknande. En ledamot som sitter med i en exempelvis bolagsstyrelse eller en föreningsstyrelse kallas för styrelseledamot. I en styrelse har man generellt sett en rad stadgar att ta hänsyn till när man fattar olika beslut.

Vad betyder stadgar?

När man ingår i en styrelse, exempelvis i en bostadsrättsförening, har man oftast en rad stadgar att förhålla sig till. Hur många ledamöter styrelsen bör ha kan vara en sådan, då det finns tydliga regler för hur många ledamöter man minst bör ha och hur många man får ha som mest. Stadgar kan därmed likställas med formella regler som inte är detsamma som lagar.

Ledamöternas uppdrag

Den grupp människor som utsetts till ledamöter brukar oftast delas in i olika ansvarsområden, med det gemensamma uppdraget som grund: att ta tillvara medlemmarnas intressen och att driva föreningens verksamhet framåt.
Exempel på vanliga ansvarsområden i en styrelse i en bostadsrättsförening skulle kunna vara IT-ansvarig, marknadsansvarig, kommunikationsansvarig, budgetansvarig etcetera.
Exempel på ansvarsområden för en ledamot i ett politiskt parti skulle kunna vara ungdomsansvarig, webbansvarig, utbildningsansvarig, informationsansvarig etcetera.
 

Vad är en ledamot?
Vad är en ledamot?
 

Ledamöterna i riksdagen

Ledamöterna i Sveriges riksdag är 349 till antalet, de är alla politiker som representerar olika politiska partier. Riksdagsledamöterna främsta uppgift att tillvarata folkets vilja när riksdagen fattar beslut i olika sakfrågor.
För att bli vald eller utsedd till ledamot i riksdagen måste själv ha rösträtt i riksdagsvalet. Personen ifråga måste dessutom bli föreslagen till uppdraget som ledamot av minst ett politiskt parti.
En ledamot i riksdagen kan ställa frågor och komma med önskemål till de olika ministrarna som sitter i regeringsställning om saker som blivit beslutade (eller som inte blivit beslutade) i regeringen.

Riksdagsledamöterna arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för en riksdagsledamot kan förstås skilja sig från dag till dag och mellan olika ledamöter, beroende på partitillhörighet och liknande.
Exempel på arbetsuppgifter som en riksdagsledamot kan ha är att skriva motioner, det vill säga formulera förslag till nya lagar, delta i riksdagsdebatter, arbeta med valberedningen, besöka företag och skolor, hålla torgmöten etcetera.

Förtroendemannalagen

Ledamöterna i riksdagen omfattas av något som kallas för trygghetsregler. De ledamöter som arbetar med olika typer av offentliga uppdrag omfattas dessutom av den så kallade Förtroendemannalagen. Det är en svenska lag som syftar till att reglera vad en facklig förtroendevald person får lov att göra på sin arbetstid i förhållande till det kollektivavtal företaget tecknat.

Sammanfattning

En person som valts att representera en grupp människor i en förening, ett bolag, en organisation, ett politiskt parti eller liknande kallas för ledamot. Ingår personen i en styrelse kallas hen för styrelseledamot.
Riksdagens ledamöter utses genom allmänna val. Varje politiker som vill bli ledamot måste bli föreslagen till posten av (minst) ett politiskt parti.
Att vara ledamot är detsamma som att ha ett förtroendeuppdrag. Uppdraget bör förvaltas genom att följa de lagar, regler och stadgar som finns att förhålla sig till.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren