April 4

Avkastningskrav, vad är det? – definition och förklaring

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Avkastningskrav, även kallat diskonteringsränta eller kalkylränta, är ett viktigt begrepp att känna till om man ska investera i aktier, fonder eller andra typer av värdepapper. Enkelt förklarat uttrycker ett avkastningskrav den lägsta procentuella avkastningen en investerare kan acceptera för att genomföra ett köp av en viss tillgång. Nivån på avkastningskrav speglar ofta risknivån för ett köp, varför högre risk vanligen innebär ett högre avkastningskrav och vice versa. Avkastningskravet uttrycks i regel som ett procenttal. Som investerare kan beräkning av avkastningskrav ge en mycket bra fingervisning om vilka investeringar som kan förväntas ge bra avkastning till rimlig risknivå.

Vilken formel kan användas för att beräkna avkastningskravet?

En av de vanligaste metoderna för att räkna fram ett avkastningskrav är att använda sig av den så kallade CAPM-modellenCapital Asset Pricing Model. Uträkning med CAPM-modellen baseras på följande komponenter:

  • Riskfri ränta
  • Marknadens riskpremie
  • Företagsspecifik riskpremie
  • Betavärde

För att få fram avkastningskravet konstrueras sedan en formel:
Riskfri ränta + (beta * marknadens riskpremie) + företagsspecifika riskpremie = Avkastningskrav
Den riskfria räntan är oftast på tioåriga svenska statsobligationer, och avser den avkastning man under en period kan få utan att ta någon finansiell risk alls. Marknadens riskpremie speglar den extra avkastning man kan förvänta sig av aktiemarknaden (den baseras på hur mycket avkastning marknaden kräver utöver den på riskfri ränta), medan den företagsspecifika riskpremien är precis som namnet antyder – den riskpremie som räknas fram utifrån företagsspecifika villkor, och som utgör ytterligare några procent i förväntad avkastning. Beta-värdet använder man för att bedöma risken i en aktie eller annat värdepapper. Ett beta-tal på 1,0 innebär att aktiens utveckling har följt börsens utveckling, medan ett beta-tal under eller över 1,0 innebär att aktien svängt mindre respektive mer än börsen under mätperioden.

En alternativ metod för avkastningskrav

CAPM-modellen är en väl beprövad metod för beräkning av avkastningskrav, men många använder också en lite enklare variant där beta-värdet och marknadens riskpremie byts ut mot en annan komponent. Med denna metod ser uträkningen ut så här:
Riskfri ränta + generell riskpremie + företagsspecifik riskpremie = Avkastningskrav
Historiskt sett har den svenska generella riskpremien legat mellan 3,5%-6% och den företagsspecifika riskpremien mellan 0,5%-4%.

Ta hjälp av avkastningskravet vid val av aktier

Använder du avkastningskrav när du tittar på värdepapper och andra tillgångar du potentiellt är intresserad av att köpa? Om inte kan det vara hög tid att börja. Som nämndes i inledningen kan en beräkning av avkastningskravet ge dig en god indikation på huruvida ett bolag är värt att investera i eller inte, i förhållande till risknivå. Generellt sett ökar avkastningskravet ju större risk investeringen innebär, medan en lägre risk således ofta innebär ett lägre avkastningskrav. Marknadens avkastningskrav förändras också om nivån på den riskfria räntan ändras. Sjunker den svenska statsobligationsräntan till exempel med 1%, accepterar också marknaden ett lägre avkastningskrav om 1%. En lång period med rekordlåg styrränta har därmed resulterat i lägre avkastningskrav, och den 9-10%-iga avkastningen man historiskt har kunnat förvänta sig från investeringar på den svenska aktiemarknaden ligger idag snarare på 7-8%.

Riskkalkylering nödvändigt vid investeringar

Finansiella investeringar förutsätter ett visst risktagande för att kunna generera en tillfredställande avkastning. Att ha en bra strategi och en rimlig riskkalkylering är dock viktigt för att undvika ogenomtänkta beslut och onödigt stora risker. Många privatsparare är dock inte bekanta med termen avkastningskrav, hur beräkningsformlerna ser ut och hur det kan användas för att bedöma just risken förenad med ett att investera pengar i ett visst bolag. Förhoppningsvis har vi med denna artikel lyckats förklara det på ett bra sätt. Dels vad avkastningskrav är, men också vilket syfte det tjänar.
Önskar du prenumerera på nyheter, tips och matnyttiga artiklar från Samuelssons Rapport? Välj ett medlemsskap som passar dig, och mottag anpassad information direkt via e post.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition