April 4

Vad betyder Entreprenad? – En enkel förklaring av entreprenader

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Entreprenad

En entreprenad är ett åtagande som ett företag, oftast inom byggbranschen, tar på sig och som handlar om att utföra ett visst arbete inom en viss tidsgräns för en förutbestämd summa.
Synonyma ord till entreprenad är exempelvis arbetsbeting, avtal, leveransbeting och lägga beslag på.

Nedan kommer olika entreprenadformer.

Utförandeentreprenad

Den här formen av entreprenad kännetecknas av att beställaren själv tar hand om framtagningen av ritningar, beskrivningar, instruktioner osv. Därefter kontaktas en entreprenör som antingen tar på sig hela eller delar av entreprenaden. Entreprenören kan i sin tur anlita en underentreprenör (se nedan) för att utföra vissa arbeten inom ramen för entreprenaden.

Totalentreprenad

Den här formen av entreprenad kännetecknas av att entreprenören själv utför hela projekteringen, ofta utifrån handlingar som beställaren tagit fram. Denna form av entreprenad kan även kallas funktionsentreprenad, då det sällan framgår exakt i handlingarna från beställaren hur arbetet ska utföras.

Underentreprenad

Kallas även delad entreprenad eller generalentreprenad, och är arbete (entreprenad) som utförs av en yrkesperson anlitad av huvudentreprenören. Oftast rör det sig om specialkompetens som huvudentreprenören inte besitter, såsom indragning av vatten och avlopp i våtrumsutrymme, elinstallationer och liknande.
Avtalet mellan huvudentreprenören och beställaren ska inte påverkas av att huvudentreprenören anlitar en eller flera underentreprenörer, eftersom dessa utför jobbet på beställning av huvudentreprenören. I vissa fall kan dock beställaren be att få godkänna eventuella underentreprenörer innan de anlitas.

Vanliga frågor gällande entreprenad

Vad händer om en underleverantör gör fel?

Det finns olika former av avtal och så kallade allmänna bestämmelser inom bygg branschen. De har tagits fram i samarbete mellan beställarsidan och utförarsidan och kallas Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

Vid en totalentreprenad är det standardavtalet ABT 06 som gäller, och som innebär att huvudentreprenören har totalansvar för såväl utförande som funktion. Avtalet har tagits fram i syfte att fördela riskerna mellan inblandade parter.

Vilka avtal behöver jag ha extra koll på?

Rekommendationen är att alltid åberopa AB eller ABT (enligt ovan). I dessa avtal behandlas frågor som besiktningsansvar, preskriptionstid, garantitider, ansvarsfördelning med mera.

Vad händer om arbetet inte slutförs i tid?

När man skriver ett kontrakt bör man alltid ha med ett så kallat vite. Det innebär att entreprenören blir skyldig att betala ett vite om denne inte håller sig inom ramen för kontraktstiden. Ett vite ska betalas oavsett skadans omfattning och art.

Vilken typ av entreprenad är bäst att välja?

Det man som beställare bör fråga sig är om man vill upphandla en utförandeentreprenad eller en totalentreprenad. Det sistnämnda innebär att entreprenören har större utrymme (friare tyglar) för att fatta egna beslut gällande tekniska lösningar. Men det innebär samtidigt att entreprenören har större ansvar.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)