April 4

Reaförlust, vad är det – förklaring och definition av reaförluster

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Definitionen av reaförlust kan enklast beskrivas som att sälja tillgångar till ett lägre pris än vad de köptes för. Det är således motsatsen till reavinst, där man istället säljer till ett högre pris än det ursprungliga anskaffningsvärdet. En förlust är naturligtvis något alla investerare vill undvika till varje pris, men också något som de allra flesta förr eller senare råkar ut för. Att handla med värdepapper på volatila marknader är de facto förenat med en del risker – men det går att lindra smällen av en eventuell förlust.

Hur räknar man ut reaförlust?

Värdet för en reaförlust är skillnaden mellan det belopp man en gång betalade för tillgången i fråga, och det belopp man erhåller vid en försäljning. Har du till exempel sålt andelar eller fonder för 10 000 kronor som du en gång köpte för 13 000 kr, uppgår den totala reaförlusten till 3000 kronor. Genom att ta försäljningsvärde – anskaffningsvärde får man alltså fram summan av reaförlusten. Förlusten räknas alltid ut på samma sätt oavsett om det gäller försäljning av värdepapper, en bostad eller andra tillgångar.

Deklarationsdags: Kvitta reaförlust mot reavinst

De allra flesta som väljer att investera och spara i finansiella tillgångar har sina respektive innehav placerade på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring. Den största skillnaden mellan dessa sparformer och ett vanligt depåkonto ligger i hur innehavet beskattas. Med ett ISK eller en kapitalförsäkring betalar du ingen skatt på de eventuella vinster du gör. Istället är bägge kontotyperna belagda med en schablonskatt vilken dras fyra gånger per år och baseras på det sammanlagda värdet av de tillgångar som finns på kontot. Schablonskatten dras oavsett om du gör en vinst eller förlust. Förutsatt att du har en bra avkastning är ett ISK eller en kapitalförsäkring ofta att föredra både vad gäller skatten och det faktum att deklarationen blir mycket enklare. Att kvitta reaförluster mot reavinster är varken nödvändigt eller möjligt eftersom beskattningen ser annorlunda ut.
Har du däremot ditt innehav på ett vanligt aktiekonto, och har gjort en reavinst parallellt med en förlust, finns möjlighet att minska reavinstskatten genom att kvitta den mot förlusten. Skatt på överskott av kapital är 30%, precis som skattereduktionen för underskott av kapital är 30% (upp till 100 000 kr). Rör det vanliga marknadsnoterade andelar får du göra en full kvittning förutsatt att vinsten räcker till för att täcka förlusten. I annat fall blir 70% av den resterande förlusten avdragsgill. Observera att du som säljare är ansvarig för att deklarera försäljningen, men att det är Skatteverket som sköter själva kvittningarna.

Reaförlust onoterade aktier

Handel med onoterade aktier innebär ett större risktagande och förutsätter i regel att du tror på en betydande värdeökning. Eftersom möjligheterna att ha onoterade värdepapper på ett schablonbeskattat konto är begränsade, placeras de ofta på ett traditionellt depåkonto. Kvittning av vinst/förlust är möjligt, dock med en något krångligare process eftersom andra skatteregler gäller. Viktigt att känna till är också att reglerna för kvittning ser olika ut beroende på om de onoterade aktierna du sålt är kvalificerade eller okvalificerade. Har du sålt kvalificerade onoterade aktier och vill göra en kvittning, har du rätt att göra så med två tredjedelar av vinst och förlust mot marknadsnoterade andelar. För okvalificerade onoterade andelar gäller istället fem sjättedelar.

Läs mer i vår artikel: Vad är onoterade aktier?

Minska din reavinstskatt

Bra avkastning ger mer pengar, men innebär också att vinsten ska beskattas. En reavinst innebär som tidigare nämnts att man säljer tillgångar till ett högre pris än vad man köpte dem för. Differensen mellan anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet utgör själva reavinsten, vilken beskattas med en så kallad reavinstskatt – eller kapitalvinstskatt som det också kallas. Skattesatsen för reavinster ligger på 30% i Sverige. Har du samtidigt sålt en del med förlust av kapital (för vilket ett avdrag på 70% gäller) får du dock göra en kvittning och på så vis få en slags skattereduktion för reavinsten. Det finns fördelar med att använda ett depåkonto (möjlighet till avdrag vid förluster exempelvis), men vill man göra det enklare att deklarera och slippa reavinstskatt helt och hållet är ett ISK-konto eller en KF mer fördelaktigt.

Lägre skatt vid reavinst på bostad

Har du någon gång sålt en bostad med vinst känner du förmodligen till att reglerna för reavinstskatten ser lite annorlunda ut än för värdepapper. Bland annat ligger skattesatsen på 22% av den totala vinsten, istället för 30%. Många gånger får man också uppskov, vilket innebär tillåtelse att skjuta upp betalning av skatten. Skatteuppskov vid reavinster på värdepapper tillämpas däremot inte för privatsparare. Vidare kan renoveringar och ombyggnationer också göra att du får en skattereduktion vid reavinst på bostad. Säljs en bostad istället med förlust, får avdrag göras med 50 procent av förlusten.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser