April 4

Kassaflödesanalys – Lär dig vad som är viktigt med kassaflöde och aktier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kassaflödesanalys är vanligt förekommande i rapporter och årsredovisningar. För dig som är investerare är analysen av kassaflöde ett viktigt verktyg för att värdera en aktie – oavsett om du är nybörjare eller proffs.

Är du företagare har du också nytta av att analysera kassaflödet och driver du ett större bolag eller om bolaget är börsnoterat måste du rent av göra en.

I denna artikel går vi igenom vad en kassaflödesanalys är, varför den behövs och hur den går till.

Vad är kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys visar hur ett företags likviditet förändras under en angiven period. Detta kallades tidigare för finansieringsanalys. Det är en rapport med uppgifter om de finansiella flöden som finns i företaget.

Med andra ord – företagets kassaflödesanalys ger en överblick av kassaflödet – de pengar som strömmar in och ut ur företaget.

Varför är det viktigt?

Det kan finnas flera skäl att göra en kassaflödesanalys, både som investerare och som företagare.

Kassaflödesanalys för dig som investerare – aktieanalys

Om du ska köpa aktier finns det mängder med sätt att bedöma de bolag som du funderar på att investera i. Att värdera aktierna på ett eller annat sätt innan ett köp är mer regel än undantag.

En kassaflödesanalys hjälper dig som investerare att se företagets kapitalflöden. Därmed får du insikt i dess förmåga att klara likviditeten, det vill säga att överleva, men även vilka möjligheter bolaget har att skuldsätta sig.

Som investerare kan du se kassaflödesanalysen som en mer objektiv informationskälla än resultaträkningen. De olika posterna kan nämligen inte tolka lika fritt.

Kassaflödesanalys för företag

Om du driver ett företag kan du också ha nytta av att göra en kassaflödesanalys av det egna bolaget. Det är ett utmärkt sätt för ledningen att få insikt i hur pengarna används. Den ger insikt i hur företaget fungerar och kan med fördel göras minst en gång om året.

För vissa större företag är det dessutom lag på att analysera kassaflödet. Enligt årsredovisningslagen måste företag som matchar två av dessa tre villkor göra en kassaflödesanalys:

 • Nettoomsättningen överstiger 80 miljoner per år de senaste två åren.
 • Mer än 50 anställda i snitt per år de senaste två räkenskapsåren.
 • Balansomslutningen var över 40 miljoner kronor de senaste två åren.

Dessutom: Alla börsnoterade bolag klassas som större företag, oavsett om de uppfyller ovanstående kriterier eller inte. Därför måste de alltid lämna en kassaflödesanalys i samband med årsredovisningen.

Varför gör man en kassaflödesanalys?

Oavsett om du är investerare som vill utvärdera och värdera en aktie eller om du är företagare som vill utvärdera din verksamhet finns flera skäl att göra en kassaflödesanalys.

Genom att analysera kassaflödet kan du bland annat få insikt i:

 • Vilka likvida medel som strömmar in i företaget.
 • Hur pengarna kommit in i verksamheten – exempelvis försäljning eller anläggningstillgångar.
 • Varifrån finansiering kommer – till exempel banklån, långivare eller ägare.
 • Vilken förmåga företaget har att betala sina skulder.
 • Bedöma företagets framtida lönsamhet.
 • Se om företaget måste låna för att ge utdelningar.
 • Få detaljerad insikt hur kassaflödet används.
 • Bedöma framtida kassaflöden.
 • Värdera verksamheten.
 • Jämföra företaget med andra företag.

Hur gör man en kassaflödesanalys? Uppställning

Det finns tre delar i en kassaflödesanalys, den så kallade uppställningen:

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Pengar som flödar in och ut ur företaget och som har med själva rörelseverksamheten att göra hör till det så kallade kassaflödet från den löpande verksamheten.

Här hittar vi bland annat:

 • Försäljning
 • Kundfordringar
 • Kortfristiga skulder
 • Varulager
 • Justeringar för avskrivningar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Företagets långsiktiga investeringar hittar vi i kassaflödet för investeringsverksamheten. Här kan bland annat följande typer av transaktioner samlas:

 • Förvärv av anläggningstillgångar
 • Avyttring av anläggningstillgångar
 • Fastighetsköp eller försäljning
 • Köp eller avyttring av värdepapper
 • Förvärv av annan verksamhet
 • Andra investeringar

Kassaflödesanalys från finansieringsverksamheten

Pengar som tillkommit eller lämnat företaget i samband med skuldsättning eller andra finansiella händelser hör till kassaflödesanalys från finansieringsverksamheten.

Här hittar vi bland annat kassaflöden som hör till:

 • Nyemission
 • Nya lån
 • Amortering av skulder
 • Utdelningar
 • Koncernbidrag

Vad visar analysen av kassaflödet?

Analysen av dessa tre typer av kassaflöden ger en heltäckande bild av hur mycket pengar företaget har i slutet av året. Dessutom ser du hur mycket varje typ av kassaflöde bidrar till nettot.

Utöver dessa tre delar av en kassaflödesanalys är det dessutom viktigt att ta en titt på företagets löpande kassa.

Ironiskt nog visar dock inte analysen om företaget går bra eller dåligt:

 • Ett företag som går med vinst kan ha ett negativt kassaflöde.
 • Ett bolag som har ett positivt kassaflöde är inte nödvändigtvis lönsamt.

Det kan bero på flera saker. Exempelvis är en obetald kundfaktura en tillgång på balansräkningen. Men pengarna har inte kommit in än och därför är det negativt för kassaflödet.

Ett annat exempel är ett företag som tar lån för att finansiera expansion. Det ger ett positivt kassaflöde men det kan dröja länge innan det blir någon vinst att tala om.

Exempel på en kassaflödesanalys

Det är lätt att räkna ut kassaflödet. Lägg bara ihop summan av de tre delarna.

Här är ett exempel:

 • Fritt kassaflöde från den löpande verksamheten: 1 000 000
 • Fritt kassaflöde från investeringsverksamheten: – 200 000
 • Fritt kassaflöde från finansieringsverksamheten: 150 000
 • Årets kassaflöde: 950 000

Fritt kassaflöde – ett verktyg för dig som investerare

Att gräva djupt i kassaflödesanalysen och årsredovisningen är inte ett lätt uppdrag – speciellt inte om du är nybörjare.

Som tur är finns det ett sätt att lättare analysera kassaflödet för att fatta investeringsbeslut. Metoden kallas för fritt kassaflöde.

En av de enklaste definitionerna av fritt kassaflöde är att ta kassaflödet från den löpande verksamheten minus investeringsverksamheten, alltså de investeringar som gjorts.

Som du märker utesluter denna metod kassaflödet från finansieringsverksamheten. Därmed är det en förenkling.

Förespråkarna menar att det ändå är rätt eftersom denna del av analysen ändå mest bara innehåller sådant som är positivt för aktieägarna som exempelvis återbetalning av skulder, utdelningar och återköp.

På engelska kallas fritt kassaflöde för Free Cash Flow och det förkortas FCF. Om du använder en aktiescreener brukar detta begrepp dyka upp.

Fritt kassaflöde
Fritt kassaflöde tittar enbart på kassaflödet från den löpande verksamheten minus investeringarna.

Värdemultiplar med fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde eller FCF förekommer i olika värdemultiplar som du kan använda för att värdera bolag på börsen. Det är ett bekvämt sätt att jämföra värderingen mellan olika aktier utifrån en förenklad kassaflödesanalys.

Dessa sätt är vanligast:

P/FCF = Priset för en aktie / fritt kassaflöde per aktie

Aktiens pris i förhållande till kassaflödet. Ju lägre multipel desto lägre värderad är aktien. Tanken är att nyckeltalet ska kunna användas för att hitta undervärderade aktier med avseende på hur starkt kassaflödet är.

Omvänt kan du mäta kassaflödet i förhållande till priset, som en procentsats. Om till exempel det fria kassaflödet per aktie är 10 kronor och kursen är 100 kronor blir fritt kassaflöde per aktie 10 procent.

EV/FCF = (Börsvärde + nettoskuld) / fritt kassaflöde

Här är det värdet av hela bolaget plus nettoskuld som används som värdemått i förhållande till det fria kassaflödet. Även det på bolagsnivå, inte per aktie. EV står för Enterprise Value och förekommer i andra populära värderingsmultiplar som exempelvis EV/EBIT och EV/EBITDA.

Vad är Discounted Cash Flow – DCF?

Det finns även något som kallas Discounted Cash Flow, förkortat DCF. På svenska heter det diskonterat kassaflöde. Den kallas även för nuvärdesmetod för kassaflödesanalys.

DCF-metoden går ut på att beräkna ett pris på de framtida förväntade kassaflödena i en aktie. Du tar framtida intäkter och ger dem ett värde i dagsläget, ett nuvärde.

Denna metod är inte helt enkel att behärska som nybörjare men den kan vara bra att känna till. Det som är intressant med DCF-metoden är att den tar hänsyn till tidsvärdet av pengar (pengar idag är värda mer än pengar i morgon) och riskpremien.

Aktiescreener kassaflödesanalys
Med en aktiescreener kan du analysera och värdera bolag utifrån kassaflödet. Exempelvis via FCF, P/FCF och EV/FCF. På bilden syns en skärmdump från det svenska verktyget Börsdata.

Direkt vs indirekt metod

Det är nästan alltid man använder indirekt metod vid kassaflödesanalys. Den andra metoden är den direkta. Skillnaden är hur underlaget tas fram:

 • Indirekt metod: Utgår från det redovisade resultatet, justerat för poster som inte påverkar kassaflödet så som nedskrivningar, avskrivningar och skatt.
 • Direkt metod: Tittar på inbetalningar och utbetalningar i stället för att hämta uppgifter från resultaträkningen.

Begränsningar – Möjligt att manipulera kassaflödesanalysen

Det är fullt möjligt att manipulera ett kassaflöde och du bör veta att det är vanligt att börsbolag gör det. Genom att känna till att detta sker kan du vara vaksam och inte dra förhastade slutsatser utifrån kassaflödesanalysen.

Här är några vanliga metoder som företag använder för att manipulera kassaflödet och därmed få en mer fördelaktig kassaflödesanalys:

 • Betala räkningarna sent – ger ett tillfälligt bättre kassaflöde.
 • Tillåta att företaget får negativ balans på kontot när det betalar.
 • Sälja fakturor för att direkt få in likvida medel.

Detta betyder i praktiken att företaget förvandlar likviditetsproblemet till en skuld. Likviditetsanalysen ser bättre ut men skuldsättningen ökar. Dessutom är dessa metoder ofta förenade med en extra kostnad, exempelvis för fakturaköp och ränta.

Som investerare bör du även hålla ögonen öppna för inkomster från sådant som inte hör till kärnverksamheten. Om bolaget har inkomster från derivat eller aktier påverkar det kassaflödet positivt, men det går inte alltid att anta att den inkomstströmmen kommer att fortsätta.

Det är också viktig att förstå att kassaflödesanalysen aldrig får vara det enda som du tittar på för att bedöma en verksamhet. Skillnaden mellan olika branscher är också stor – för vissa bolag är det mycket viktigare än för andra att ha en stark likviditet.

Sammanfattning – kassaflödesanalys för nybörjare

Vi har här gått igenom vad kassaflödesanalys är och hur man mäter kassaflödet. Vi har tittat på varför det är viktigt – för dig som investerare, nybörjare eller ej, samt för dig som är företagare.

En kassaflödesanalys visar hur företagets likviditet ser ut baserat på vilka pengar som strömmar in i bolaget och vilka som strömmar ut.

Den bygger på tre delar – kassaflödet i verksamheten, investeringar och finansiering.

Tillgång till likvida medel är livsnödvändigt för företag. Tar pengarna slut går bolaget i konkurs, oavsett hur bra affärsidén är, hur många kunder som finns och hur framtidsutsikterna ser ut.

Därför är en kassaflödesanalys viktig för så väl investerare som företagare. För stora företag är det dessutom en nödvändig del av årsredovisningen.

Kom ihåg att de siffror du ser i en presenterad analys kan vara manipulerade och att du bör fatta beslut även på andra faktorer.

Vanliga frågor och svar om kassaflödesanalys

Vad är en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys är en analys av företagets kassaflöden för att bedöma dess likviditet och på vilket sätt pengar strömmar in och ut ur företaget.

Vad heter kassaflödesanalys på engelska?

Det heter Cash flow statement eller statement of cash flows.

Kan man lita på en kassaflödesanalys?

Nej, inte nödvändigtvis. Det går att manipulera kassaflödet och därför gäller det att analysera vad som ligger bakom siffrorna. Det är dock ett mycket bra komplement till andra faktorer i analysen av aktier.

Ingår utdelningar i kassaflödesanalyser?

Ja, utdelningar faller under finansieringsverksamheten i analysen av kassaflödet.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK