Kvittning, vad är det? – Förklaring och definition av kvittningar

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Kvittning, vad är det? – Förklaring och definition

Kvittning kan förklaras genom att det är en form av betalning.
Kvittning regleras i skuldebrevslagen avseende den situation att ett skuldebrev har överlåtits och att en gäldenär som har en fordran på överlåtaren vill kvitta den fordringen mot den nye borgenärens fordran på gäldenären.
Kvittning kan också vara om du har både skulder och tillgångar i samma bank har du en fordran mot banken och banken har en fordran mot dig.
Kvittning av fordran innebär alltså att en skuld räknas av mot en motfordran.
Synonymer till ordet kvittning är avräkning, clearing, utjämning eller kompensation.
Kvittning på engelska betyder offsetting.
Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.