April 4

Vad betyder räntabilitet på totalt kapital?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad betyder räntabilitet på totalt kapital?

Nyckeltalet räntabilitet på totalt kapital visar hur stor avkastningen är i förhållande till företagets totala tillgångar. Räntabilitet på totalt kapital tar ingen hänsyn till hur tillgångarna har finansierats (så som till exempel räntabilitet på eget kapital gör). Dessutom tar det hänsyn till intäkter som inte har med kärnverksamheten att göra. Räntabilitet på totalt kapital kallas även för avkastning på totalt kapital.

Så räknar du ut räntabilitet på totalt kapital

Formeln för att räkna ut räntabilitet på totalt kapital ser ut så här:
Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital
Rörelseresultatet är företagets vinst före räntor och skatter. Nyckeltalet kallas även för EBIT.
Finansiella intäkter är intäkter i företaget som egentligen inte har med verksamheten att göra. Det kan handla om utdelningar från aktier som bolaget äger, realiserade aktievinster eller ränteintäkter på fordringar.
Totalt kapital är summan av företagets egna kapital och skulder. Du hittar det totala kapitalet på passivsidan i balansräkningen.

Ett lönsamhetsmått

Räntabilitet på eget kapital är ett lönsamhetsmått. Den visar huruvida företagets vinst är tillräckligt stor i förhållande till kapitalet. Det är ett nyckeltal som man kan använda synonymt med företagets avkastning.
Räntabiliteten visas som ett procenttal. Generellt sett kan man säga att ju högre tal desto bättre.
Utöver räntabilitet på totalt kapital finns det även andra lönsamhetsmått i samma kategori. De vanligaste är räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på operativt kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital. Principen är densamma men de olika nyckeltalen tar olika hänsyn till skulder och finansiella intäkter.
Det som är speciellt med just räntabilitet på totalt kapital är att nyckeltalet tar hänsyn till de finansiella intäkterna, som alltså inte är en del av intäkterna från den egentliga verksamheten. Denna egenskap delar räntabilitet på totalt kapital med räntabilitet på sysselsatt kapital.
Till skillnad från räntabilitet på sysselsatt kapital tar dock räntabilitet på totalt kapital hänsyn till, just det, det totala kapitalet. Det innefattar både omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.

 

Varför vill man använda räntabilitet på totalt kapital?

De flesta investerare har som mål att tjäna pengar (i vissa fall är det inflytande i företaget som är viktigare). En investerare använder olika räntabilitetsmått för att mäta hur lönsam investeringen varit. Hög räntabilitet innebär att företaget lyckats åstadkomma en hög avkastning på de pengar som investerats i bolaget.
Det går att följa nyckeltalets utveckling över tid och se ifall effektiviteten i företaget ökat eller minskat.
Man kan även använda räntabilitet på totalt kapital för att jämföra lönsamheten i olika divisioner inom en och samma koncern. Ett annat användningsområde är för att jämföra det egna företaget med konkurrenterna inom samma bransch.

Hur stor ska räntabiliteten på totalt kapital vara?

Hur mycket som är en bra räntabilitet på totalt kapital varierar mellan olika verksamheter. För att få en uppfattning om nyckeltalet kan vi nämna att den genomsnittliga räntabiliteten bland Stockholmsbörsens Large Cap-bolag för tillfället är runt 6 procent. Bland bolagen på Small Cap-listan är räntabiliteten cirka -4 procent. Det genomsnittliga småbolaget gör med andra ord förlust.
Snittet varierar även beroende på typ av bransch. Bland Large Cap-bolagen har exempelvis industribolagen en räntabilitet på totalt kapital på 6,7 procent i skrivande stund. Finansbolagen ligger på 4,6 procent och dagligvaror har ett snitt på 10,2 procent.
Om du använder räntabilitet på totalt kapital i dina aktieanalyser är det viktigt att inte rakt av jämföra bolag från olika branscher eftersom förutsättningarna skiljer sig mellan branscherna.

Så kan räntabiliteten på totalt kapital förbättras

Ett företag kan vidta flera åtgärder för att förbättra räntabiliteten på totalt kapital. Några exempel är:

  • Höja priserna
  • Sälja mer, till exempel på nya marknader
  • Sänka personalkostnaderna
  • Effektivisera tillverkningen
  • Outsourcing av delar av verksamheten

Du Pont-modellen

Ett vanligt sätt att analysera räntabiliteten är genom att göra en så kallad du Pont-analys. Du Pont är ett amerikanskt företag som var det som tog fram denna analysmodell. Du Pont-modellen innebär att man tittar på hur effektivt företaget utnyttjar sina resurser i förhållande till omsättningen. Detta mått på räntabilitet bygger på vinstmarginalen multiplicerat med omsättningshastigheten. Det används ibland som alternativ till räntabilitet på totalt kapital och andra räntabilitetsmått.

Sammanfattning

Räntabilitet på totalt kapital är ett lönsamhetsmått som visar hur stor avkastningen är i förhållande till företagets totala tillgångar. Detta nyckeltal visar hur stor företagets vinst är i förhållande till det totala kapitalet. Ju högre värde desto bättre. Räntabilitet på totalt kapital används av investerare, analytiker och företagsledare för att bedöma effektiviteten i företag.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Vad är ett skattekonto?

Vad är ett skattekonto?