April 4

Vad betyder netto och brutto? Den ultimata guiden till skillnaden mellan netto och brutto

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad betyder netto och brutto?

Vad betyder netto och brutto? Brutto och Netto är något som man stöter på ofta i ekonomisammanhang. Nedan kommer jag gå igenom Netto och Brutto var för sig. Vi börjar med Netto.

Ordet netto som begrepp

Netto är en term som används för att beskriva ett belopp, en vikt eller liknande efter avdrag. Motsatsen till netto är brutto som innebär ett värde innan avdrag. Netto och brutto används oftast i handels- och ekonomisammanhang. Netto är ett belopp eller annan summa efter avdrag.
I ekonomisammanhang kan begreppet syfta på ett belopp som exempelvis löner och intäkter medan i handelssammanhang menas exempelvis vikten av en vara, så som vikten av innehållet i en konservburk.

Termerna netto och brutto härstammar från latinet

Båda orden har sitt ursprung i latinet. Netto härstammar från latinets nitidus, som betyder “skinande” eller “vacker”. I italienskan används ordet netto, vilket betyder “ren”. Även ordet brutto kommer från latinets brutus, vilket kan betyda “tung”, “dum” eller “klumpig”. Ordet blev till brutto i italienskan vilket används i betydelsen “rå” eller “smutsig”.

img 5f8d660c441bb Samuelssons Rapport

Nettolön

Eftersom netto betyder efter avdrag betyder nettolön den lön som fås ut efter att anställningsskatten, alltså a-skatten, har dragits av. A-skatten är den skatt som dras av lönen för att arbetsgivaren ska kunna betala sociala avgifter.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen är en del av resultaträkningen. Den visar en verksamhets intäkter (rörelsens intäkter) från försäljningen av varor och tjänster. Här ska varuskatter men inte moms ingå. Till nettoomsättningen räknas inte övriga rörelseintäkter så som hyror och licensavgifter som inte kommer direkt från huvudverksamheten.
Nettoomsättningen används även för att räkna ut rörelseresultatet, där formeln ser ut som följande:
Nettoomsättning – Totala kostnader för sålda varor = Rörelseresultat
alternativt
Nettoomsättning + Lagerförändring – Totala kostnader för tillverkade varor = Rörelseresultat
Netto på engelska betyder Net.

Nettovikt

Ett annat sammanhang som begreppet netto kan dyka upp i är vikt. Säg en konservburk med korv, totalt sett med korv, vätska och burken har den en viss bruttovikt. När man tagit ut korven så har själva korven en nettovikt och man kan räkna ut hur mycket faktiskt vara man får för pengarna. Utifrån detta tänk kan man räkna ut vad som är mest lönsamt att köpa om man enbart är ute efter hur mycket faktiskt vara man får för pengarna.
En viktig del av resultaträkningen är just nettoomsättningen. Det visar vilka intäkter företaget har haft på ett väldigt rättvisande sätt. Här tillkommer ju inga övriga kostnader eller skatter utan det är vad man faktiskt har tjänat totalt under räkenskapsåret. I denna omsättning ska inte moms räknas med och inte heller eventuella hyror, licensavgifter och liknande. Som företagare är det därför viktigt att förstå skillnaden mellan brutto och netto då det kommer till omsättning, generellt så är den ena av dessa begrepp är mer intressant än det andra.

Brutto

Brutto innebär ett värde eller en summa före avdrag.

Ordet brutto som begrepp

Termen brutto hänvisar till ett belopp eller annat värde före avdrag. Motsatsen till brutto är netto vilket innebär ett värde eller summa efter avdrag. Termerna brutto och netto används ofta om penningvärden och inom handel, ekonomi och närliggande områden.

Termerna brutto och netto härstammar från latinet

Båda orden har sitt ursprung i latinet. Brutto kommer från latinets brutus, vilket kan betyda “tung”, “dum” eller “klumpig” . Ordet blev till brutto i italienskan vilket används i betydelsen “rå” eller “smutsig”. Även ordet netto härstammar från latinets nitidus, som betyder “skinande” eller “vacker”. I italienskan används ordet netto, vilket betyder “ren”.

Bruttolön

En vanlig och i vardagen ofta förekommande term är bruttolön. I ett samtalsämne där löner kommer på tal är det i de flesta sammanhang bruttolönen man refererar till. Bruttolön är lönen innan skatten dras, medan nettolön är lönen efter avdrag för skatt.

 

Bruttovinst

Inom företagsvärlden är nyckeltalet bruttovinst vanligt förekommande. Bruttovinst kan definieras på flera sätt. Den allmänna betydelsen för bruttovinst är att bruttovinsten utgörs av vinsten utan avdrag för indirekta kostnader.
I handelsföretag refererar bruttovinst till skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, och i industriföretag menar man med bruttovinst vanligen försäljningspris med avdrag för direkta tillverkningskostnader. Nettovinst innebär den vinst som finns kvar efter avdrag för alla kostnader.

Ordet brutto i andra sammanhang

Begreppet brutto kan användas i flera andra sammanhang. Nedan följer några exempel:

  • Bruttovikt: En varas vikt inklusive förpackning och emballage eller ett fordons vikt inklusive aktuell last.
  • Bruttonationalprodukt: Mått på en nations totala ekonomiska aktivitet under en viss period.
  • Bruttonationalinkomst: Mått på de totala inkomster som genereras av ett lands permanent bosatta befolkning under en viss period.

Brutto på engelska betyder Gross.

Bruttopris

Bruttopris är priset innan avdrag gjorts. Dessa avdrag kan vara rabatter av olika slag. Momsen är också inräknad i bruttopriset.

Bruttolön

Bruttolön är lönen, innan avdrag har gjorts i form av skatter, tjänstledighetsavdrag eller avdrag för vård av barn. I bruttolönen ingår bl.a. sjuklön, semesterlön och övertidsersättning.

Summering

Netto vs brutto och brutto vs netto är två ord eller fraser som ofta används tillsammans. Netto är det som du får när du tar bort alla skatter, avgifter och andra kostnader från ett belopp. Netto betyder alltså efter skatt. Brutto är det motsatta; det är det belopp som du får före skatt, dvs inklusive alla kostnader. Nettopris betyder priset som du betalar efter att alla skatter och avgifter har tagits bort. Brutto pris är det pris som du betalar före skatt. Ibland kan det vara svårt att veta vilket av de båda som är netto eller brutto, men skillnaden är att netto är det belopp som är efter skatt och brutto är det belopp som är före skatt.

Det är också viktigt att komma ihåg att när du tar reda på ett bruttopris, är det bruttopriset som du betalar efter att alla skatter och avgifter har lagts till. Det är också viktigt att komma ihåg att är brutto före eller efter skatt. Det är före skatt. Det är också viktigt att komma ihåg att skillnaden mellan netto och brutto är att netto är det belopp som är efter skatt och brutto är det belopp som är före skatt. Det är också viktigt att komma ihåg att skillnaden mellan bruttopris och nettopris är att bruttopriset är det pris som du betalar före skatt och nettopriset är det pris som du betalar efter skatt.

Det är också viktigt att komma ihåg att skillnaden netto och brutto är att netto är det belopp som är efter skatt och brutto är det belopp som är före skatt. Det är också viktigt att komma ihåg att när man tar reda på ett nettopris är det priset som du betalar efter att alla skatter och avgifter har tagits bort. Netto pris betyder priset som du betalar efter att alla skatter och avgifter har tagits bort. Det är alltså viktigt att komma ihåg att det är skillnaden mellan netto och brutto som är avgörande för att få ett rätt pris.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition