April 4

Vad är en styrelsesuppleant?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktieägarna i ett aktiebolag har alltid möjlighet att på bolagsstämman utse en eller flera styrelsesuppleanter. Om aktiebolaget enbart har en eller två ordinarie styrelseledamöter är bolagsstämman dessutom skyldig att omedelbart utse minst en styrelsesuppleant. Av bolagsordningen ska det framgå om styrelsesuppleanter ska utses och hur många. Det är vanligt att bolagsordningen anger att en styrelsesuppleant ska utses för det fall färre än tre ordinarie styrelseledamöter har utsetts.

Reglerna om vem som kan utses till styrelsesuppleant är desamma som för ordinarie styrelseledamöter. Styrelsesuppleanten måste vara en fysisk person. Styrelsesuppleanten måste vara myndig och får inte vara ställd under förvaltarskap eller vara i personlig konkurs. Minst hälften av ett aktiebolags styrelsesuppleanter måste vara bosatta inom EES, men dispens kan tillfälligt medges. Utsedda styrelsesuppleanter ska anmälas för registrering i aktiebolagsregistret. Där kan även anges om styrelsesuppleanten ska ha rätt att företräda bolaget ensam eller tillsammans med en annan ledamot.

Aktiebolagslagen

Enligt aktiebolagen är en styrelsesuppleant ersättare för det fall att en ordinarie styrelseledamot inte har möjlighet att fullgöra sina skyldigheter som bolagets företrädare. Skäl för detta kan till exempel vara sjukdom, andra åtaganden som sker samtidigt som ett styrelsemöte, att ordinarie ledamot är jävig i en fråga, eller ledighet. I bolagets arbetsordning bör det närmare anges under vilka förutsättningar en styrelsesuppleant ska inträda i styrelsearbetet och arbeta. I arbetsordningen kan man även ange att en styrelsesuppleant är ersättare för en viss specifik styrelseledamot och en annan suppleant för en annan specifik ledamot och så vidare.

Så länge de ordinarie styrelseledamöterna fullgör sina åtaganden har en styrelsesuppleant inga åtaganden gentemot bolaget. Men det är ändå lämpligt att styrelsesuppleanten håller sig löpande informerad om bolagets verksamhet för att vara förberedd att inträda i arbetet om en ordinarie ledamot får förhinder. Bolaget har även en skyldighet att tillställa styrelsesuppleanterna kopior av den information som de ordinarie ledamöterna erhåller och av kallelser till styrelsemöten.

Samma rättigheter och skyldigheter som de ordinarie ledamöterna

När en ordinarie ledamot får förhinder att utföra uppdraget inträder styrelsesuppleanten i styrelsearbetet och då har styrelsesuppleanten precis samma rättigheter och skyldigheter som de ordinarie ledamöterna. Styrelsesuppleanten ska då delta på styrelsemöten och har rösträtt. Styrelsesuppleanten omfattas då av reglerna om jäv. Styrelsesuppleanten får när han inträtt i tjänst även underteckna dokument som till exempel skattedeklarationer och är dessutom skyldig att göra detta inom föreskriven tid, liksom styrelsesuppleanten då är skyldig att tillse att skatter och sociala avgifter betalas i tid.

Då styrelsesuppleanten har inträtt i arbetet ansvarar denne som en ordinarie ledamot för att bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och lagenligt sätt och i enlighet med bolagsordningen och givna riktlinjer från bolagsstämman. Styrelsesuppleanten kan då även dömas till ansvar enligt tillämpliga lagar om verksamheten missköts, hållas skadeståndsskyldig gentemot bolaget och ådra sig personligt betalningsansvar för obetalda skatter.

Ensam styrelseledamot

Det är vanligt i mindre aktiebolag och familjeföretag att ägaren är ensam styrelseledamot och ber en make/maka, vän eller familjemedlem att axla rollen som styrelsesuppleant. Det är dock viktigt att den som åtar sig den rollen är medveten om de skyldigheter som följer med styrelsesuppleantåtagandet och att styrelsesuppleanten har tillräcklig kunskap för att kunna utföra uppdraget.

Vad betyder anstånd?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)