Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Nettoexport

Nettoexport är summan av handelsbalansen och tjänstebalansen. Nettoexporten är alltså summan av exporten och importen av tjänster vilket också kan kallas den primära bytesbalansen.
Ett lands nettoexport är värdet på bruttoexporten minus värdet på importerade insatsvaror och insatstjänster. Nettoexporten är det inhemska förädlingsvärdet hos varor som exporteras.
På engelska kallas nettoexport Net exports.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter