Nettoexport, vad betyder det? – förklaring och definition av nettoexporter

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Nettoexport

Nettoexport är summan av handelsbalansen och tjänstebalansen. Nettoexporten är alltså summan av exporten och importen av tjänster vilket också kan kallas den primära bytesbalansen.
Ett lands nettoexport är värdet på bruttoexporten minus värdet på importerade insatsvaror och insatstjänster. Nettoexporten är det inhemska förädlingsvärdet hos varor som exporteras.
På engelska kallas nettoexport Net exports.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.