April 4

Vad är en stiftelse? Allt du behöver veta om stiftelser

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En stiftelse har i normalfallet ett uppdrag att förvalta tillgångar och fördela dessa i enlighet med uppsatta stadgar och bestämmelser. Stadgarna och ändamålet bestäms av den som skapat stiftelsen. Dessutom finns tvingande bestämmelser i lag, och i normalfallet någon som utövar tillsyn att tillgångarna hanteras på ett korrekt sätt i enlighet med stiftelsens ändamål, stadgar och tvingande lag.

Privata stiftelser

Den typ av stiftelser som de flesta först förknippar med benämningen är en så kallad privat stiftelse. I dessa fall har en person (ofta i testamente) eller bolag eller föreningar, avsatt medel för ett specifikt ändamål. Ändamålet kan variera stort, allt ifrån att utdela stipendium, främja forskning, sörja för någons försörjning, etc.

Vem sköter stiftelsen?

Stiftelser förvaltas av en förvaltare eller av en styrelse. Uppdraget består normalt i att investera tillgångarna på ett ändamålsenligt sätt och att tillse att sökande som uppfyller de kriterier som är uppställda i stadgarna, kan få del av medlen. Eventuellt bokföringsansvar åligger förvaltaren, liksom eventuell skyldighet att avge skattedeklaration och betala skatter.

Tillsynsman

Då en privat stiftelse ofta tillskapats genom testamente finns ingen uppdragsgivare kvar i livet som kan bevaka att den förvaltas på ett korrekt sätt. Förvaltningen av medlen övervakas i dessa fall av en tillsynsman, i normalfallet av länsstyrelsen, men annan tillsynsman kan vara särskilt utpekad i stiftelsens stadgar. Tillsynsmannens uppdrag är att tillse att tillgångarna förvaltas korrekt och att utbetalningar sker i enlighet med stadgarna. Beslut av stiftelsers förvaltare kan överklagas i allmän domstol.

Ändringar av stiftelsens ändamål

Privat stiftelser lever i normalfallet kvar mycket länge, ofta helt utan begränsning i tiden. Ändamålen kan därför bli irrelevanta då samhället utvecklas. Därför är det möjligt för förvaltaren att ansöka hos tillsynsmannen om ändringar av stiftelsens ändamål (s.k. permutation). Sådana kan medges om dessa anses ligga inom den ursprungliga intentionen hos den som bildade stiftelsen. Om målet är att dela ut stipendier till teologistudenter vid ett visst universitet och det universitetet inte längre har en teologiutbildning, kan det accepteras att dela ut stipendiet till en snarlik utbildning vid samma universitet eller till teologistudenter vid ett annat universitet.

Pensionsstiftelser

Även en pensionsstiftelse har i uppdrag att förvalta medel och ge utdelning i enlighet med stiftelsens ändamål och stadgar. Som framgår av namnet är ändamålet i dessa fall att fördela pensionspengar till dem som är förmånstagare.
Upplägget är detsamma som vad som ovan angivits kring privata stiftelser. Dock finns i dessa fall lagstadgade krav kring för hur förvaltningen ska ske och kring vilken riskbild som är tillåten för investeringar. Dessutom ska pensionsmedlen normalt i dessa fall täckas av försäkring.

Sammanfattning

Stiftelser är per definition en avsättning av tillgångar för att uppfylla ett angivet syfte. Medlen ska förvaltas i enlighet med stiftarens intentioner och instruktioner och fördelas till dem som stadgarna avsett att gynna. En stiftelse är det enda sättet för någon att efter sin död långsiktigt bestämma hur dödsboets tillgångar ska investeras och avkastningen fördelas.
Ibland kan man behöva ändra i reglerna, det kallas permutation.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren