May 7

Vad betyder Inflation? – hur uppstår inflationen?

Last Updated on 26 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Hur uppstår inflation? Inflation kan uppstå på flera sätt. Några av dessa är genom ökade kostnader eller genom ökad efterfrågan. Andra sätt är genom att en centralbank tillhandahåller för stora mängder pengar. Då stiger priserna och pengarnas värde urholkas.
Inflation är en ökning av den prisnivån som gör att man kan köpa allt färre varor och tjänster för samma pengar.

inflation
inflation

Hyperinflation får man när centralbanker trycker för stora mängder sedlar så att pengarnas värde minskar.
Inflation heter på engelska inflation.
Synonymer till inflation är allmän prisstegring, försämring av penningvärdet, höjning av prisnivån, fördyring, penningvärdesförsämring och värdefall.
Motsatsen till inflation är deflation.

Vad är inflation?

Inflation är alltså ett begrepp som används för att beskriva den allmänna prisnivå som råder i ett land, i detta fall när varor och tjänster blir dyrare. När prisnivåerna stiger talar man om inflation.
Penningvärdet minskar
Vanligtvis används begreppet inflation i samband med att penningvärdet minskar, men ursprungsdefinitionen innebär tvärtom ökning av penningmängden eftersom penningvärdet generellt sett minskar när penningmängden ökar. Effekten blir att prisnivåerna stiger generellt sett och att inflation därför mäts genom ett så kallat konsumentprisindex.
Inflation används inte i de sammanhang då priset stiger på enstaka varor eller tjänster, utan då används istället begreppet relativprisförändring. Inflation avser en höjning av den allmänna prisnivån som är av en mer bestående art.
Konsumentprisindex (KPI)
Med ekonomiska termer förkortat KPI och ett verktyg som mäter prisutvecklingen för ett lands privatkonsumtion. I Sverige sker mätningen varje månad på uppdrag av Statistiska Centralbyrån (SCB).
Syftet med denna mätning är att sammanställa diverse priser för att få fram en genomsnittlig nivå som gäller för landets konsumenter. Konsumentprisindex gör det därmed möjligt att utläsa vad det kostar att leva i Sverige jämfört med tidigare.
KPI ligger också till grund för Riksbankens fasta ränta KPIF, en målvariabel när det gäller inflationsmålet för landet.

Hur och varför uppstår inflation? 

Inflation är den ekonomiska termen som används för att beskriva värdeminskningen i pengar. Detta innebär att prisnivån stiger vilket medför att en given mängd pengar ger mindre köpkraft än tidigare. Riksbanken använder en fastställd korg med varor i affären för att mäta inflationen.

Orsaker till Inflation

Det finns flera olika anledningar till att inflation uppstår. Nedan följer några.

Inflation i vara

Enskilda varor kan uppleva prisökningar till följd av minskat utbud. Exempel på detta kan vara en väpnad konflikt i en oljerik region. Följden blir minskat utbud och ökat pris.

Ökad penningmängd

Även en ökad penningmängd driver inflationen. Detta som ett resultat av att det finns mer monetära medel som kan köpa de varor som produceras. Om en riksbank trycker orimligt stora mängder pengar kan hyperinflation uppstå. Detta innebär att pengarnas värde urvattnas så fort att förtroendet för centralbanken undermineras.

Het arbetsmarknad

När efterfrågan på arbetskraft ökar stiger lönerna. Detta innebär ökad köpkraft och efterfrågan vilket resulterar i ökade priser.

Förväntningar

Om aktörerna på de finansiella marknaderna förväntar sig inflation kan dessa förväntningar driva förväntningar i sig skapa inflation.

Summering

– Pengarnas värde urholkas till följd av att Centralbanken tillhandahåller alltför stora mängder pengar
– Det trycks alltför stora mängder sedlar
Efterfrågan blir större än tillgången (utbudet)
– Kraftigt höjda produktionskostnader som leder till kraftiga prisökningar
– Framtvingad inflation genom att producenter och konsumenter förväntar sig inflation, vilket i sin tur kan leda till krav på högre löner, större utbud, priskrig osv.
Inflation innebär att köpkraften i en given penningmängd urvattnas. Det finns flera orsaker till detta, främst en ökad penningmängd och en het arbetsmarknad.

Penningvärde

Det här är ett värde som indikerar priset på pengar, det vill säga värdet på pengarna. Priset på pengar kan uttryckas i termer av varor och tjänster, såsom datorer, mobiltelefoner, kosmetika, skor och så vidare. Värdet på pengarna styrs av marknadens penningmängd, vilket i praktiken innebär andelen pengar som finns på marknaden samt efterfrågan på dessa.

Motsatsen till inflation – deflation

Motsatsen till inflation kallas deflation. Begreppet används vanligtvis i samband med att priserna sjunker. Om deflationen blir långvarig får det generellt sett negativa konsekvenser för marknadsekonomin.

Inflationsindex, vad är det?

Inflationsindex, är ett verktyg som används för att mäta inflationen. Inflationsindex kan vara olika saker beroende på vilken metod man använder.
Inflationsindex är statistiska uppgifter som visar hur mycket priserna på varor och tjänster har stigit under en viss period. Inflationen är sammanställd på grundval av prisökningarna för ett visst produktval.
Ett vanligt inflationsindex i Sverige är det som också kallas konsumentprisindex och har en förkortning som är KPI. Inflationsindexet KPI mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. Inflationsindex betyder på engelska inflation index.

Related Posts

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?