Inflation?

Hur uppstår inflation? Inflation kan uppstå på flera sätt. Några av dessa är genom ökade kostnader eller genom ökad efterfrågan. Andra sätt är genom att en centralbank tillhandahåller för stora mängder pengar. Då stiger priserna och pengarnas värde urholkas.

Inflation är en ökning av den prisnivån som gör att man kan köpa allt färre varor och tjänster för samma pengar.

inflation

inflation

Hyperinflation får man när centralbanker trycker för stora mängder sedlar så att pengarnas värde minskar.

Inflation heter på engelska inflation.

Synonymer till inflation är allmän prisstegring, försämring av penningvärdet, höjning av prisnivån, fördyring, penningvärdesförsämring och värdefall.

Motsatsen till inflation är deflation.

Inflation

Inflation är alltså ett begrepp som används för att beskriva den allmänna prisnivå som råder i ett land, i detta fall när varor och tjänster blir dyrare. När prisnivåerna stiger talar man om inflation. 

Penningvärdet minskar

Vanligtvis används begreppet inflation i samband med att penningvärdet minskar, men ursprungsdefinitionen innebär tvärtom ökning av penningmängden eftersom penningvärdet generellt sett minskar när penningmängden ökar. Effekten blir att prisnivåerna stiger generellt sett och att inflation därför mäts genom ett så kallat konsumentprisindex.

Inflation används inte i de sammanhang då priset stiger på enstaka varor eller tjänster, utan då används istället begreppet relativprisförändring. Inflation avser en höjning av den allmänna prisnivån som är av en mer bestående art.

Konsumentprisindex (KPI)

Med ekonomiska termer förkortat KPI och ett verktyg som mäter prisutvecklingen för ett lands privatkonsumtion. I Sverige sker mätningen varje månad på uppdrag av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Syftet med denna mätning är att sammanställa diverse priser för att få fram en genomsnittlig nivå som gäller för landets konsumenter. Konsumentprisindex gör det därmed möjligt att utläsa vad det kostar att leva i Sverige jämfört med tidigare.  

KPI ligger också till grund för Riksbankens fasta ränta KPIF, en målvariabel när det gäller inflationsmålet för landet. 

Penningvärde

Det här är ett värde som indikerar priset på pengar, det vill säga värdet på pengarna. Priset på pengar kan uttryckas i termer av varor och tjänster, såsom datorer, mobiltelefoner, kosmetika, skor och så vidare. Värdet på pengarna styrs av marknadens penningmängd, vilket i praktiken innebär andelen pengar som finns på marknaden samt efterfrågan på dessa.

Motsatsen till inflation – deflation

Motsatsen till inflation kallas deflation. Begreppet används vanligtvis i samband med att priserna sjunker. Om deflationen blir långvarig får det generellt sett negativa konsekvenser för marknadsekonomin.

Hur och varför uppstår inflation? 

– Pengarnas värde urholkas till följd av att Centralbanken tillhandahåller alltför stora mängder pengar

– Det trycks alltför stora mängder sedlar

– Efterfrågan blir större än tillgången (utbudet)

– Kraftigt höjda produktionskostnader som leder till kraftiga prisökningar

– Framtvingad inflation genom att producenter och konsumenter förväntar sig inflation, vilket i sin tur kan leda till krav på högre löner, större utbud, priskrig osv.