May 26

Statspapper – vad är det?

Last Updated on 26 May, 2022 by Håkan Samuelsson

Statspapper

Statspapper är en benämning på av staten utfärdat värdepapper såsom en statsobligation. (Se obligation). Det är en beteckning på värdepapper som Riksgälden ger ut för statens räkning. Statspapper kan både vara statsobligationer och statsskuldväxlar.

Statsobligationer eller statsskuldväxlar

Statspapper är ett samlingsbegrepp för räntebärande instrument där staten är emittent (låntagare), till exempel statsobligationer eller statsskuldväxlar. Statspapper ses generellt sett som lågriskinvesteringar eftersom staten kan höja skatten eller trycka mer pengar för att infria sina skulder.

Statsobligationer är Riksgäldens största och viktigaste låneinstrument. Statsobligationerna prioriteras därför framför andra instrument i upplåningen.
Upplåning i realobligationer utgör ett komplement till upplåningen i statsobligationer.
Statsskuldväxlar används för att hantera säsongsmässiga svängningar i nettolånebehovet samt prognosavvikelser.
Riksgälden ger också ut obligationer i utländsk valuta för att finansiera statsskulden. Syftet är framför allt att bredda investerarbasen och säkerställa en god låneberedskap.

Sveriges statsskuld, översikt

Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar – de medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument.
Här finner du ett uppdaterat diagram.

statsskuld
statsskuld

Statsskulden fördelad på skuldslag

Här finner du en uppdaterad tabell

skuldslag
skuldslag

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket