April 4

Vad betyder klausul?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad betyder klausul?

Klausul kan ha lite olika betydelser. Vanliga synonymer är villkor, bestämmelse, paragraf och förbehåll. Även om ordet i normalt språkbruk används lite slarvigt, är den formella betydelsen av ordet ”tilläggsvillkor”.
En klausul används därför när man på något sätt vill villkora eller göra ett tillägg till ett avtal.

Garantiklausuler

Den som levererar en vara eller utför en tjänst har en lagreglerad skyldighet att leverera i enlighet med vad parterna kommit överens om.
Som köpare av en tjänst eller vara kan det vara viktigt att komma överens om en garantiklausul. En sådan kan till exempel innebära att säljaren garanterar att varan fungerar som avsett under ett visst antal år. Det kan också betyda att en maskin ska klara ett visst antal drifttimmar per dygn.  Den som köper en bil får ofta en garanti att bilen inte varit utsatt för kollision.
En garanti utsträcker det ansvar som en säljare annars skulle ha haft enligt lag.

 

Befrielseklausuler

En i avtal vanligt förekommande typ är så kallade befrielseklausuler. En sådan kan i motsats till garantiklausuler vara viktiga för en säljare för att minska sitt ansvar.
Det kan till exempel röra sig om att en säljare under vissa förutsättningar helt eller delvis vill friskriva sig från ansvar. En säljare kan även åta sig ett garantiansvar, men genom en frisskrivningsklausul begränsa ansvaret. Kanske ska ansvaret gälla under enbart en begränsad tid eller till ett visst belopp i pengar. Ibland ska ansvaret enbart gälla en viss typ av fel i en produkt.
Enligt huvudprincipen råder avtalsfrihet i Sverige, så en friskrivningsklausul är normalt gällande. Dock får ett avtal inte innehålla klausuler som är oskäliga för ena parten. Det finns även tvingande lagbestämmelser som begränsar en näringsidkares rätt att friskriva sig från ansvar gentemot en konsument. Det finns alltså vissa saker man inte får friskriva sig från. Även klausuler där man friskriver sig från ansvar för uppsåtliga skadegörande handlingar är otillåtna i Sverige. Man kan alltså inte köra en karusell på ett tivoli som man vet har alvarliga brister bara för att man satt upp en skylt med texten ”All åkning sker på egen risk”.

Force majeure

 En vanligt förekommande specifik klausul om friskrivning är en så kallad force majeure. Den innebär att ett företag kan friskriva sig från händelser som inte går att styra över. Det kan till exempel vara naturkatastrofer, krig och strejk. Sådana friskrivningsklausuler innebär att säljare inte behöver uppfylla sina åtaganden vid extraordinära yttre omständigheter. Dessa skrivningar upprätthålls normalt av svenska domstolar.

Vite

 Den som inte fullgör sina skyldigheter enligt ett avtal är enligt huvudregeln skyldig att ersätta motparten för skador denne lider. Som ovan nämnts kan befrielseklausuler användas för att begränsa detta ansvar.
Många gånger kan det vara svårt att beräkna den skada som motparten lider. För att undvika svåra bevisfrågor kan man därför komma överens om en vitesklausul. En sådan innebär att man på förhand kommit överens om vilken ersättning som ska utges vid ett avtalsbrott. Detta är vanligt förekommande i avtal där någon ges rätt att nyttja en immateriell rättighet. Det kan vara ett patent eller ett varumärke. Det är nämligen mycket svårt att beräkna skadan vid missbruk av en sådan rättighet.

Sammanfattning

 En klausul är ett villkor eller ett tillägg till ett avtal. Vanligt förekommande är klausuler som medför garantiansvar. Klausuler kan även begränsa en säljares ansvar eller reglera ett i förväg fastställt vite vid avtalsbrott.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition