Warranter är ett finansiellt instrument som följer värdet på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara allt från en aktie till en valuta. Du kan spekulera i så väl uppgång som nedgång i värdet av den underliggande tillgången med hjälp av en warrant. Warranter har en inbyggd hävstång vilket tillför extra volatilitet till produkten, till skillnad från traditionella värdepapper. Hävstången medför att warranter i sin natur är mer riskfyllda investeringar än exempelvis aktier.

Hur Fungerar En Warrant?

Warranter är som sagt en typ av värdepapper som ger både utställare och köpare möjlighet att spekulera kring den underliggande tillgångens framtida värde. Detta till följd av av att warranten medför en chans att tillförskaffa, alternativt sälja, det underliggande instrumentet till ett på förhand fastställt pris. 

Två Typer Av Warranter

Eftersom det finns möjlighet att spekulera i båda högre och lägre pris i framtiden finns det två olika typer av warranter. Dessa benämns som köpwarranter samt säljwarranter. Om du förväntar dig att den underliggande tillgången kommer att vara värderad högre av marknaden i framtiden ska du förvärva en köpwarrant. Den ökar nämligen i värde, åtminstone teoretiskt sett, när värdet på den underliggande tillgången stiger. Motsatsen gäller för en säljwarrant som minskar i värde om den underliggande tillgångens marknadsvärde förändras positivt.

Emittent Och Köpare

Precis som för ett certifikat skapas och ställs en warrant ut av en emittent. Emittenten blir motparten till köparen av warranten och står således för motpartsrisken vid affären. Du som investerare gör bäst i att läsa in dig på vem motparten är innan du ger dig in i handel. Anledningen till det är att emittenten bestämmer vilka villkor som gäller för den specifika warranten.

 

Warranter

Warranter

 

Eftersom det finns flera olika emittenter på finansmarknaden kan regler och villkor skilja sig åt mellan olika warranter.  Det viktigt att motparten har en stabil kreditvärdighet för att garantera att de kan betala sina åtaganden.

Warranter Och Förfallodatum

Warranter har likt optioner ett förfallodatum. Man kan inte helt likställa optioner och warranter men det finns vissa likheter och förfallodatumet är en av dessa. När en warrant emitteras bestäms förfallodagen i regel till ett datum långt in i framtiden, ofta flera år från utställningsdatumet. Förfallodatumet är en av de viktigaste faktorerna rörande prissättningen av denna typ av värdepapper. Detta eftersom det finns en risk att investeringen blir helt värdelös om förfallodagen passeras. Det är ytterligare en aspekt som är väldigt viktig att ta i beaktning vid handel med warranter eftersom hela det investerade kapitalet riskerar att gå förlorat.

Faktorer Som Påverkar Prissättningen

Det finns fler faktorer än bara förfallodatumet som påverkar hur marknaden värderar både sälj och köpwarranter. Dessa olika faktorer har olika påverkan på vilken väg priset kommer att utvecklas. Det är viktigt att studera samtliga listade faktorer innan man handlar med warranter. Speciellt när du tar i beaktning att warranten kan bli värdelös och förlora hela sitt värde.

  • Prisförändringar i den underliggande tillgången
  • Volatilitet
  • Framtida Utdelning
  • Löptid/Förfallodag
  • Styrräntan

Samtliga listade element har alltså en inverkan på prissättningen av en given warrant. Låt oss se hur de listade faktorerna påverkar värderingen.

Prisförändringar I Underliggande Tillgång

Detta element har en högst signifikant inverkan på prisutvecklingen i en given warrant. Om du exempelvis har köpt en köpwarrant för guld, och priset på guld ökar, förväntas även priset på din köpwarrant stiga. Motsatsen gäller för en säljwarrant som minskar i värde om priset på den underliggande tillgången stiger.

Volatilitet

Volatilitet används inom den finansiella världen som ett riskmått. Således kommer en ökad volatilitet att medföra ett stigande värde på warranten. Detta för att kompensera ägaren för den kraftigare risken.

Framtida Aktietdelning

Eftersom du som ägare av en warrant inte äger den faktiska tillgången har du inte rätt till aktieutdelningen. Detta reflekteras i prissättningen. 

Löptid

Eftersom warranten blir värdelös efter att den passerat sitt förfallodatum är löptiden ett element som har stark påverkan på dess pris. Tidsvärdet minskar i takt med att löptiden närmar sig sitt slut.

Styrräntan

Precis som för alla andra finansiella tillgångar har styrräntan en inverkan på hur en warrant prissätts. Hur förändringar i styrräntan påverkar en given warrants prissättning beror i mångt och mycket på den underliggande tillgången och hur den prissätts med den nya räntan.

Turbowarranter

Turbowarranter har kortare löptid än vanliga Warranter.  En turbowarrant är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa (turbo köp) eller sälja (turbo sälj) en viss aktie eller annan underliggande vara till ett bestämt pris vid en viss dag i framtiden. Den största skillnaden jämfört med normala warranter är att Turbowarranterna kan slås ut före slutdagen.

Slutsats

En warrant är ett hävstångsinstrument som ställs ut av en bank eller ett annat finansiellt institut. Utställaren benämns som eminent.

Det finns två typer av warranter, köp samt sälj. Beroende på vilken riktning du tror att priset för den underliggande tillgången kommer att utvecklas köper du antingen en köpwarrant eller en säljwarrant. Prisutvecklingen i en warrant styrs främst av fem olika element. Dessa är volatilitet, prisutveckling i underliggande tillgång, styrräntan, utdelning samt löptider.

Leave a Reply