April 4

Goodwill, vad betyder det? – En enkel förklaring till Goodwillen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Goodwill

Med Goodwill avses immateriella tillgångar som exempelvis kan utgöras av ett kundregister, olika varumärken, ett företags goda rykte och liknande. Dessa immateriella tillgångar har en obestämd nyttjandeperiod då de inte går att värdera i pengar. Goodwill är att betrakta som ett värde som överstiger företagets bokförda (ekonomiska) värde.

Exempel på positiv Goodwill

Ett företags goda rykte kan anses vara mer värt än det faktiska kapitalet (sett i pengar) som företaget presenterar i sitt bokslut. Skulle ett företag säljas utgör dess Goodwill därmed skillnaden mellan nettovärdet, det vill säga tillgångar minus kostnader och den summa pengar som köparen betalar för företaget.

Exempel på dålig Goodwill – det vill säga Badwill

Motsatsen till Goodwill är så kallad Badwill, vilket ju hörs på själva namnet: good = bra, bad = dålig. I det här fallet handlar det snarare om ett dåligt rykte och i vissa fall om en icke befintlig kundkrets, alternativt en kundkrets som inte gärna vill ha med företaget att göra på grund av misskötsel.
Badwill kan göra stor skada för ett företag, i många fall större än en ekonomisk kris, eftersom det tar lång tid att bygga upp långsiktiga relationer och ett förtroende för ett företag, en produkt eller en tjänst som föregås av ett dåligt rykte.

vad betyder goodwill
vad betyder goodwill

 

Att bokföra Goodwill

Då Goodwill ses som en immateriell tillgång ska samma regler tillämpas vid bokföringen som för andra tillgångar av liknande slag. Dock går det inte längre att skriva av Goodwill som tidigare, utan alla tillgångar ska numer värderas till dess faktiska värde. Detta gäller för alla registrerade företag inom EU.
För att avgöra om värdet består ska ett så kallat nedskrivningstest genomföras. Skulle det visa sig att värdet inte består efter att detta test genomförts ska värdet skrivas ned. Det i sin tur medför att det totala värdet på företaget minskar, vilket sedan visar sig när man bokför själva resultaträkningen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar