April 4

Vad är en förvaltare? – Allt du behöver veta om en förvaltare

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En förvaltare har ett uppdrag att utföra en uppgift för någon annans räkning. Uppdraget kan antingen vara baserat på ett avtal (t ex fondförvaltare, fastighetsförvaltare), eller mer formellt baserat på ett beslut från en domstol eller en myndighet (t ex konkursförvaltare, likvidator).
Om uppdraget är baserat på ett avtal sätts gränserna för förvaltarens uppgifter och behörighet helt av avtalet. Det enda lagstadgade kravet är då att genomföra uppdraget på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med uppdragsgivarens instruktioner.
Är uppdraget däremot baserat på beslut från domstol eller myndighet finns bestämmelser i lag som förvaltaren är skyldig att följa.

Konkursförvaltare och likvidator

En konkursförvaltare utses av domstol och en likvidator utses av domstol eller av Bolagsverket. I båda fallen består uppdraget i att avveckla en verksamhet, sälja alla tillgångar, betala alla skulder och fördela medlen till fordringsägarna och i slutändan (om det finns ett överskott) till bolagets ägare.

Konkursförvaltaren blir bolagsstyrelsen

En konkursförvaltare, liksom en likvidator, träder i bolagsstyrelsens ställe. Personens behörighet, och skyldigheter, blir desamma som om denne vore bolagets styrelse. Personen måste se till att alla lagstadgade krav efterlevs, som t ex att sköta bokföring, upprätta skattedeklarationer och betala skatter och avgifter.

Förvaltaren måste göra det som är bäst för bolaget och borgenärerna

Den grundläggande skyldigheten för förvaltare i dessa fall är att agera för bolagets och borgenärernas bästa. Personen svarar inför ägarna (representerade genom bolagsstämman). Om personen inte sköter sitt uppdrag kan denne ådra sig skadeståndsskyldighet gentemot bolagets ägare och även straffansvar enligt lag.

Fastighetsförvaltare

Uppdraget som fastighetsförvaltare baseras på ett avtal mellan fastighetens ägare och personen som är förvaltare. Uppdragets omfattning baseras helt på avtalet mellan ägaren och personen. Lagens enda krav är att utföra uppdraget på ett professionellt sätt och i enlighet med instruktioner från ägaren.

Omfattningen av fastighetsförvaltarens uppdrag

Uppdraget kan variera stort. I de enklaste fallen kan uppdraget snarast liknas vid att vara portvakt. Om uppdraget har större omfattning, vilket numera är det mest vanligt förekommande, består uppdraget i allt från att sköta underhåll, hyresbetalningar, kontakter med hyresgäster och myndigheter, skattedeklarationer, bokföring, osv.

Ägaren har juridiskt ansvar

Förvaltaren har inget eget ansvar för att betala skatter, inge skattedeklarationer eller sköta bokföring. Detta sker på uppdrag av ägaren, och om något går fel ligger ansvaret på ägaren. Dock kan personen ådra sig skadeståndsansvar gentemot ägaren om uppdraget inte skötts på ett korrekt sätt.

Fondförvaltare

En fondförvaltare har ett uppdrag att investera kapital åt sin uppdragsgivare. Uppdraget baseras återigen på ett uppdragsavtal, som sätter ramarna för förvaltarens skyldigheter och behörighet. Dock finns i dessa fall tvingande lagregler och föreskrifter från Finansinspektionen (t ex krävs tillstånd), som ställer krav, utöver uppdragsavtalet, på hur uppdraget ska genomföras.

Fondförvaltarens uppdrag

Generellt kan sägas att uppdraget går ut på att åstadkomma största möjliga avkastning på uppdragsgivarens kapital. I uppdragsavtalet förekommer normalt begränsningar kring vilken riskspridning som är tillåten och regleringar kring i vilken typ av tillgångar investeringar får ske (aktier, värdepapper, fonderoptioner, osv).

Fondförvaltarens ansvar

Fondförvaltaren svarar inför uppdragsgivaren för att uppdraget genomförs på ett professionellt och aktsamt sätt. Brister i detta kan leda till skadeståndsansvar. Normalt krävs att den som arbetar med detta har en ansvarsförsäkring för sådana situationer. Om personen inte följer riktlinjer från Finansinspektionen kan dennes tillstånd dessutom dras in och verksamheten tvingas upphöra.

Sammanfattning

Det finns flera olika sorters förvaltare. Gemensamt för samtliga är att förvaltaren på uppdrag av uppdragsgivaren hanterar tillgångar, såsom fastigheter, värdepapper eller bolag försatta i konkurs eller likvidation. Begränsningarna av uppdraget och ansvaret styrs i vissa fall av tvingande lagregler och i övrigt av avtal mellan förvaltaren och uppdragsgivaren.

Vad betyder joint venture?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition