April 5

Statsskuldväxel, vad är det? – förklaring och definition av statsskuldväxlar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Statsskuldväxel, vad är det?

Statsskuldväxel (SSVX) är ett räntebärande värdepapper med en löptid på max 1 år. Statsskuldväxlar ges ut av staten. Det finns olika så kallade löptider på statsskuldväxlar. Dom kan vara på exempelvis 1, 3, 6 och 12 månader.
Statskuldväxlar används av Riksgälden för att hantera variationer i lånebehovet.
Här kan man hitta senaste auktionsrresultatet för Riksgäldens statsskuldväxlar.

Statsskuldväxel
Statsskuld

Statsskuldväxlar säljs genom ett auktionsförfarande där säljare lägger bud på olika statsskuldväxlar. De som vinner och får tilldelning först är de som bjuder lägst ränta.

Hur fungerar statsskuldväxlar

Räntan på statsskuldväxel kallas ofta den riskfria räntan och används som riktmärke för den korta marknadsräntan.
En statsskuldväxel är ett löpande skuldebrev som svenska staten ger ut genom Riksgäldskontoret för att finansiera sin korta upplåning. Statsskuldväxlar är lätta att köpa och sälja under löptiden. Dom har en bra likviditet. Statsskuldsväxlar används också för att hantera att statens inkomster och utgifter är ojämnt fördelade över året. Till exempel betalas oftast extra mycket skatter in i december, februari och maj medan pensioner och löner till statligt anställda betalas ut med samma belopp varje månad.

Fakta om statsskuldväxlar

  • Lägsta placeringsbelopp är 1 miljon kronor för statsskuldväxlar
  • Leverans- och likviddag är två vardagar efter avslut
  • Priset på en statsskuldväxel uttrycks som en årsränta
  • Penningmarknadsinformation går ut via informationssystem som Bloomberg och Reuters samt nyhetsbyråerna och noteras dagligen på dagstidningarnas ekonomisidor
  • Statsskuldväxel ges i Sverige ut av svenska staten sedan 1982 genom Riksgälden.
  • Motsvarande instrument som statsskuldväxel finns i andra länder, till exempel amerikanska Treasury bills (T-bills). Oftast är ett lands statsskuldväxlar de räntebärande värdepapper som har minst risk och högst likviditet.

Statens upplåning genom Riksgäldskontoret motiveras av behovet att förvalta statsskulden. Bostadsinstituten emitterar obligationer och certifikat för att finansiera allmänhetens bostadslån. I september 2006 svarade statens samlade upplåning i statsobligationer och statsskuldväxlar för 42,5 procent av den utestående stocken av räntebärande instrument, medan bostadsinstituten svarade för 35,9 procent.
Här hittar du en ordlista som innehåller många fler ord än statsskuldväxel inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar