February 14

Bolagsordning, vad är det? – definition och förklaring

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Bolagsordning

Bolagsordning kan även kallas för ett aktiebolags regelverk. Detta regelverk skall tillsammans med lagstiftning ange hur samt innehålla uppgifter om hur ett aktiebolag ska drivas. Detta är ett dokument som ska skapas innan och lämnas in tillsammans med bolagets registrering. Bolagsordningen skickas in direkt till Bolagsverket. Exakt vad bolagsordningen ska innehålla bestäms av aktieägarna. Nedan ser du en kortfattad lista på vad en bolagsordning ska innehålla, vilket vi vidare ska gå lite närmare in på. Innan det Ska vi dock i korthet förklara vad en bolagsordning är.

Obligatoriska uppgifter i en bolagsordning:

  • företagets namn
  • styrelsen säte
  • företagets verksamhet
  • det registrerade aktiekapitalet
  • antalet aktier
  • antalet styrelseledamöter
  • antalet revisorer, eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor
  • hur kallelsen till bolagsstämman ska ske
  • eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman
  • räkenskapsåret.

Bolagsordning heter på engelska articles of association.

Vad är en bolagsordning?

Bolagsordningen är de skapade regler och förutsättningar, som vid sidan av aktiebolagslagen sätter de regler och ramar som måste följas rörande verksamheten i bolaget. Detta dokument som går under namnet bolagsordningen upprättas av alla de som ska bli registrerade aktieägare i det avsedda bolaget. Detta skulle även kunna kallas för bolagsordning aktiebolag, då det är det enda företaget och bolagsformen som kräver att ett sådant dokument lämnas in.
Vad ska då bolagsordning Bolagsverket innehålla? Ja, egentligen behöver den bara innehålla de punkter som angetts ovan, men kan efter behov formas efter bolagets egna åsikter om vad som exempelvis ska tas upp vid årsstämman. För att allt ska bli rätt finns det många chanser att se bolagsordning exempel på nätet.

Företagets namn – Bolagets namn

När ett bolag skapas och registreras är det viktigt att allt blir rätt. Detta gäller i synnerhet bolagets namn som med fördel ska beskriva dess verksamhet. Med i bolagsordningen behöver det finnas ett huvudförslag på företagets namn, men det måste också finnas exempel på ytterligare två olika namnförslag i registreringsansökan.

Styrelsens säte – Bolagets geografiska säte

Uppgifter om styrelses säte, vilket också är företagets huvudsakliga geografiska säte, måste också uppges i Bolagsverket bolagsordning. Här handlar det helt enkelt om enkla uppgifter som talar om var det aktiebolag som registreras har sin hemvist och huvudkontor.

Bolagets verksamhet

I bolagsordningen ska också bolagets verksamhet tydligt framgå. Här får det dock finnas flera olika saker och uppgifter som ingår i denna verksamhet. Detta är exempelvis något som också brukar uppges på webbplatsen Alla Bolag och andra företagsregister. Helt enkelt en beskrivning av allt det som företaget kan erbjuda sina kunder och klienter i form av produkter och tjänster. Företaget får sedan fritt verka inom det angivna verksamhetsområdet.

Registrerat aktiekapital och gränser

När ett aktiebolag registreras krävs det också ett lägsta aktiekapital. Detta ligger idag på minst 50 000 kronor. Något högsta aktiekapital finns inte, men kan givetvis fastställas i bolagsordningen om så önskas. Dock kan inte detta ses som något fördelaktigt val för ett företag vid eventuell expansion.

Antal aktier – Högsta och lägsta antalet aktier

Det högsta och lägsta antalet aktier i ett aktiebolag kan också fastställas i bolagsordningen. Dock kan detta vid olika oförutsedda händelser i bolaget förändras. Det kan dock vara bra att sätta ett högsta och lägsta tak för antalet aktier med stort spann. Detta för att fastställa att antalet och ett visst värde alltid bibehålls.

Styrelse – Högsta och lägsta antal styrelseledamöter

Gällande bolagets styrelse så ska det klart framgå gränsen för antalet styrelseledamöter och suppleanter. Det ska också fastställas vid vilket antal av styrelseledamöter och aktieägare, som företaget får beslutanderätt. Bolagsordningen ska också beskriva behovet av poster som måste fyllas i bolagets styrelse för att det ska fungera samt det högsta respektive lägsta antalet styrelseledamöter som är tillåtet.

Information om bolagets revisorer

I bolagsordningen ska det också klar framgå om företaget använder sig av revisor eller inte har någon revisor. Om företaget använder sig av revisor, ska det också framgå antalet revisorer som bolaget använder sig av. Ett aktiebolag får drivas utan revisorer om det inte har mer än tre anställda och en högsta nettoomsättning på tre miljoner kronor.

Regler gällande kallelse till bolagsstämman

Vissa saker i bolagsordningen gäller alla aktieägare och medlemmar med ekonomiska intressen i ett aktiebolag. En bolagsstämma är något som kan vara just den stora årsstämman, men också ett internt möte där styrelsen vill ta upp vissa frågor rörande verksamheten. Här handlar det om att skapa regler för hur en bolagsstämma måste planeras och att det finns tydliga punkter om hur en kallelse till denna ska skickas ut.

Bestämmelser och struktur för räkenskapsåret

Sist men inte minst ska det i bolagsordningen finnas bestämmelser för hur räkenskapsåret ser ut och vilken struktur detta har. Räkenskapsåret har 12 månader och börjar räknas från den dags bolaget registrerades. Här ska det finnas regler för bokföringen samt hur räkenskapsåret avslutas med bokslut och årsredovisning.

Related Posts

Vad betyder fullmakt?

Vad betyder fullmakt?

Vad betyder inventering?

Vad betyder inventering?

Vad gör en entreprenör?

Vad gör en entreprenör?

Stibor, vad är det? – Hur fungerar Nibor och Cibor?

Stibor, vad är det? – Hur fungerar Nibor och Cibor?