Price Action Trading VS indikatorbaserad trading
Price Action Trading VS indikatorbaserad trading

Price Action Trading VS indikatorbaserad trading

Price Action Trading VS indikatorbaserad trading

Price action är en typ av trading där man analyserar prisdatan direkt, utan att använda tradingindikatorer. Detta kan sättas i kontrast till indikatorbaserad trading, där man använder sig av tradingindikatorer för att analysera börsen och förstå vart den är på väg.

Price Action Trading

Vanliga former av price action trading är t.e.x candlestickformationer och grafmönster, och det är dessa som price action traders nyttjar för att bestämma när de skall gå ut ur och in i en marknad.
Med candlestickformationer menas de mönster som bildas av en eller flera candlesticks, såsom hammer, tweezer bottom, eller några andra av de mönster som vi kommer att gå igenom snart. Med grafmönster menas å andra sidan större formationer, såsom trianglar, kilar och huvud-skuldraformationen, som vi också kommer att gå igenom snart.

Indikatorbaserad trading

De traders som ägnar sig åt indikatorbaserad trading nyttjar sig av olika tradingindikatorer för att tolka marknadsdata. Det finns hundratals, om inte tusentals tradingindikatorer. Vissa används för att visa trendriktningen, medan andra används för att mäta momentum i marknaden. Vissa tradingindikatorer är ledande, men de flesta är laggande. Vi kommer att gå in på vad detta betyder om en liten stund!

MACD
MACD

Skillnader

En price action trader försöker oftast att identifiera trender och andra signaler genom att betrakta riktningen på större impulser i marknaden, liksom nya högsta- och lägstanoteringar. Om t.e.x de större rörelserna är positiva och ackompanjeras av mindre korrigeringar till nedsidan, anses trendriktningen oftast positiv.  På samma sätt anses en trend som består av nya lägstanoteringar och mindre positiva impulser vara negativ.
Ofta nyttjar price action traders av en trendlinje som sammanbinder toppar eller bottnar.

Trendlinje
Trendlinje

Indikatorledda traders baserar dock sin trading på indikatorer såsom ADX och glidande medelvärden för att bestämma riktningen och styrkan i en trend. Oftast används det glidande medelvärdet för att bestämma trendens riktning, medan ADX används för att bestämma dess intensitet. Trendriktningen bestäms då av lutningen på det glidande medelvärdet, där ett uppåtlutande medelvärde signalerar en positiv trend, och vice versa.
En annan skillnad är att price action traders använder sig av verktyg som fibonaccital och pivotnivåer för att att identifiera eventuella motstånd- och stödnivåer, medan indikatorledda traders använder sig mer av momentumindikatorer för att identifiera utbrott över motståndsnivåer. Några exempel på sådana tradingindikatorer är MACD, stochastic, RSI och CCI.

MACD
MACD

 

Även om det går att dela in teknisk analys i dessa två grenar är det viktigt att komma ihåg att de flesta traders använder sig av en kombination av båda. Exemplen ovan är MYCKET generaliserande, i syfte att göra det enklare att skilja på de två tradingstilarna. 

Ledande vs laggande tekniska tradingindikatorer
Ledande vs laggande tekniska tradingindikatorer

Ledande vs laggande tekniska tradingindikatorer

Ledande vs laggande tekniska tradingindikatorer

Vissa tekniska tradingindikatorer brukar ge signaler innan en viss prisrörelse sker. Dessa kallas i regel ledande tekniska indikatorer. Andra indikator brukar ge signal efter att marknaden har rört sig, och dessa kallas vanligtvis för laggande indikatorer.

Låt oss ta en närmare titt på dessa!

Ledande indikatorer

En ledande indikator är en teknisk indikator vars signal vanligtvis kommer före den prisrörelse den siar om. Medan ledande tradingindikatorer är bra på att fånga nya trender tidigt, ger de ofta en hel del falska signaler.

Vissa ledande indikatorer är baserade på volym, medan andra är baserade på priset. Några exempel på volymindikatorer som är ledande, inkluderar on balance volume, accumulation distribution index, demand index, och några till. Prisbaserade ledande tradingindikatorer omfattar bland andra momentumindikatorer såsom RSI, stochastics, CCI, Williams %R.

Laggande indikatorer

En laggande indikator är en tradingindikator vars signal kommer först när marknaden har utfört den rörelse vi letar efter. En laggande indikator är vanligtvis inte så bra på att indikera tidigt när en trend är på väg att vända om, men kan fungera bra för att konfirmera en ny trend, även om det innebär att vi först utslag när en del av trenden har avverkats.
Trendindikatorer såsom ADX och parabolic SAR är exempel på laggande tradingindikatorer. Detsamma gäller för vissa volatilitetsindikatorer som bollinger bands.

Hur man använder ledande och laggande indikatorer.

Som vi har gått igenom kan ledande indikatorer hjälpa oss att fånga en hel trend, men leder tyvärr ofta till falska signaler. Å andra sidan riskerar du att komma in för sent i en position om du använder en laggande indikator, där den största delen av prisrörelsen kommer att vara avverkad när du väl tar en trade. Av denna anledning väljer vissa traders att använda en kombination av båda.

Ett sätt som vissa nyttjar ledande tradingindikatorer på, är att leta efter divergenser mellan indikatorn och prisrörelserna. En divergens innebär att börsen gör nya toppar eller bottnar, medan indikatorn gör det motsatta. I bilden nedan, ser vi till exempel en divergens mellan stochastic och priset, där börsen producerar lägre bottnar, medan indikatorgrafen producerar högre bottnar.

Bilden innehåller också ett glidande medelvärde, som tydligt har markerats som ”laggande”.

Stochastic Divergens
Stochastic Divergens

 

Tradingindikatorer – populäraste tradingindikatorerna
Tradingindikatorer

Tradingindikatorer – populäraste tradingindikatorerna

Tradingindikatorer

TradingIndikatorer
TradingIndikatorer

 

Tradingindikatorer är grafiska representationer av matematiska beräkningar av prisdata, som används för att analysera börsen och dess rörelser. Även om det finns många indikatorer att välja på, inriktar sig många traders på en eller några få tradingindikatorer som de lär sig väl.

De flesta tekniska tradingindikatorer används för att analysera priset, men vissa används istället för att analysera marknadens handelsvolym. Ytterligare en andel används för att mäta breddata, så som olika sentimentindex.

Nedan kommer vi att gå igenom en hel del vanliga tekniska indikatorer!

Prisbaserade indikatorer

Som namnet indikerar, beräknas prisbaserade indikatorer på prisdata, men kan också inkludera andra verktyg som används för att analysera prisnivåer och marknadens rörelser.

ADX

Average directional index (ADX) är en indikator som används av många traders för att mäta den rådande trendstyrkan. ADX mäter inte riktningen på trenden, utan bara dess styrka, vilket lett till att den ackompanjeras av två andra indikatorer, vilka är DMI-plus och DMI-minus. När ADX är över 25 är den traditionella uppfattningen att trenden är stark, medan värden under 20 indikerar en svag trend.

Du kan läsa mer om ADX genom att klicka här.

RSI

Relative Strength Index, också förkortat RSI, är en oscillerande indikator som mäter momentumet i marknaden genom att väga de senaste positiva utvecklingarna mot de negativa. RSI oscillerar mellan 0 och 100, och nivåer över 70 anses vara överköpta, medan nivåer under 30 anses vara översålda.

Här kan du läsa mer om RSI

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden används för att för att jämna ut marknadens senaste rörelser,och hjälper till med att ta bort mycket av marknadens brus. I grunden är ett glidande medelvärde bara ett vanligt medelvärde av de senaste stängningspriserna.
Det finns olika sorters glidande medelvärden som beräknas på lite olika sätt. Vissa, såsom det exponentiellt glidande medelvärdet lägger mer vikt på senare prisrörelser för att uppnå ett smidigare medelvärde som anpassar sig snabbare till marknadens svängningar.
Ett vanligt sätt att använda glidande medelvärden på, är för att bedöma den rådande trendriktningen. Vanligtvis anses en trend vara positiv om det långsiktiga glidande medelvärdet är uppåtriktat och vice versa.

Här kan du läsa mer om glidande medelvärden.

Bollinger bands

Bollinger bands är en en indikator som består av ett övre och undre band som rör sig kring ett glidande medelvärde. De två banden är placerade två standardavvikelser från den glidande medelvärdet, vilket innebär att avståndet från medelvärdet beror på den rådande volatiliteten.
Ofta används bollinger bands för att mäta när marknaden har gått ned för mycket, och sannolikt kommer att gå upp snart igen. Ett vanligt kriterium är att köpa när stängningen går under det nedre bandet.

Här kan du läsa mer om bollinger bands

Stochastic

Stochastic försöker mäta prismomentum genom att jämföra den senaste stängningen mot tidigare prisnivåer. Stochastic oscillerar mellan 100 och 0 och används likt RSI för att visa överköpta och översålda prisnivåer. Vanligtvis anses värden över 80% vara överköpa, och värden under 20 översålda.

Här kan du läsa mer om stochastics

ADXR – Average Directional Movement Rating (ADXR)

ADXR mäter momentumförändringar i ADX-indikatorn, och används därför för att mäta trendstyrkan. Ett stigande ADXR där DMI-plus är över DMI-minus, visar på en alltmer stark positiv trend. På samma sätt visar ett stigande ADXR tillsammans med ett DMI-minus som är över DMI-plus att vi har en stark och tilltagande negativ trend.

Commodity Channel Index (CCI)

CCI är en momentumindikator som används av vissa traders för att finna cykliska trender. Den oscillerar mellan positiva och negativa extremer, och används ofta för att upptäcka översålda och överköpta nivåer. Värden över 100 anses överköpa, och värden under -100 anses översålt

Williams %R

Williams %R, också kallad Williams percent range, är en momentumindikator som oscillerar mellan 0 och -100. Liksom många av de tidigare indikatorerna vi har gått igenom, används den för att bedöma överköpta och översålda nivåer i marknaden. Värden över -20 anses visa på en överköpt marknad, och värden under -80 en översåld marknad.

MACD

MACD, eller Moving Averager Convergence är en momentumindikator som mäter skillnaden mellan två exponentiella glidande medelvärden, vilket formar MACD-linjen. Genom att ta ett glidande medelvärde av MACD-linjen fås signallinjen. En stigande MACD-linje visar att momentumet i marknaden är starkt positivt, medan en fallande MACD-linje visar det omvända.
Vanligtvis anses den positivt när MACD-linjen penetrerar signallinjen underifrån. På samma sätt anses det negativt när MACD-linjen penetrerar signallinjen överifrån.

Här kan du läsa mer om MACD

Coppock Curve

Coppock curve mäter det långsiktiga momentumet i en marknad, och används för att identifiera bottnar i marknaden. Kort beskrivet, är det ett 10-månaders viktat glidande medelvärde av summan av 11 och 14-månaders förändringshastighet av ett marknadsindex. Det används ofta för att analysera och finna bottnar i ETF:er.

Trix

Trix är ett trippelt exponentiellt glidande medelvärde. Det mäter momentumet och styrkan i en trend, och är i grunden en oscillator som rör sig runt en nollinje. Ett vanligt användningsområde är att bevaka divergenser mellan trix och priset i marknaden.

Ichimoku cloud

Ichimoku cloud består av flera delar som visar marknadens momentum, trendriktning, och motstånds- och stödnivåer.
Indikatorn består av fem linjer och är mestadels baserad på glidande medelvärden. Två av linjerna skapar ett ”moln”som visar trendens riktning. När priset är över molnet är trenden uppåtriktad, och när molnet också rör sig uppåt visar det att upptrenden är väldigt stark.

Parabolic SAR

Parabolic SAR, eller parabolic stop and reverse som den också kallas, används för att bestämma den kortsiktiga trendens riktning. Den består av punkter eller prickar, som ritas under priset om börsen är i en upptrend, och över priset om den är i en nedtrend.

Fibonaccilinjer

Fibonaccinivåer är linjer som agerar som motstånd och stöd. De baseras på de kända fibonaccitalen, likt 23,6%, 38.2% och 61.8%. Ofta mäts avstånet från en topp till en botten, varefter man multiplicerar avståndet med fibonaccimultiplarna och då får fram relevanta stöd- och motståndsnivåer.

Trendlinjer

Som namnet antyder, är en trendlinje en linje som används för att se trendens riktning. Den dras genom att förbinda bottnar i en nedtrend, eller toppar i en upptrend. När börsen bryter ut under eller över linjen, är det en indikation att trenden håller på att vända.

Kanaler

När man kan dra en linje på motsatt sida om en trendlinje som förbinder toppar eller bottnar i marknaden, och de är parallella, har man en priskanal. Marknaden är ofta benägen att stanna innanför kanalen, och om en av linjerna bryts, kan det innebära att börsen fortsätter i utbrottets riktning.

Pivotpunkter

Pivotpunkter beräknas från föregående dags, veckas, eller månads range. De visar olika nivåer där efterfrågan och utbud möts, vilket innebär att de ses som eventuella stöd-eller motståndsnivåer.

Volymbaserade indikatorer

Den här indikatorgruppen använder sig av volymdata för sina beräkningar. Här följer några vanliga volymindikatorer.

On Balance Volume

On balance volume är en oscillator som nyttjar volymdata för att räkna ut potentiella förändringar i prisets riktning framöver. Den beräknas genom att lägga till eller ta bort volymen av den föregående stapeln, beroende på om den stänger positivt eller negativt. Divergenser mellan indikatorn och priset tolkas oftast som att börsen eventuellt snart kommer att ändra trendriktning.

Positive volume index

Positive volume index, som också kallas för PVI, försöker förutsäga framtida priser genom att beräkna positiva förändringar i tradingvolymen, i syfte att upptäcka när småsparare flockas kring en aktie.  PVI är mycket användbar för att bedöma styrkan i en trend och identifiera potentiella trendomslag.

Negative Volume Index (NVI)

NVI används ofta tillsammans med PVI, och fokuserar på dagar när volymen är lägre än föregående dags volym, i syfte att upptäcka vart de större spelarnas pengar går för tillfället.

Williams Accumulation/Distribution

Också känd som Acculumation/Distribution Index, försöker den här indikatorn använda volym och prisförändringar för att bedöma huruvida en aktie för närvarande är i en ackumulations-eller distributionsfas, med hänsyn tagen till de institutionella spelarnas aktioner.
Eftersom indikatorn är kumulativ, faller och stiger den med priset på marknaden, vilket innebär att en divergens mellan indikatorn och priset siar om en potentiell trendvändning.

Money Flow Index

Money flow index är en momentumindikator som använder volym och prisdata för att avgöra hur pengarna flödar in och ut ur ett värdepapper. Indikatorn är en volymversion av RSI, och kan därför användas för att identifiera överköpta och översålda nivåer i en marknad. Nivåer under 20 betraktas som översålda, och nivåer över 80 ses som överköpta.

Sentiment – och marknadsbreddindikatorer

Till skillnad från de andra tradingindikatorer vi har gått igenom som analyserar priset för ett enskilt värdepapper, använder sig den här kategorin av tradingindikatorer av hela marknader för sin beräkning. På så sätt ger de en helhetsbild av vad som sker.

Advance Decline Line

Advance Decline line används för att mäta hur aktiemarknaden presterar. Det är en kumulativ indikator som mäter skillnaden mellan antalet aktier som stänger positivt, och antalet aktier som stänger negativt. Med andra ord stiger indikatorn när antalet stigande aktier är större än antalet fallande aktier.

Arms Index

Arms index kallas ibland också för Trading Index (TRIN) och är en oscillator som mäter styrkan i börsen genom att jämföra förhållandet mellan antalet stigande och fallande aktier mot förhållandet mellan volymen på de aktier som stiger och faller. Ett stigande TRIN-värde indikerar en svag marknad, och ett fallande värde indikerar en stark marknad.

MCClellan Oscillator

Den här indikatorn beräknas genom att subtrahera ett 39-dagars exponentiellt glidande medelvärde av antalet fallande aktier från ett 19-dagars exponentiellt glidande medelvärde av samma värde. Divergenser mellan indikatorn och ett större index, likt OMXS30, indikerar att marknaden kan vara på väg att ändra riktning.

Stokastiska Indikatorer & Oscillatorer – Hur Fungerar Stokastiska Variabler i Trading?
Stokastiska Indikatorer & Oscillatorer

Stokastiska Indikatorer & Oscillatorer – Hur Fungerar Stokastiska Variabler i Trading?

Den stokastiska oscillatorn är en momentum indikator som markerar det relativt nära spannet till den senaste n-baren. Traders använder sig ofta av stokastiska variabler för att identifiera översålda, alternativt överköpta, nivåer som kan leda till ett trendbrott.

I denna guide till stokastiska indikatorer kommer du att lära dig allt du behöver veta för dessa tekniska indikatorer. Häng med i vår kompletta guide till stokastiska variabler!

Hur fungerar Stokastiska Indikatorer?

Den stokastiska indikatorn utvecklades utav George Lane i femtiotalets senare del. Sedan dess har denna tekniska indikator utvecklats till en av de mest använda hos traders runt om i världen. Oscillatorn producerar värden i spannet 0 – 100, och värden som överstiger 80 indikerar att ett värdepapper är överköpt. På andra sidan spannet, värden 0 – 20, indikerar att en finansiell marknad är översåld.
En stokastisk oscillator består av två linjer som benämns som %K samt %D. Nedan ser du de stokastiska indikatorerna applicerade på en graf.

Hur fungerar Stokastiska Indikatorer
Hur fungerar Stokastiska Indikatorer

Den blå linjen är k% linjen och den benämns ibland som den faktiska stokastiska linjen. Den orangefärgade linjen är %D linjen. I korthet kan den blå %D linjen beskrivas som ett genomsnitt baserat på tre perioder av K% linjen.
Du vet nu att det finns något som benämns som %K linjen, men hur beräknas den? Det har blivit dags för att avslöja hur du kan utarbeta %K linjen själv.

Stokastiska Beräkningar – Så fungerar de

Precis som vi vidrörde ovan är den blå linjen, %D, genomsnittsvärdet över en ”tre-period” av %K linjen.
%K i sin tur är et mått på hur nära priset är i relation till de högsta och lägsta värdena inom den senaste n-formationen på grafen. Det är godtyckligt bestämt av användaren.
Det innebär att stokastisk indikator baserad på en 14-period ger dig den senaste stängningen i relation till de 14 högsta och lägsta staplarna på grafen. Detta är de ursprungliga inställningarna för indikatorn.
Använd följande formel för att beräkna %K:
%K = (Senaste Stängningsvärde – Lägsta värdet i perioden) / (Högsta värdet i perioden – Lägsta värdet i perioden) * 100
Med formelns hjälp får vi ration som avslöjar vart stängningspriset är i relation till spannet i den aktuella tidsperioden.
Låt oss förtydliga med ett exempel. Om aktiebörsen hade ett högsta värde motsvarande 100, och det lägsta observerade värdet under tidsperioden var 50, skulle rangen vara 100 – 50 = 50.
Låt oss istället anta att den senaste stapeln stängde på 60. Det skulle innebära ett avstånd motsvarande 20% från den lägsta punkten. Se kalkylen nedan
Lägsta värde i perioden = 50
Högsta värde i perioden = 100
Senaste stängningsvärde = 60
%K = (60 – 50) / (100 – 50) * 100 = 20
Som du kan se så blir produkten 20. Det indikerar att priset befinner sig 20% från det lägsta värdet i prisspannet.
För att förtydliga, upprepar vi att %D är tre dagars genomsnittsvärde av värdet på %K.
Bilden nedan visar %K-linjen samt %D-linjen tydligt utmärkta. Notera att D-Linjen hela tiden har en fördröjning gentemot %K.

Stokastiska Oscillatorer
%K-Linje och %D-Linje

Skillnad mellan snabba och långsamma Stokastiska Oscillatorer

Det kan sägas att det finns två typer av stokastiska oscillatorer. Den första varianten är den vi talat om hittills, snabba stokastiska oscillatorer. Den andra typen benämns som långsamma stokastiska oscillatorer.
Den främsta, och kanske ända, skillnaden är att de långsamma stokastiska oscillatorerna har en annorlunda 3-periods medelvärde, anpassat till K%-linjen. Det får linjen att framstå som mjukare.
Det innebär att den långsamma K% linjen har samma formel som den snabba %D eftersom båda är 3-periods medelvärden av %K.
För att enklare förstå, ställer vi de båda beräkningarna sida vid sida nedan så att du kan se dem samtidigt.

Beräkning av snabba oscillatorer

Snabbt %K = Den ursprungliga formeln för %K
Långsamt %D = 3-perioders medelvärde av snabbt %K

Beräkning av långsamma oscillatorer

Långsamt %K = 3-perioders medelvärde av snabbt %K
Långsamt %D = 3-perioders medelvärde av långsamt %K
Som du kan se så är de långsamma procenten faktiskt utjämnade, inte bara en gång, utan två!
Bilden nedan visar den snabba och långsamma %K tillsammans. Notera hur det är värre skarpa rörelser i det långsamma %K. Det är ett resultat av tre-perioders utjämning.

Skillnad mellan snabba och långsamma Stokastiska Oscillatorer
Snabb %K Vs Långsam %K

Snabba vs Långsamma Oscillatorer

Nu undrar du säkert vilken typ av oscillator som är bäst lämpad för din trading. Precis som med så mycket annat inom handel på aktiebörsen finns det inte ett uppenbart svar.
De långsamma oscillatorerna har flera fördelar. Bland annat medför de inte några falska signaler, något som det snabba %K tenderar att göra. Det beror på att det snabba %K saknar utjämningen som följde av att introducera medelvärden i beräkningen. Med det sagt, nackdelar finns så klart också. Det långsamma %K reagerar inte lika fort på prisändringar som sin snabbare motsvarighet.
För att bestämma vilken av dessa varianter som lämpar sig bäst för din egen börstrading föreslår vi helt enkelt att du testar båda. Därigenom kan du se vad som passar dig, och din strategi, bäst.

Konfigurera en Långsam Oscillator i din tradingplattform

Det faktum att snabba och långsamma oscillatorer är snudd på identiska har fått konsekvenser på somliga tradingplattformar. Det har nämligen medfört att det i vissa fall bara erbjuds en typ av indikator. Beroende på extra input variabler, avgörs om det är snabba eller långsamma versionen som används.
Bilden nedan visar hur jag öppnat inställningarna för stokastiska indikatorer. Personligen använder jag Tradeviews plattform, men de flesta erbjuder liknande inställningar. Nedan följer en genomgång av inställningarna och de alternativ som finns att tillgå.

Inställningar Stokastiska Variabler
Inställningar Stokastiska Variabler

Det första vi ser är K. Det avspeglar hur långt bak i tiden du har för avsikt att basera dina kalkyler på. Värdet du placerar i den andra rutan avgör hur långt medelvärde du kommer att använda för din %D-linje.
Den sista rutan bestämmer om du ska använda den snabba eller långsamma oscillatorn. Med andra ord är det detta värde som bestämmer hur mycket du kommer att jämna ut %K-linjen. Genom att ställa in värdet i rutan till 1, låter jag programmet använda det snabbare alternativet.
För att istället få en långsam oscillator ändrar jag värdet i rutan till 3. Det innebär att ett tre-dagars medelvärde appliceras till %K-linjen.

Trading med Stokastiska Oscillatorer

Vi har nu sett de huvudsakliga användningsområdena av stokastiska oscillatorer. Det har därför blivit dags att fördjupa oss i hur traders i allmänhet använder detta verktyg i sin egen trading.
Det finns många olika metoder som används runt om inom börsvärlden. De sträcker sig från inställningar baserade på regression mot medelvärden till mer trendföljande varianter. Vad som kommer att fungera för just dig beror i hög grad på vilken marknad, och vilken tidshorisont, du kommer att handla. För aktier tenderar strategier baserade kring regression mot medelvärdet att fungera väl. Om du istället vill handla råvaror, är samma koncept enligt vår erfarenhet mindre framgångsrikt. Detta är bara två exempel.
Med det sagt har det blivit dags att utforska några olika tillvägagångssätt du kan testa för din egen trading.

Överköpt och översåld marknad

Ett av de vanligaste förhållningssätten till användandet av stokastiska variabler är att identifiera översålda samt överköpta värdepapper. Genom att identifiera dessa hoppas tradern kunna tajma terminsmarknaden.
Det som är viktigast att förstå i detta sammanhang är att, stokastiska oscillatorer kommer att ge returvärden oberoende av volatiliteten i aktiebörsen. Precis som vi tidigare har vidrört så är stokastiska oscillatorer endast ett mått på relationen mellan de hösta höjderna och de lägsta bottnarna under en given period.
Enligt somliga traders är detta en av de mest utmärkande nackdelarna. Det beror på att en av de viktigaste punkterna att för att identifiera en översåld eller överköpt marknad är hastigheten som ledde fram till den aktuella situationen.
Vår egen erfarenhet är att påståendet i somliga fall är sant. Men det har också visat sig vara en fördel i vissa situationer.
Låt oss stänga diskussionen ovan, vi konstaterar att värden högre än 80 på de stokastiska oscillatorerna indikerar att en tillgång är överköpt. Ett värde lägre än 20 hintar om att tillgången är översåld.
Nedan ser vi hur aktiebörsen vände från att vara översåld när den stokastiska indikatorn var nedanför 20, för att sedan vända uppåt igen.

Översåld Indikation stokastiska indikatorer
Översåld Indikation

Det som är viktigt att notera är att marknaden kan förbli likväl överköpt som översåld under längre tidsperioder. Det är alltid något som du måste ha i åtanke om du handlar en strategi baserad på medelvärdesregression.
En bra tumregel är att, ju lägre värdet på oscillatorn är, desto högre odds att marknaden snart vänder upp. Motsatsen gäller för korta positioner.

Skillnad mellan björn och tjur

Att handla på avvikelser mellan björnar och tjurar är ett vanligt koncept inom teknisk analys. Det innebär att indikatorn går åt ett håll samtidigt som priset rör sig i den motsatta riktningen.
Vanligtvis uppstår skillnaden mellan en momentum oscillator och priset, och indikerar att en trend börjar närma sig sitt slut. Men även om indikatorn är där, innebär det inte att du med säkerhet kan säga en given punkt då marknaden vänder. Således bör andra tekniska verktyg användas i kombination med denna teknik för att den ska vara mer användbar.
Nedan följer två exempel på stokastiska avvikelser som traders handlar.

Avvikelse mot tjurmarknad

En avvikelse som är positiv innebär att priset formar en dubbelbotten med lägre lägstanivåer, samtidigt som den andra lägstanivån är har ett högre värde på den stokastiska indikatorn än den första. Denna kombination signalerar att björntrenden börjar se ett slut.

stokastiska indikatorn
Tjuretrend

Avvikelse mot björnmarknad

En avvikelse mot björnmarknad uppstår när priset når två högsta nivåer, men med ett lägre värde på den stokastiska indikatorn vid det andra tillfället. Det signalerar att en björnmarknad står runt hörnet.

Björntrends-indikator stokastiska indikatorn
Björntrends-indikator

%K-Linje Överlappning

En annan vanlig metod är så kallad %K-linje överlappning. I enkelhet kan man förklara metoden som att den korta trenden vänder när %K-linjen överlappar %D-linjen. För denna typ av överlappningar är det bättre att använda sig av de långsamma oscillatorerna än de snabba. Det beror på att de producerar färre falska signaler. Nedan återfinns ett exempel på en överlappning som indikerar en tjurtrend.

%K-Linje överlappning stokastiska indikatorn
%K-Linje överlappning

Som du kanske redan har noterat så kom det stokastiska värdet från låga nummer.
Detta är i regel vad vi söker efter eftersom det indikerar att det finns mycket uppsida i den kommande börsrörelsen utan att tillgången blir överköpt.
Nedan återfinns ett exempel på en överlappning där %K-linjen skär %D-linjen i nedåtgående riktning. Det indikerar en kommande björntrend.

Överlappning björntrend stokastiska indikatorn oscillator
Överlappning björntrend

Var uppmärksam så ser du hur det nästan skedde två överlappningar innan signalen visade sig sann och marknaden utvecklades i negativ riktning.
Notera att de båda graferna ovan är baserade på långsamma indikatorer, av anledningar som vi tidigare redogjort för.

Tips: Justera dina stokastiska nivåer beroende på trenden

Hittills har vi antagit att trösklarna för vart marknaden är över, respektive undersåld, är statiska samt oberoende av den tidigare trenden. Det må vara det enklaste förhållningssättet för att introducera konceptet, men det är inte det mest lönsamma tillvägagångssättet. Det beror på att aktiebörsen i nedgång kommer att generera stokastiska värden lättare än vad som är fallet i en uppåtgående trend.
När vi tar det i beaktning kan vi tillskriva mer höjd till trösklarna när marknaden befinner sig i en uppåtgående trend. På samma sätt kan vi sänka dem i en nedåtgående trend. Dessa förändringar medför två saker:

 1. Vi kan identifiera översålda köpsignaler i en uppåtgående trend som vi annars skulle gått miste om. Det beror på att marknaden i uppgång snabbare återhämtar sig från ett översålt scenario. Med andra ord tar sig de stokastiska variablerna sällan långt in på översålda nivåer.
 2. Det låter oss senarelägga ingångar i översålda signaler. Således tar vi inte position för tidigt, och har därmed bättre chanser att träffa botten med acceptabel precision.

Så hur justerar du dina inställningar enligt ovan? Det beror så klart på dina personliga preferenser samt styrkan i aktiebörsens trend. Men precis som vanligt har vi några idéer och tips att dela med oss av.

Tröskelvärden för en tjurmarknad

Överköpt: 90
Översålt: 30

Tröskelvärden i björnmarknad

Överköpt: 70
Översålt: 10

Snabba Tips

Villkor för björn samt tjur-glidande medelvärden
Villkor för björn samt tjur-glidande medelvärden

Ett effektivt sätt att identifiera den långa trenden på aktiebörsen är att använda ett 200-dagars glidande medelvärde. Det är vanligt att traders använder indikatorn för att skapa sig en uppfattning rörande aktiemarknadens långa trend. Om aktiebörsen handlas under 200-dagars glidande medelvärde befinner den sig i en björntrend. Motsatsen gäller när tillgången handlas ovanför.

De bästa inställningarna för stokastiska variabler

Vi har nu kommit fram till nästa steg i vår diskussion kring stokastiska variabler, nämligen de bästa inställningarna.
När du experimenterar med dina inställningar, kan du variera värdena på %K samt %D. Beroende på dess värden kommer du att märka hur dina trading resultat skiljer sig. Ett exempel kan vara att ändra %K från 14 till 5. Det medför att du får fler överlappningar från överköpta och översålda nivåer.
Enskilda inställningar är inte ett ämne för denna artikel, utan det överlåts till dig som läser. Vi har beslutat oss för att gå till väga så, eftersom det är omöjligt att säga vilken inställning som passar dig bäst. De optimala inställningarna varierar starkt beroende på den tidshorisont du handlar, likväl som vilken marknad. Dessutom är din trading strategi central när du optimerar dina inställningar.
Eftersom det är så många faktorer som spelar in i framgångskonceptet, rekommenderar vi varje enskild trader att utvärdera olika inställningar efter hans egen strategi. Som vanligt är det oerhört viktigt att du backtestar din strategi, något vi understryker vikten av i nästan alla våra artiklar. Backtesting är det enklaste och snabbaste sättet att få svar på frågorna kring vilka inställningar du själv bör använda.

Förstärk signalerna – de bästa filtren för stokastiska variabler

Oftast rekommenderar vi inte att du går ut och handlar utan att först modifiera dina variabler och kalibrerar efter den marknad du har för avsikt att handla. Du behöver addera filter och extra villkor för att säkerställa att du enbart tar trades när du har oddsen på din sida.
Det finns ett oändligt antal olika tillvägagångssätt för att förbättra kvalitén på de positioner du ingår. I denna sektion av vår kompletta guide till handel med stokastiska variabler delar vi med oss av de tekniker och metoder som vi själva använt på ett framgångsrikt sätt.

Stokastiska variabler och ADX

Stokastiska variabler tar inte utvecklingshastigheten eller momentumet från en rörelse i aktiemarknaden i beaktning. Istället stirrar det sig blint på de relativa positionerna mellan föregående högsta och lägsta nivåer.
Detta kan självklart vara negativt i somliga situationer, då hastighet och momentum kan innehålla värdefull information. Exempelvis rörande sannolikheten för att trenden ska vända, för att nämna något.
För att kompensera för denna brist kan du introducera en ADX indikator. ADX är en av våra egna favoriter, och den används för att mäta styrkan i en trend. Således kan den kompensera för svagheterna som stokastiska oscillatorer medför.
Om ADX-värdet är högre än 25 anses marknaden ha en stark trend. Skulle värdet istället vara lägre än 15, indikerar det att marknaden är lugn.

Kombinera informationen med stokastiska oscillatorer

Inom medelvärdesregression är plötsliga och skarpa rörelser oftast troliga att leda till snabba trendbrott. Således är det fördelaktigt om vi kan identifiera om marknaden snabbt blev översåld med ett tilltagande momentum. Det skulle i så fall säkerställa att aktiebörsen är mer trolig att vända runt än tidigare. I ADX termer innebär det att indikatorn har ett värde som motsvarar 30 eller högre.
Nedan återfinns en bild med ett exempel för hur det kan te sig på grafen.

Stokastiska variabler och ADX stokastiska oscillator
Stokastiska variabler och ADX

Andra Oscillatorer

Det finns fler oscillatorer än de stokastiska indikatorerna. Ett exempel på dessa är RSI indikatorer, som möjligtvis är än mer populära än de stokastiska oscillatorerna.
För att identifiera mer kraftfulla signaler rörande en översåld marknad kan du överväga en kombination av stokastiska indikatorer och RSI. Teoretiskt sett bör en synkroniserad användning av dessa medföra starkare, bättre och mer pålitliga signaler.
Ett exempel är om du har för avsikt att långa en tillgång baserad på ett stokastiskt värde, kan du inkludera ett krav om att även en RSI indikator ska påvisa att tillgången är översåld.
Nedan återfinns ett exempel där både RSI likväl som den stokastiska oscillatorn påvisar att den aktuella tillgången var översåld.

Stokastisk indikttor och RSI stokastiska oscillator
Stokastisk indikttor och RSI

Säsongsmönster

Du gör bäst i att kontrollera för trender som kan bero på säsonger i den marknad du valt ut för din trading. Det är vanligt förekommande att mängder av info ligger begravd under ytan. Det är något du kan dra fördel av för att bestämma när du ska inta en position, eller när du bör avstå.
Något som förtydligar vikten av säsongsmönster är att aktiebörsen är mer sannolik att vända in i björntrend, eller tjurtrend, under somliga veckodagar. Om du fångar upp en signal från dina stokastiska indikatorer som sammanfaller med trenden för den givna dagen, kan sannolikheten att signalen är korrekt öka.
För att identifiera säsongsmönster i din data, måste du givetvis backtesta den.

Stokastiska tradingstrategier

Vi har nu delat med oss om tre tillvägagångssätt du kan använda dig av för att förbättra resultaten av din stokastiska trading. Det har nu blivit dags att koncentrera oss på olika tradingstrategier som i huvudsak tillämpar stokastiska variabler för att identifiera ingångspositioner.
Innan vi fortsätter, vill vi bara påminna att det inte finns några strategier som ska antas vara redo att börja handlas. Precis som alltid är det oerhört viktigt att du själv är beredd att lägga ner arbete för att säkerställa att de fungerar för dina marknader och tidsramar. Med det sagt, de två följande strategierna är sannerligen riktigt bra inspirationskällor.

Stokastiska indikatorer och glidande medelvärde med avkastningsmål

Denna strategi går ut på att ta långa positioner baserat på höga värden på de stokastiska oscillatorerna. Detta görs i kombination med att tillgången handlas under sitt 20-dagars glidande medelvärde, men ovanför värdet på 200-dagars glidande medelvärde.
Det innebär att prisutvecklingen tillfälligt avviker från den långsiktiga trenden i marknaden, det vill säga en tillfällig nedgång i en tjurmarknad. Det givna scenariot innebär att sannolikheten för att marknaden snart ska börja handlas mot högre nivåer ökar.
Det finns två regler på plats för att denna strategi ska fungera:

 1. Den stokastiska indikatorn antar ett värde högre än 80
 2. Marknaden handlas nedanför sitt 20-dagars glidande medelvärde, men över 200-dagars glidande medelvärde

För att stänga positionen inväntar vi att marknaden stänger ovanför 20-dagars glidande medelvärdet. Skulle det visa sig att det inte inträffar inom 10 handelsdagar, avslutar vi positionen med förlust.
Nedan finns en bild som visar hur strategin handlas.

Tradingstrategi med stokastiska variabler stokastiska oscillator
Tradingstrategi med stokastiska variabler

Stokastisk indikator med doji

Tidigare i artikeln lärde du dig att du kan använda stokastiska indikatorer för att se om marknaden är översåld. Med denna strategi, försöker vi kombinera översålda indikatorer med ett candelstick-mönster känt som ”doji”.
En doji innebär att marknaden stänger och öppnar på samma prisnivå, vilket indikerar osäkerhet. I kombination med stokastiska idikatorer är en doji en signal om att säljare börjar tappa kontrollen. Det medför att köparna får en starkare hand, och det är läge att gå lång.
Reglerna för att denna strategi ska kunna sättas i verket är som följer:

 1. Du behöver ha ett värde på din stokastiska indikator som är 20 eller lägre
 2. En doji återfinns i din candlestick-chart

När den värdet på den stokastiska indikatorn överstiger 50 är det dags att stänga positionen.
Nedan återfinns ett exempel för hur det kan se ut.

Stokastisk tradingstrategi med doji stokastiska oscillator
Stokastisk tradingstrategi med doji

Stokastiska indikatorer VS RSI

Stokastiska indikatorer och RSI används i hög utsträckning med samma syfte. Det ska sägas att båda förtjänar sina respektive rykten om att vara den mest användbara indikatorn för aktietrading.
Som vi vidrörde tidigare i texten tar stokastiska indikatorer inte volatiliteten eller förändringshastigheten i beaktning. Det enda som mäts är positionen mellan den relativa högsta samt lägsta nivån. Det är den mest utmärkande skillnaden i förhållande till RSI. De sistnämnda har skapats på ett sätt som inkluderar likväl hastigheten, och förändringstakten, av prisförändringen i beräkningen. Det medför att RSI i regel lämpar sig bättre för att en trendande marknad, där historiska högsta och lägsta nivåer inte är lika signifikanta.

Slutsatser

 • Stokastiska variabler är tradingindikatorer som består av en %D linje, samt en %K linje
 • Det finns två varianter av stokastiska indikatorer, snabba samt långsamma. Skillnaden ligger i att de långsamma är utjämnade med ett 3-periods glidande medelvärde.
 • De bästa inställningarna beror på den marknad du har för avsikt att handla. Således måste du backtesta för att fastställa vad som passar bäst i den miljö du tänker utföra din trading.
RSI – Allt du behöver veta – Teknisk Analys | Vad betyder R S I?
rsi

RSI – Allt du behöver veta – Teknisk Analys | Vad betyder R S I?

RSI är en av de mest kända och använda tekniska indikatorerna idag och introducerades i boken ”New concepts in technical trading systems” av J.Welles Wilder från 1978. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på hur RSI fungerar, för vad den kan användas och hur vi ska använda den!

Vad är RSI (Relative Strenght index)?

RSI-indikatorn är en momentumoscillator och en mean reversionindikator som används för att mäta hastigheten och förändring av prisrörelser. RSI rör sig mellan noll och 100, och genom att läsa dess värde kan traders eller investerare få en ledtråd om huruvida en säkerhet är överköpt eller översåld. Normalt anses en RSI-nivå på över 70 vara överköpt, och en RSI-nivå på mindre än 30 anses vara översåld. Relative Strenght Index kan också användas för att identifiera den allmänna trenden, eller hitta skillnader som kan förutsäga en överhängande prispunkt.

Hur beräknas det?

RSI-indikatorn fungerar genom att jämföra två olika mätningar.

 1. Den första mätningen är prisvinster på uppdagar. Upp dagar definieras som dagar som stänger högre än föregående dags slut.
 2. Den andra är prisförluster på neddagar. Dagar nedåt definieras som dagar som stänger lägre än föregående dags slut.

RSI jämför den relativa styrkan hos dessa två mätningar och beräknas enligt följande:
RSI = 100-
RS är genomsnittet av alla positiva förändringar inom återblicksperioden, dividerat med genomsnittet av alla negativa förändringar vid stägning.

Överköpta och översålda förhållanden

När traders använder RSI-indikatorn i sin trading använder de den vanligtvis på priset för att hitta översålda och överköpta förhållanden. När investerare hänvisar till överköpta och översålda värdepapper menar de att priset har rört sig överdrivet i en riktning, och troligen kommer det snart att återgå till sitt medelvärde. Denna typ av trading benämns ofta mean reversion.
I mean reversion använder vi tendensen för vissa marknader att producera överdrivna prisrörelser som korrigerar sig kort därefter. Värdepapper går aldrig direkt från punkt A till punkt B under längre perioder. Istället gör de flesta värdepapper som trendar uppåt en rörelse uppåt, dras tillbaka lite och fortsätter i riktning mot trenden. Med hjälp av RSI kan vi identifiera när priset har gått upp eller ner för mycket – med andra ord när det är översålt eller överköpt – och troligen kommer att dra tillbaka lite. I mean reversion trading är det denna återkallelse som vi tjänar på.

RSI Överköpt och översålt
RSI Överköpt och översålt

I bilden ovan kan du se RSI-indikatorn tillämpad på ett prisdiagram. Det lila området täcker alla RSI-avläsningar mellan 30-70. Som de kan se, när RSI passerar över 70, är ​​det en indikation på att vi snart kommer att se en tillbakagång. Omvänt, om RSI passerar under 30, är ​​det en indikation på att priset på säkerheten snart kommer att stiga!

Andra sätt att tillämpa Relative Strenght Index

Den mest kända tradingsmetoden för Relative Strenght Index är den genomsnittliga reverseringen (mean reversing). RSI kan emellertid användas på många olika sätt, beroende på egenskaperna hos marknaden vi arbetar med. Vissa marknader är av den typen som trendar mycket, och andra rör sig mer obeslutsamt, vilket gör det svårt att peka ut trendens riktning. Beroende på vilken marknad vi arbetar med måste vi anpassa vår strategi. Till exempel kan en mean reversion-strategi fungera bra på index och aktier, men inte lika bra på energimarknader som tenderar att utvecklas mer. Följ här olika metoder för att tillämpa RSI-indikatorn:

 1. RSI Breakouts – Momentum

Medan den vanligaste tillämpningen av RSI-indikatorn är att identifiera aktier eller andra värdepapper håller på att vända, kan du också använda RSI för att inträda i en trade på ren styrka. På vissa marknader eller under särskilda omständigheter kan en hög RSI-avläsning vara ett tecken på total styrka i en prisrörelse. I så fall gäller inte begreppet överköp och översåld, eftersom den höga RSI-avläsningen blir en indikation på att prisrörelsen ännu inte är klar än med tanke på all fart.

RSI Breakouts
RSI Breakouts

Som du kan se i exemplet går RSI-indikatorn under 30 och priset fortsatte nedåt efter det. Denna typ av strategi fungerar bäst på marknader som tenderar att utvecklas, och inte så bra på mean reverting-marknader som aktier i allmänhet.

 1. Divergences (Avvikelser)

Det finns två huvudtype avr RSI-divergens; Bullish divergences och bearish divergences. En bullishartad divergens är när en överköpt RSI-avläsning följs av en lägre, medan säkerheten ökar.
En bearishartad divergens är när en översåld RSI-avläsning följs av en högre avläsning, medan priset samtidigt sjunker.

Bullish RSI Divergence
Bullish RSI divergens

På bilden kan du se hur aktien håller på att bli lägre, medan RSI-indikatorn har börjat luta uppåt. Detta är en indikation på att rörelsens styrka minskar och att en vändning kan vara överhängande.

 1. Swing rejections

Swing rejections  är en tradingsteknik som väntar på att se vad som händer efter att RSI återkommer från översålda- eller överköptanivåer. De tillagda kriterierna blir en slags bekräftelse som ser till att vi inte går in i en trading innan RSI-indikatorn har börjat återvända till medelvärdet. Högre noggrannhet kommer emellertid med kostnaden för lägre genomsnittlig trading, eftersom mycket av rörelsen redan har skett när du går in.
En bullishartat swing rejection skulle vara att RSI-indikatorn faller under 30%, korsar tillbaka över 30, gör ett nytt dopp utan att gå under 30% och sedan bryter det senaste höga.

Swing Rejection
Swing Rejection

I exemplet ovan ser vi en framgångsrik bullishartat swing rejection. RSI stänger under 30, gör en ny högre låg och bryter den senaste höga. Naturligtvis finns det en bearishartad version av detta mönster också, vilket helt enkelt är en omvänd bullish swing rejection.

 1. Stöd och motstånd

Med traditionell teknisk analys spelar stöd- och motståndsnivåer en viktig roll. Prisnivåer är dock som den tidigare höga eller lägsta låga inte de enda markörer som kan fungera som stöd- och motståndslinjer. Utgången från RSI-indikatorn kan också användas för att bestämma stöd- och motståndsnivåer. Titta på bilden nedan, där vi har planerat några stöd- och motståndsnivåer i RSI-indikatorn.

Stöd och motstånd
Stöd och motstånd

 

 1. Signal med dubbel botten

Dubbelbotten-signalen är en vanlig signal som du kan hitta i traditionell teknisk analys. Liksom med motstånds- och stödnivåerna kan den också appliceras på RSI-utgången.

dubbel botten
dubbel botten

På bilden ovan kan du se hur en dubbelbotten i RSI föregick ett kort skur av rörelse uppåt.
Det som kan vara svårt med dessa typer av signaler är att de är svåra att identifiera i ett tidigt skede. När du har upptäckt att den sista delen av uppställningen är på plats kan det mesta av prisrörelsen redan ha inträffat!

Vad är Connors RSI?

Connors RSI utvecklades av Larry Connors och är en teknisk indikator som baseras till stor del på basindikatorn Relative Strenght Index. Den har dock vissa skillnader. Connors RSI beräknas genom att ta medelvärdet av tre faktorer:
RSI-värdet
Detta värde hämtas från basindikatorn för RSI.
Längden på ned-/uppstreck
Längden på en uppsträcka definieras som hur många dagar i rad en aktie stänger till ett högre pris än dagen innan. Omvänt definieras längden på nedstrecket som hur många staplar i rad en aktie stänger lägre än stapeln tidigare.
Förändringsgraden
Förändringsgraden beräknas med den senaste prisförändringen och produceras som en percentil.

Vilka är de bästa RSI-inställningarna?

De vanligaste inställningarna för RSI-indikatorn är en 14-dagars återblicksperiod med översåldgränsen inställd på 30 och överköpsgränsen inställd på 70. RSI kan dock justeras och ingångarna kan ändras för att fungera bättre med den specifika marknaden du arbetar med. Ibland kan olika tradingsstilar kräva olika RSI-inställningar. Vi uppmuntrar alla att experimentera för att se vad som verkar fungera bäst. Om en 2-dagars återblicksperiod konsekvent verkar vara bättre än standarden 14-dagars, finns det inget behov att hålla sig till den!
Men det finns några mer allmänna riktlinjer som du bör tänka på:

 • På en marknad som trender uppåt kan det vara användbart att justera RSI-gränsvärdena för att göra dem lite högre. Vad som generellt kan sägas om stigande marknader är att de tenderar att inte avta så mycket som plana eller fallande marknader innan de gör nästa stora sväng. I ett sådant scenario, med för låga RSI-gränsvärden, riskerar du att få mycket få tradingssignaler.
 • Omvänt kan det vara fördelaktigt att justera dina gränsvärden när du befinner dig på en fallande marknad. Fallande marknader tenderar att falla under längre perioder innan det finns en återgång. Du bör se till att återspegla detta i dina parameterinställningar.

RSI2-strategin

Några av er kanske har hört talas om en vanlig och utbredd strategi som använder RSI-indikatorn med en 2-dagars återblick. RSI 2-strategin har fungerat bra under många år och är en strategi för mean rejection på kort sikt. Reglerna för denna strategi är följande, även om parameterinställningarna inte är huggna i sten:

 • Om RSI korsar under 10, så köp.
 • Om RSI går över 50 (eller mer), så sälj.

Vi rekommenderar inte att du tradar med denna strategi som den är, men det kan vara en bra start på ett RSI-tradingssystem! Detta är för övrigt en av mina favoritinställningar när det gäller RSI.

Slutliga tips om hur du använder RSI i din trading

Nybörjare inom trading är ofta mycket fokuserade på vilken indikator de ska använda och vilka parameterinställningar de ska använda. Sanningen är att tradingframgången är väldigt lite beroende av vilken indikator du använder. Relative Strenght Index bör, som alla andra indikatorer, ses som ett av många verktyg som står till ditt förfogande.
Ändå är RSI en utmärkt indikator som vi på Samuelssons Rapport använder mycket! Använd den klokt, och den kommer att vara av stort värde för dig också!