April 4

Aktieanalys – Analyser av aktier, aktiemarknaden och företag

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En aktieanalys innebär att man analyseras en aktie för att bedöma om den är köpvärd eller inte.

I denna artikel får du lära dig hur du analyserar aktier för att bedöma vilka som är bra.

Vi ska titta på skillnaderna mellan fundamental och teknisk analys. Du får även tips på program för aktieanalyser.

Vad är aktieanalys?

Definitionen av aktieanalys är att det är en metod som investerare och traders använder för att utvärdera olika aktier. Målet är att utvärdera aktiens potential på sikt.

Man brukar tala om två typer av aktieanalys:

Mer om detta om en liten stund.

De data som används kan vara både aktuell aktieinformation och historisk information.

Genom att jämföra aktuella nyckeltal och indikatorer med tidigare uppgifter kan analytikern få perspektiv för att lättare bedöma hur intressant en aktie är just nu.

Ofta görs också bredare jämförelser mellan olika bolag. Ibland kan branscher eller index jämföras mot varandra.

Syftet med denna typ av analyser är att få ett bra underlag för att kunna fatta beslut om att köpa, behålla eller sälja en aktie.

Ibland används orden marknadsanalys eller bolagsanalys synonymt med aktieanalys.

Vem gör aktieanalyser?

Fondbolag och finansiella institut har aktieanalytiker som har i uppgift att ständigt gå igenom och utvärdera marknadsdata.

Det finns även analytiker på banker och finanstidningar. De publicerar ofta sina aktieanalyser för en bredare läsekrets.

Bankerna vill uppmuntra kunderna att handla aktier. Ibland gör de även analyser på uppdrag av företag. Tänk på detta innan du köper deras råd rakt av.

Finanstidningar i sin tur publicerar analyser för att svara på efterfrågan från läsarna eller för att locka till sig nya läsare. Det är exempelvis populärt att läsa aktieanalys av bolag som Norwegian, SAS, Nobina, SCA och Swedbank med flera – populära aktier.

Kan man lita på aktieanalytiker?

Ibland kan man lita på aktieanalytiker, men ofta är det inte värt att fästa allt för stor uppmärksamhet vid de analyser som publiceras i tidningar och på Internet.

Varför inte? Här är några anledningar:

Egna motiv

Banker har ofta sin egen agenda och sina särskilda motiv till varför de vill pusha för en viss aktie. Du kan inte utgå från att just de aktier som de analyserat är de mest köpvärda.

Det finns även gott om exempel där bloggare och Twitterprofiler publicerat egna analyser och snackat gott om en aktie i syfte att få upp kursen, ofta i mycket små och illikvida bolag. När kursen stuckit iväg passar de sedan på att sälja sina egna innehav.

Brist på kompetens

Det är också bra att förhålla sig skeptisk till de analyser som publiceras i finanstidningar. Som regel är de gjorda av en skribent. Frågan är då – varför jobbar inte skribenten för en högre lön hos en finansfirma om hen är så bra på aktieanalyser?

Givetvis finns det undantag, men du förstår nog grundproblematiken.

Ytlighet

Ett annat argument mot att fästa allt för stor uppmärksamhet vid bankers och tidningars aktieanalyser är att de ofta är mycket ytliga.

För att ta en utvärdering av en aktie på allvar ska du kräva att analytikern är öppen med sina källor, är transparent och redovisar vilka aspekter som undersökts.

Olika tidsaspekter och strategier

Tidsperspektivet är ett annat argument att förhålla sig skeptisk. Om en bank exempelvis säger ”köp Volvo B” med riktkurs X kr – hur vet du då att din sparhorisont och ditt tempo på aktiemarknaden är detsamma som bankens? Och vad händer efter att riktkursen nåtts?

Vilka aktier som är köpvärda beror bland annat på din sparhorisont och vilken strategi du använder för att hitta de bästa aktierna.

För vissa investerare är målet att tjäna pengar på en särskild aktie de närmsta 20 åren. För andra handlar det om att göra en god affär de närmsta månaderna. Givetvis måste det bli olika köp- och säljråd beroende på investeringsfilosofi.

Så kort och gott – du kan sällan köpa analytikernas slutsatser rakt av. Därför går vi nu vidare till nästa steg – hur du själv kan analysera aktier!

Hur analyserar man aktier?

Det är lättare än vad många tror att göra en aktieanalys. Du behöver inte alls sitta och vänta på att banker och analytiker ska släppa sin nästa analys av sina favoritaktier.

Du behöver egentligen inte mycket mer än en dator och en Internetuppkoppling. Det finns tillräckligt med data gratis på nätet för att du ska kunna göra dina egna aktieanalyser. Lägger du sedan en slant på ett bra program kan du ta din analys till nästa nivå.

Så hur gör man?

Som jag nämnde tidigare finns det i grund och botten två typer av analys – teknisk och fundamental.

Låt oss titta närmare på dessa begrepp.

Fundamental analys

Fundamental aktieanalys handlar om att studera de underliggande värdena och potentialen i en aktie. Vad marknaden tycker om aktien är egentligen ointressant. Istället försöker du utröna om det finns ett värde i bolaget och andra gynnsamma faktorer som motiverar en investering.

Investerare med en lång sparhorisont brukar föredra fundamental analys framför teknisk.

Vad ingår i en fundamental analys?

Det finns många aspekter av fundamental analys och varje aktieanalytiker har sin egen metod för att hitta de bästa aktierna.

Gemensamt för alla aktieanalyser av detta slag är att de syftar till att avgöra det egentliga värdet i en aktie.

Fundamental analys kan innehålla allt från makroekonomiska faktorer, hur ekonomin ser ut och hur sektorn utvecklas till detaljer på företagsnivå som nyckeltal och hur ledningen sköter sitt jobb.

Vissa investerare fokuserar på ett fåtal nyckeltal utan att gå ner på djupet allt för mycket. Andra tar ett helhetsgrepp om varje företag som de ska analysera och studerar det ur nästan varje tänkbar vinkel.

Kvantitativ vs kvalitativ fundamental analys

Det finns två huvudaspekter av den fundamentala analysen:

 • Kvantitativ – allt som kan mätas med siffror och mängder, t.ex. vinst och marginaler
 • Kvalitativ – sådant som måste bedömas, t.ex. hur trovärdig ledningen är

Kvantitativa faktorer i en aktieanalys

Ofta använder aktieanalytiker bara kvantitativ analys eftersom det är lättare att hitta och sammanställa data.

Denna typ av uppgifter finns i:

 • Resultaträkningen
 • Balansräkningen
 • Kassaflödesanalysen

Dessa data återfinns också i diverse aktiescreeners.

Utifrån dessa källor går det att få fram ett stort antal nyckeltal. Genom att jämföra olika nyckeltal är det mycket lättare att få en uppfattning om verksamheten än genom att exempelvis studera resultaträkningen direkt.

Det finns nyckeltal för att bedöma:

 • Lönsamheten, t.ex. vinstmarginal
 • Finanserna, t.ex. skuldsättningsgrad
 • Värderingen, t.ex. P/E-, P/S- och P/B-tal
 • Aktieutdelningarna, t.ex. direktavkastning och utdelningshistorik

Det går att jämföra nyckeltal inom ett företag och över tid, exempelvis hur lönsamheten utvecklats de senaste fem åren. Du kan även jämföra ett visst nyckeltal mellan olika bolag inom samma bransch för att bedöma vilket som är bäst att köpa.

Aktiescreener hos Avanza
På Avanza finns en enkel gratis aktiescreener för att exempelvis hitta aktier med lågt P/E-värde eller P/S-värde. Du hittar den här.

Kvalitativa faktorer

För att verkligen förstå ett företag och dess verksamhet kan det vara nödvändigt att undersöka det mer i detalj genom kvalitativ fundamental analys, inte bara titta på siffror.

En kvalitativ analys av en aktie kan innebära att titta på:

 • Affärsmodellen – vad gör bolaget och hur tjänar det pengar?
 • Marknadsposition – har bolaget en ”vallgrav” som gör att det är svårt för andra att konkurrera?
 • Management – Består ledningen av visionärer? Vad har VD och övriga för track record från tidigare positioner?
 • Bolagsstyrning – Hur styrs bolaget och hur fördelas ansvaret? Är ledningen ärlig och öppen med information till aktieägarna?
 • Marknaden – Hur ser förutsättningarna ut på marknaden? Vad är trenden inom sektorn? Finns det några hot eller möjligheter genom reglering/avreglering av marknaden?

Ofta behövs både kvalitativ och kvantitativ aktieanalys för att göra en komplett fundamental bedömning av bolagets förutsättningar och möjligheter.

Läs mer om fundamental analys.

Teknisk analys

Teknisk aktieanalys innebär att studera hur priset och handelsaktiviteten i en aktie utvecklar sig. Den tar inte hänsyn till fundamentala värden som vinst eller kassaflöden. Det enda som är intressant i den tekniska analysen är vad som händer i prisgrafen, hur många som köper och säljer och hur orderdjupet ser ut.

Traders av olika slag, exempelvis daytraders och swingtraders, utgår ofta från någon form av teknisk analys för att bestämma när de ska köpa eller sälja en aktie.

Vad ingår i teknisk analys?

Det finns i huvudsak två saker att studera i en teknisk analys, nämligen information om:

 • Priset på aktien
 • Handelsvolym

Prisinformation

Information om aktiepriset och dess historik visas i ett kursdiagram. Detta används som underlag för många typer av teknisk analys, exempelvis för att identifiera:

 • Trender – priset kan följa en trendlinje
 • Stöd – nivåer som kursen kan tänkas vända upp från
 • Motstånd – nivåer som kursen kan tänkas få lite svårare att ta sig igenom
 • Grafmönster / formationer – vissa mönster har en statistisk sannolikhet att upprepas
 • Candlesticks – utläsa marknadsdynamiken ur candlesticks

Utifrån den informationen går det exempelvis att anta att priset kommer att studsa mot ett visst stöd eller att toppen efter en lång kursstigning nu slutligen har nåtts.

Handelsvolym

Vid sidan av priset finns det data kring handelsvolymen att tillgå. Den bygger på antal ordrar och förhållandet mellan säljvolym och köpvolym.

Med hjälp av denna data går det att göra antaganden om intresset för en viss aktie, aktieindex eller egentligen vilken tillgång som helst.

Ofta kombineras information om priset med volymdata för att få större noggrannhet i förutsägningarna. Ett utbrott genom en motståndsnivå som sker under hög handelsvolym kan exempelvis antas vara äkta, men sker det under låg volym finns risk att det är ett falskt utbrott och kursen sjunker tillbaks.

Denna typ av trading som bygger på att studera grafer och candle sticks, antingen med eller utan volymdata, kallas för price action.

Teknisk aktieanalys
Teknisk Analys bygger på att studera hur utbudet och efterfrågan bland säljare respektive köpare i en aktie återspeglar sig i priset och vilka mönster det följer. På bilden ser vi ett stöd och ett motstånd i ett candlestick-chart av USD/SEK.

Tekniska indikatorer

Om du har öppnat ett tradingprogram någon gång eller lyssnat på hur vissa traders pratar har du säkert hört talas om begreppet tekniska indikatorer eller tradingindikatorer.

Dessa är som små instrument som bygger på sammansatta data och medelvärden som hämtats från aktiepriset och eventuellt också volymdata.

Här är några exempel:

Tekniska indikatorer kan hjälpa till att ge en snabb översikt och filtrera bort irrelevant ”brus” och extremvärden från prisgrafen. De är också till stor hjälp om du vill bygga script för algotrading.

Nackdelen är att de alltid laggar efter. Det kan också lätt bli för många och allt för invecklade indikatorer vilket försvårar aktieanalysen.

Läs mer om teknisk analys.

Fundamental vs teknisk analys

Vilken är då bäst – fundamental analys eller teknisk?

Ofta finns det något av en ”kamp” mellan två läger. Det ena hävdar att fundamental analys är det enda som fungerar eftersom det tar hänsyn till de egentliga värdena. Förespråkare av teknisk analys menar istället att priset i grafen aldrig ljuger.

Jag kan säga att bägge metoderna fungerar men de har olika användningsområden. Det finns även möjlighet att använda både fundamental och teknisk analys samtidigt.

De som använder sig av teknisk analys brukar peka på tre anledningar till varför den fungerar i verkligheten:

 • Marknaden är effektiv – både fundamentala data och marknadspsykologi finns med i aktiepriset. Det enda intressanta är att studera hur priset rör sig, vilket är en effekt av utbud och efterfrågan.
 • Priset rör sig i trender – det går ofta att förutse hur priset i en aktie kommer att röra sig baserat på hur det rört sig hittills.
 • Historien upprepar sig – det går att hitta mönster i aktiekursen, exempelvis stöd, motstånd och trender.

Fundamentala analytiker i sin tur menar att det vi ser i aktiekursen idag omöjligen kan återspegla all information kring ett företag. De pekar på att:

 • Marknaden inte alls är effektiv – det är en myt att all information är inbakad i aktiepriset. Många aktörer på marknaden har inte ens tagit sig tid att analysera all den information som finns.
 • Marknaden är kortsiktig – en stor del av aktörerna på börsen tänker i termer av dagar, veckor eller månader, inte år eller decennier.
 • Marknadspsykologi – marknaden är lite manodepressiv av sig. Antingen är den för glad eller för deppig. Detta kan den som kan bedöma det egentliga värdet i bolag genom en bra fundamental aktieanalys dra nytta av.

Olika tidsaspekt

Ofta handlar missförståndet mellan förespråkare av teknisk och fundamental analys om att de olika analytikerna har olika tidsperspektiv.

Teknisk analys används ofta i extremt korta tidsperspektiv på några minuter eller timmar (daytrading) eller på medellång tid på några dagar eller veckor (swingtrading).

Vissa traders är förvisso mer långsiktiga än så och tittar på styrkan i aktiekursen under månader eller år, men ofta är det ett kort eller medellångt perspektiv som används inom teknisk analys.

Inom fundamental analys handlar det ofta om att utröna förutsättningarna för en aktie de närmsta åren eller rent av decennierna. Det kan ibland handla om månader, men det är som regel allt för kort tid för att den fundamentala analysen ska ge resultat och marknaden ska hinna anpassa sig.

Kombinera fundamental och teknisk analys

Istället för att bråka om vad som är bäst går det faktiskt att dra nytta av både fundamental analys och teknisk – samtidigt.

Ett exempel är om du hittar ett antal aktier som är köpvärda ur ett rent fundamentalt perspektiv. Kan du samtidigt teknisk analys kan du hitta köplägen när du bedömer att aktiekursen dippar tillfälligt mot ett stöd. En form av marknadstajming på mikronivå.

Ett alternativ till detta är att studera tekniska indikatorer som exempelvis RSI och bestämma sig för att gå in i investeringen när aktien är översåld. Då kan du kanske få en extra god start.

På motsvarande sätt kan du använda teknisk analys för att tajma exakt när du ska kliva av en aktie som du bestämt att du ska sälja på fundamentala grunder.

Det händer ofta att en aktie som ses som övervärderad fortsätter att stiga mot skyarna. Att då kliva av på grund av den fundamentala analysen innebär att du missar den fortsatta uppgången.

Detta kan du komma runt genom att med teknisk analys identifiera en exit, exempelvis när trenden avbryts eller då en aktie förlorar momentum.

Kvantitativ aktieanalys

Jag var inne på kvantitativ vs kvalitativ metod i avsnittet om fundamental analys.

Det finns även en annan aspekt av att titta kvantitativt på ett stort antal aktier samtidigt. Det kallas för kvantitativ investering eller kvantinvestering.

Med detta menas att analysera ett stort antal aktier samtidigt utan att gå in på djupet allt för mycket.

Det bygger ofta på att du väljer ut ett antal nyckeltal – allt från två eller tre stycken till ett större antal. Sedan använder du en aktiescreener för att screena fram alla bolag som matchar kriterierna.

Denna typ av aktieanalys bygger ofta på fundamental analys, men det går utmärkt att använda teknisk analys för att avgöra vilka aktier som är köpvärda.

I nästa steg kan du välja att köpa alla aktier som matchar dina uppsatta regler eller så fokuserar du på de bolag med de allra starkaste nyckeltalen eller indikatorerna i urvalet.

Analysera brett eller djupt?

Det finns både fördelar och nackdelar med kvantinvesteringar.

Fördelar:

 • Det går blixtsnabbt att hitta aktier att köpa
 • Du kan göra en ny analys flera gånger per år – perfekt inför ombalanseringen av portföljen
 • Du riskerar inte att låta känslor inverka på din analys

Nackdelar:

 • Det är relativt lätt för bolag att manipulera bokförda data – du kan fatta beslut på fel grunder
 • Du kan missa många av de bästa investeringarna då du inte får data kring exempelvis produktutveckling och management
 • Om du byter aktier ofta leder det till högre courtagekostnad

Huruvida du ska välja denna analysform eller om du istället ska studera varje bolag i detalj är mycket en smaksak. Om du vill lägga minimalt med tid på dina investeringar men ändå göra en mycket kvalificerad analys kan en kvantitativ metod vara ett bra val.

Ifall du går in för att verkligen hitta guldkornen bland alla bolag kan det kräva att du gör en mer detaljerad aktieanalys på djupet.

Kombinera kvantitativ och kvalitativ metod

Det går även utmärkt att använda bägge analysmetoderna för att hitta de bästa aktierna.

Många investerare använder en aktiescreener för att kvantitativt filtrera fram ett mindre antal aktier ur det enorma urvalet av flera tusen aktier som finns på världens börser.

Sedan gör de en mer detaljerad kvalitativ fundamental analys av säg 30 eller 50 aktier som visat sig vara intressanta i aktiescreenern. I slutändan leder det till en köprekommendation av kanske en, två eller en handfull aktier.

Backtesting

Backtesting är en särskilt typ av aktieanalys som bygger på att testa en strategi eller modell på historiska data. Syftet är att använda historiska mönster för att bedöma när det är köpläge i en aktie.

Det fungerar både med teknisk och fundamental analys men är vanligast inom den tekniska analysen.

Säg att du har en teori om att det är köpläge i en viss aktie när RSI stiger över ett visst värde samtidigt som MACD är si eller så mycket. Du kan antingen analysera din teori genom att trada live eller på ett testkonto. Eller så kan du backtesta den på historiska data för att få en indikation på om strategin fungerar eller inte.

På liknande sätt kanske du vill testa ifall det lönar sig att köpa en aktie som har haft utdelningshöjning i minst tre år i rad samtidigt som direktavkastningen är högre än en viss nivå. Ett backtest visar hur den strategin skulle ha gått om du investerat så för kanske 10 eller 15 år sedan.

När du väl har hittat en strategi som fungerar blir det lättare att trada eller investera. Du kan även bygga ett script eller en börsrobot som sköter handeln åt dig.

Overfitting

Det finns alltid risk för ”overfitting”, överanpassning, när du jobbar med backtesting. Det uppstår om du finjusterar en strategi för mycket med avseende på historiska data. Strategin blir då mindre robust och det är inte säkert att den kommer att fungera på framtida data.

Program för aktieanalys

Det finns flera bra verktyg för dig som vill göra aktieanalys. De flesta kostar pengar men det finns även gratis program.

Börsdata – Svenskt program främst för fundamental analys och screening av aktier i Sverige, Norden, Europa, USA och flera andra börser i världen.

TradingView – Amerikanskt finansbolag med aktiescreener, analys i diagram och ett socialt community för att dela idéer.

Hitta kursvinnare – Aktiespararnas program för både fundamental och teknisk analys. Störst i Sverige enligt dem själva.

Många av de program som finns för teknisk analys har det som en integrerad del av en handelsplattform. Så är det till exempel på:

 • Tradestation
 • Multicharts
 • Amibroker
 • Autostock
 • Ninja Trader
 • ProRealTime
 • Metastock
 • Infront
 • IG

Vissa av dessa har även egen aktieanalys-app.

Sammanfattning

Aktieanalys är något du gör för att bedöma om det är läge att köpa en viss aktie eller inte. Analysen är även till hjälp för att avgöra om du ska behålla ett visst innehav eller sälja det.

Banker, fonder, finansiella institut och tidningar gör sina egna aktieanalyser. Vill du vara säker på att få korrekt information är det bäst att du själv lär dig analysera aktier.

Med hjälp av en screener kan du på ett kvantitativt sätt hitta köpvärda aktier bland ett stort urval. Sedan kan du gå in mer på djupet om du vill och göra en mer kvalitativ analys.

Det finns i huvudsak två typer av aktieanalys – teknisk och fundamental. I den tekniska analysen studerar du olika aspekter av pris och handelsvolym, ofta i ett aktiediagram.

Fundamental analys handlar istället om att studera de underliggande fundamentala villkoren i en aktie för att bedöma dess framtida potential och värde i förhållande till aktiekursen.

Det finns en ständig debatt mellan vad som är bäst – fundamental eller teknisk aktieanalys. Faktum är att bägge fungerar. Det går till och med utmärkt att kombinera de två samtidigt.

FAQ – Vanliga frågor och svar om aktieanalys

Varför gör man aktieanalys?

Aktieanalys är till för att bedöma om en aktie är köpvärd eller inte samt om du ska sälja eller behålla de aktier som du redan har.

Vilka typer av aktieanalyser finns det?

Det finns teknisk analys och fundamental analys. Inom den fundamentala analysen finns dessutom kvalitativ analys och kvantitativ analys.

Kan jag göra aktieanalys i Excel?

Ja, det kan vara bra att skapa en mall i Excel som du sedan följer för att analysera olika bolag. På så sätt följer du alltid samma mönster i dina aktieanalyser.

Går det att göra aktieanalyser gratis?

Ja, det är gratis att använda TradingView och i Börsdata finns vissa grundläggande nyckeltal gratis. På IG kan du testa att analysera grafer gratis genom demokonto.

Var kan jag få gratis teknisk analys av aktier?

Du kan göra egen gratis analys på TradingView. I Swedbanks nyhetsbrev Aktiellt finns också gratis teknisk analys av aktier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?