April 4

Beta, vad är det? – förklaring och definition av beta

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Beta, vad är det?

Beta är ett mått på en akties eller en aktieportföljs marknadsrisk. Betavärdet visar hur en aktie förväntas utvecklas i förhållande till marknaden eller ett jämförelseindex. Betavärdet anger hur mycket en akties pris historiskt har svängt upp och ned i förhållande till börsen.
Beta är ett värde som används inom finans för att bedöma portföljers avkastning i relation till den totala finansiella marknaden. Beta kan både vara korrelerat med den totala marknaden, men  det kan också vara oberoende av den. Denna text är skriven av en frilansskribent och kan innehålla faktafel.
Om ett betavärde är 0 innebär det att värdet inte korrelerar med den övergripande marknaden. Utöver det kan betavärdet både vara positivt och negativt; positiva betavärden innebär att tillgångarna rör sig i linje med marknaden och följer samma rörelsemönster, medan negativa betavärden innebära att tillgångarna och marknaden är i ofas med varandra – när marknaden stiger sjunker värdet på tillgångarna, och när värdet på tillgångarna stiger sjunker värdet på marknaden.

Beta och riskbedömning

Betavärde är viktigt när det kommer till att göra en riskbedömning av olika investeringar, i förhållande till de portföljer de placeras i. Beta bedömer inte risken för fristående investeringar, utan vilken risk investeringen kan tänkas ge till en diversifierad portfölj. Det är bland annat vanligt att använda beta som ett värde för att analysera fonder och de risker som finns för fonden i relation till sin marknadsportfölj.

Capital asset pricing model (CAPM)

Beta används bland annan inom Capital asset pricing model, CAPM, vilket handlar om att kolla vilken del av en tillgångs totala risk som inte kommer kunna bortdiversifieras på olika sätt. I vissa fall kan investerare undvika risk till viss del genom bortdiversifiering, men i fall där det inte är möjligt innebär det att det kommer finnas kvar en risk för en viss investering. Kärnan i CAPM kallas för kapitalmarknadslinjen, vilket används för att beskriva det linjära sambandet som finns mellan den förväntade avkastningen och den riskfria räntan. Den förväntade avkastningen som åsyftas är här avkastningen i marknadsportföljen.
I fall där kapitalmarknadslinjen är bestämd innebär det att det går att fastställa vilket samband som finns mellan tillgångens avkastning och marknadsportföljens avkastning. Utifrån detta får man värdet för tillgångens avkastning.
Det har riktats viss kritik mot CAPM med motiveringen att CAPM bygger på vissa antaganden som kan vara felaktiga och därmed ge missvisande och felaktiga resultat. Ett av antaganden som görs med CAPM är att avkastningen är normalfördelad, vilket inte behöver vara fallet. Ett svar på den kritiken skulle kunna vara att CAPM mäter det förväntade värdet, vilket per definition inte behöver vara detsamma som det reella värdet.

Beta i teorin och i praktiken

Teoretiskt förutsätter koefficienten i beta att avkastningen är normalfördelad och att fördelningen sker i enighet med ett statistiskt perspektiv. Finansmarknaden brukar dock tendera att vara mer föränderlig än att enkelt kunna förutsägas, utan det kan alltid inträffa oväntade förändringar. Vanligtvis kommer inte avkastningen att distribueras. Av den anledningen går det heller inte att på ett definitivt sätt förutsäga hur en investering kommer röra sig.
I vissa fall kan exempelvis beta vara lågt och värdeförändringarna kan vara små – men på längre sikt kan det innebära en trend som är kontinuerligt nedåtgående, vilket naturligtvis påverkar dess värde. I andra fall kan en investering med högt beta öka risken för portföljen.

Att tolka beta

När man investerar kan man förstå risk utifrån två huvudsakliga kategorier: dels i form av systemrisk, och dels i form av idiosynkratisk risk. Systemrisken är detsamma som marknadsrisk, och syftar till att finansmarknaden som helhet sjunker i värde. Ett exempel på när detta händer är under finanskriser. I dessa fall finns det inget man som investerare kan göra för att undvika att värdet för ens portföljer och investeringar sjunker då de baseras på, och innefattas i, det totala finansiella systemet och inte är någonting som står utanför det. Systemrisken förstås ofta som en oundviklig risk.
De idiosynkratiska riskerna är inte kopplat till den totala finansmarknaden som sådan, utan är istället den risken som finns i att investera i portföljer utifrån deras relation till marknaden, vilket i viss utsträckning är en risk som kan undvikas. Det är här beta kan användas för att se vilket förhållande en portfölj har till den totala marknaden.

  • Betavärden som är 0 innebär att beta inte korrelerar med den totala marknaden, utan snarare följer andra mönster i sina värdeskiftninar.
  • Betavärden som är 1,00 ger en indikation på att priset står i korrelation till marknaden, och att svängningarna sker identiskt med de svängningar som äger rum på marknaden. Detta innebär att det kan finnas en inneboende systemrisk här, men att beräkningen av beta inte har upptäckt någon idiosynkratisk Om man lägger till en investering där beta är 1,00 innebär det inte någon ökad risk för portföljen som helhet, då värdet står i proportion med den totala marknaden. Däremot innebär det samtidigt att sannolikheten att kunna få meravkastning av investeringar där beta är 1,00 inte heller är förhöjd. dfdf
  • Betavärden som är 1,00 eller större indikerar att värdet är mer rörligt än för den totala marknaden, och att svängningarna som sker både svänger mer och mindre än den totala marknaden. Värdet som är utöver 1,00 förstås i procent; om beta är exempelvis 1,01 motsvarar det 1 procent, om beta uppskattas till 1,10 innebär det 10 procent, etc. vilket är ett procentuellt antagande om investeringens förhållande och värde till den totala marknaden. Om man lägger till en investering med ett beta som uppskattas till plus 1,00 eller högre är det en indikation på att det kan innebära en ökad risk, men det innebär också att den potentiella avkastningen kan vara högre.
  • Betavärden som är lägre än 1,00 ger en indikation på att svängningarna som sker är mindre i relation till de svängningar som sker på den totala marknaden. Vid uppgång innebär det att börsen ökar mer i värde, och vid nedgång innebär det att börsen sjunker mer i värde – medan de investeringar som har beta under 1,00 både har mindre värdeökning vid marknadens uppgång och mindre värdeminskning vid marknadens nedgång.

Sammanfattningsvis kan man säga att oavsett vilket värde beta bedöms ha kommer det alltid finnas en relation mellan investeringen och marknaden; oavsett om relationen innebär korrelation eller icke-korrelation.
Aktieportföljen har ett betavärde på +1 och aktier med ett betavärde som är större än +1 har en högre risk eller volatilitet jämfört med marknadsportföljen.
I matematiska termer definieras betavärdet för en aktie som kovariansen mellan en akties och marknadens avkastning delat med variansen på marknadens avkastning.
Traditionella nyckeltal såsom P/S-tal, P/B-tal och P/E-tal används för att värdera själva bolaget medan betavärdet mer ger en bra uppfattning om risken och volatiliteten i bolagets aktie.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.
Denna text innehåller felaktigheter och håller på att skrivas om och editeras av frilansskribenter

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar