aktieutdelning

Last Updated on 20 februari, 2021 by Håkan Samuelsson

Aktieutdelning är en av de viktigaste faktorerna för långsiktigt lönsamma investeringar i exempelvis utdelningsaktier. För bara några få årtionden sedan var aktieutdelningen ett av de första attributen hos en aktie som en investerare undersökte. Sedan dess har det finansiella landskapet förändrats en aning. Detta till trots är en av de vanligaste frågorna från individer som introduceras till aktier, ”betalar aktien utdelning?

Alla aktier betalar inte aktieutdelning till sina ägare. Företagsledare i bolag som går med vinst har olika tillvägagångssätt för att kompensera sina ägare. De kan givetvis betala aktieutdelning, men de kan också välja att återinvestera vinsten för att fullända den tillväxtpotential som bolaget besitter. Det medför att du som investerar i aktier kan välja mellan aktier som betalar aktieutdelning eller ett företag som återinvesterar för att på lång sikt bli än mer lönsamt. 

Vad Är Aktieutdelning?

Om du är egenföretagare, alternativt deläger ett familjebolag kan du ta ut vinst ur företaget när än det passar dig. I det långa loppet är det dock ovanligt att företagets grundare är den ända ägaren. Istället tillsätts en företagsledning som utser managers som sköter om företaget.

Till följd av det kan aktieägarna inte ta ut vinst när än de passar dem. Istället är det upp till företagsledningen att besluta hur bolagets vinst ska vidareförmedlas till aktieinnehavarna. De kan välja att antingen dela ut hela vinsten, alternativt delar av den. Att dela ut vinst till aktieägarna är vad som vanligtvis benämns som att betala utdelning.
Aktieutdelningen kan betalas ut i olika omgångar och utbetalningsschemat varierar mellan olika företag.

ransaktioner kan förekomma på årsbasis, vilket är det vanligast förekommande på Stockholmsbörsen. Men somliga företag delar ut kvartalsvis alternativt på halvårsbasis. Det finns till och med bolag som ibland benämns  som månadsutdelare. Därutöver kan det inträffa att ett bolag betalar ut extra aktieutdelning. Det inträffar i regel när ett bolag har extra likvida medel att tillgå och inte ser några attraktiva investeringsmöjligheter.

Vissa Aktier Betalar Inte Aktieutdelning

 

Aktieutdelning Indikerar Stabilitet

En del investerare använder Aktieutdelningen för att avgöra om en aktie är en stabil investering eller ej. Detta beteende kan härledas till det faktum att företag som systematiskt betalar ut vinst till sina ägare måste vara långsiktigt lönsamma. Annars kan de inte betala återkommande aktieutdelning. Företag som har delat ut vinst till sina aktieägare under årens gång anses ha bättre chanser att fortsätta på den inslagna vägen än bolag med kortare historia av aktieutdelningar. Den logiken medför att utdelningsaktier ofta anses tillhöra stabila bolag.

Ett bra exempel på detta är Proctor & Gamble som betalt aktieutdelning varje år sedan 1891. Det har medfört att investerare med låg riskaptit, exempelvis pensionsfonder, anser att Procter & Gamble är en attraktiv investering.

Utöver att leta efter företag som betalar aktieutdelning är det vanligt förekommande att investerare söker efter bolag vars aktieutdelning tenderar att öka. Initialt kan det anses vara en bra idé, men vid närmare eftertanke finns det givetvis nedsidor även med det tillvägagångssättet. Systematiskt stigande aktieutdelning till aktieinnehavarna kan vara ett tecken på stagnation. Dessutom kan det i hårdare finansiella klimat innebär att bolaget inte har tillräckligt med eget kapital för att rida ut stormen. Men varför inträffar det att företag ibland betalar ut en för stor andel av vinsten i form av aktieutdelning?

Är aktieutdelning Alltid Bra?

Som vi konstaterade i inledningen till denna text är aktieutdelning inte enbart positivt utan det finns även negativa aspekter. I enkelhet kan man säga att hur vida aktieutdelning är en bra idé beror på flera faktorer. Dessa kan vara makroekonomiska faktorer, företagets prestationer och framtidsutsikter samt industrin som företaget är verksamt inom. Låt oss reda ut när det är positivt att företag betalar aktieutdelning till sina ägare, respektive när de istället bör behålla kapitalet inom organisationen.

Därför Betalar Aktier Aktietdelning

Det finns mängder av anledningar för aktiebolag att betala aktieutdelning. Det vanligaste skälet är att företaget på något sätt måste kompensera sina ägare. Tänk dig själv att du ägde andelar i ett företag som gör bra vinst, visst skulle du vilja ta del av den?
Ofta är det företag med stora marknadsandelar samt väletablerade varuflöden som betalar mycket aktieutdelning. (Klicka här för att titta närmare på det)  Dessa bolag har med andra ord redan ett eller flera väletablerade varumärken. Således behöver de inte spendera like stora andelar av sina vinster i återväxt som mindre bolag. Det är inte ovanligt att dessa företag benämns som kassakor, eller ”cash cows”, av branschfolk.
Ett ypperligt exempel på en kassako är Amerikanska läsktillverkaren Coca Cola. Vem du än frågar känner till Coca Cola. Deras produkter är väletablerade och företaget har under en lång tid varit marknadsledande. Det har bidragit till att aktieägarna i bolaget kunnat tillgodoräkna sig aktieutdelning under de senaste 55 åren.
Flera av de bolag som gör Coca Cola sällskap i gruppen med stabil aktieutdelning blir ofta baktalade för att ha stagnerat. Coca Cola har dock lyckats anpassa sig till tidernas olika utmaningar. De har lanserat nya produkter och arbetat med attraktiv marknadsföring. Warren Buffett, en av de högst ansedda personerna i finansvärlden, har tjänat stora pengar på sin ägarandel i bolaget.

betalar alla aktier utdelning

 

Anledningar Att Inte Betala Aktieutdelning

Under senare år har det blivit allt mer vanligt förekommande att företag inte betalar aktieutdelning. Den främsta anledningen är att en ny trend har utvecklats bland företagsledare. Dessa tror sig ha funnit alternativa vägar att öka aktieägarvärdet genom att återinvestera vinsten istället för att betala ut den. Hur stor andel av den potentiella aktieutdelningen som avsätts till återinvesteringar redovisas i balansräkningen.

Vi har även en hel artikel om varför en del säger köp inte utdelningsaktier. Läs den gärna, jag tror du kommer tycka den är intressant.

Låt oss ta ett relativt enkelt exempel. Anta att ett företag kan välja att betala ut fem procent i aktieutdelning till sina aktieägare. Alternativet är att istället investera pengarna i ett projekt som förväntas generera åtta procent avkastning. Det innebär att aktieägarna antingen får sina pengar direkt, men alternativkostnaden är hög. Det rätta beslutet i den teoretiska situationen är att återinvestera pengarna i projektet. På så sätt kan företagsledningen maximera aktieägarvärdet och öka sannolikheten för framtida intäkter.
Aktier som har hög utvecklingspotential betalar sällan aktieutdelning. Ett bra exempel på detta är den enorma onlinebutiken Amazon som fram till dagens datum aldrig betalat någon aktieutdelning. Istället har bolagsledningen använt kassaflödet för att expandera verksamheten. Det har varit ett framgångsrikt koncept, i skrivande stund är Amazon nämligen ett av världens största företag. Därutöver har aktiens värdeutveckling varit nästan 40 procent i genomsnitt under det senaste årtiondet.

Aktieutdelning Och Skatt

I många länder anses aktieutdelning vara en form av inkomst och beskattas därefter. I vissa länder är skattebetalaren inte ens tillåten att dra av aktieutdelningen från sin inkomst. För att bidra till att underlätta skattebördan för sina aktieägare använder företagsledare två metoder. Låt oss kika på de två tillvägagångssätten som appliceras för att minska skattekostnaderna för skattebetalarna.

Behålla Kapital

Genom att minska aktieutdelningen och återinvestera i företaget kan börsvärdet stiga och aktieägarna får därigenom ett högre aktieägarvärde. När en aktie säljs med vinst betalas kapitalskatt. Generellt sett är skatten på kapitalinkomst lägre runt om i världen än vad den är på andra typer av inkomster. Det finns till och med länder där politiker försöker ge incitament att äga företag länge. Det görs genom att skatten baseras på hur länge aktien ägts.

Amazon är ett bra exempel på företag som använt sitt kassaflöde på ett skickligt sätt för att öka aktieägarvärdet och stimulera tillväxt. Dessvärre kan tillgång till mycket kapital medföra att företagsledningen eller lägre management spenderar pengar på slösaktigt vis. Det är något som företagsledningen måste ta i beaktning när utformar aktieutdelningspolicyn.

Återköp Av Aktier

Ett återköp av aktier innebär att bolaget köper tillbaka utestående aktier från aktieägarna. Ofta kommuniceras ett återköpsschema till marknaden före återköpen genomförs. Det är inte ovanligt att aktieägarna tilldelas en premie i förhållande till övriga marknaden för att sälja tillbaka sina aktier till bolaget.
Återköp av aktier innebär att tillgångarna på balansräkningen ökar. Det medför att det finns färre utestående aktier efter att återköpen genomförts. Det i sin tur leder till att det är förre aktier som ska dela på framtida aktieutdelningar. Med andra ord blir införtjäningen per aktie och värderingen annorlunda. De aktieägare som känner sig manade kan sälja sina aktier och få bättre avkastning än vad aktieutdelning skulle inneburit.

Summering

Alla aktier betalar inte aktieutdelning, och det är något positivt. Vissa aktier mår bättre av att behålla sina intäkter inom bolaget och återinvestera dem för ökad tillväxt. I denna artikel har exempel givits som visar vilka tillvägagångssätt som passar olika typer av företag och aktier. Ha i åtanke att du måste betala skatt på aktieutdelning. Av detta skäl kan det i många fall vara mer gynnsamt att köpa aktier i företag som har ett återköpsprogram än aktieutdelningsprogram. Ett fantastiskt exempel på det är Berkshire Hathaway, Warren Buffetts företag. Precis som Amazon och Google har bolaget aldrig betalt aktieutdelning till sina aktieägare. Detta till trots har det varit en riktigt bra affär att äga aktier i bolaget till följd av deras alternativa tillvägagångssätt för att skapa mervärde för sina aktieinnehavare.

Om du gillade denna artikel är chanserna goda att du även kommer att uppskatta de andra artiklarna som du hittar på vår hemsida. I arkivet återfinns mängder med artiklar som är relevanta för dig med ett intresse för aktier och investeringar.

Här kan du läsa mer i våra artiklar om utdelningar och utdelningsaktier.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email