Category

Ekonomisk Ordlista – Trading Ordlista

nyckeltal

Vad är nyckeltal? | Bäst nyckeltal för aktier och aktieanalys?

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, Investera

Vad är nyckeltal? Bäst nyckeltal för aktieanalys

Nyckeltal används för att bedöma och värdera företag. De är bland annat användbara för att analysera och välja aktier att investera i. Det är ofta lättare att utvärdera verksamheten och jämföra den med andra bolag genom att titta på nyckeltalen jämfört med att titta på resultaträkningen.

Syftet med nyckeltal

Det finns mängder med nyckeltal. Gemensamt för dem alla är att de kan användas för att följa utvecklingen i företaget. Det är lätt att jämföra ett års resultat med tidigare års resultat, eller hur ett visst kvartal har gått jämfört med tidigare kvartal eller samma kvartal för ett år sedan. Tack vare nyckeltalen är det enkelt att snabbt få en överblick över verksamheten.

Denna information kan användas i beslutsfattandet i företaget eller ge investerare inblickar i vilka aktier som det är värt att investera i. Nyckeltalen möjliggör även kvantitativa aktiestrategier. Med hjälp av en aktiescreener går det snabbt att ta fram nyckeltal för börsens bolag och filtrera fram de bolag som matchar önskade kriterier.

Typer av nyckeltal

De flesta nyckeltal är ekonomiska. Det är dessa nyckeltal som används för aktier. De kan exempelvis delas in i följande kategorier:

Det finns även icke-ekonomiska nyckeltal. Här finns bland annat:

 • Kundnöjdhet
 • Tidsåtgång per produkt
 • Maskinernas nyttjande grad
 • Nyckeltal i hälsobokslut

 

Bäst nyckeltal för aktier

Bäst nyckeltal för aktier

 

Bäst nyckeltal för aktier

För att lyckas med investeringar i aktier är det viktigt att behärska nyckeltal. Det är dock inte nödvändigt att kunna alla nyckeltal.

Många investerare hittar några få favoriter bland nyckeltalen och använder dem i de flesta investeringsbeslut. Andra väljer att använda sig av ett stort antal nyckeltal.

En investerare som gör en fundamental analys tittar ofta även på företagets balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys.

Även om vi väljer att inte göra en djupdykning i företagens redovisning kan nyckeltalen ge oss den information vi behöver för att hitta de bästa aktierna.

Låt oss titta på några av de bästa nyckeltalen för aktier:

Värdering

Nyckeltal för värdering av aktier ger dig en uppfattning om hur marknaden värderar vinsten, försäljningen, tillväxten och så vidare. Stigande aktiekurser leder till högre värderingar.

 • P/E-tal: Aktiekursen/vinsten. Används för att visa hur marknaden värderar företagets vinster.
 • P/S-tal: Aktiekursen/omsättningen. Visar hur marknaden värderar omsättningen. Till skillnad från P/E kan P/S användas även för företag som gör förlust.
 • P/B-tal: Aktiekursen/eget kapital. Varierar beroende på hur kapitalintensivt företaget är.
 • PEG-tal: P/E delat med vinsttillväxten. Visar hur tillväxten i företaget värderas. Används ofta hellre än P/E för tillväxtaktier.
 • EV/EBITDA: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Kan användas istället för P/E-talet.
 • EV/EBIT: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader och skatter.

Lönsamhet

Syftet med företag är att generera vinst. Genom att titta på nyckeltal för lönsamhet kan du bedöma hur lönsam en verksamhet är jämfört med konkurrenterna och hur lönsamheten utvecklats över tid.

 • Vinstmarginal: Vinstmarginalen är den del av omsättningen som blir kvar efter verksamhetskostnader, skatt och finansiella kostnader dragits av.
 • Bruttomarginal: Visar vilken andel av omsättningen som är kvar efter att direkta kostnader som varu- och materialinköp betalats.
 • Rörelsemarginal: Andel av omsättningen som är kvar efter verksamhetskostnaderna, men innan finansiella kostnader och skatt dragits av.
 • ROC: Return On Capital. Lönsamhet på investerat kapital i företaget (ROC = EBIT/investerat kapital).
 • ROIC: Return On Invested Capital. Avkastning på de investerade kapitalet. Visar företagets förmåga att generera avkastning i förhållande till vad som investerats i bolaget. (ROIC = vinst/investerat kapital).
 • ROE: Return on Equity – avkastning på eget kapital. Visar hur lönsamt företaget är i förhållande på aktieägarnas satsade kapital.
 • ROA: Return on Assets – avkastning på totalt kapital. Detta nyckeltal tar även hänsyn till skuldsättningen när det mäter lönsamheten.
 • EBITDA-marginal: EBITDA = Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and amortization, d.v.s. Resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Detta nyckeltal visar EBIDTA i förhållande till omsättningen.
 • FCF-marginal: Fritt kassaflödemarginal. Det fria kassaflödet i förhållande till omsättningen.

Utdelning

Utdelningsinvesteringar är en av de mest populära aktiestrategierna. Utdelningarna är den del av vinsten som företaget väljer att dela ut till aktieägarna. Samtidigt vill man att utdelningarna ska vara långsiktigt hållbara, vilket också går att utläsa ur nyckeltalen.

 • Utdelning/aktie: Utdelning i kronor per aktie.
 • Direktavkastning: Utdelningen i förhållande till det aktuella aktiepriset.
 • Utdelningsandel: Hur stor andel av vinsten som delas ut till aktieägarna.
 • YOC: Yield On cost. Visar hur stor utdelningen är i förhållande till ditt inköpspris för aktien (GAV). Detta nyckeltal måste du med andra ord räkna ut själv.

Finansiell ställning

För att kunna bedöma om verksamheten är långsiktigt hållbar är det viktigt att titta på företagets finansiella ställning. Skulder används för att expandera verksamheten och för att utnyttja kapitalet på ett effektivt sätt. Allt för stora skulder innebär emellertid en högre risk.

 • Soliditet: Andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.
 • Nettoskuld: Företagets skulder i förhållande till tillgångarna.
 • Skuldsättningsgrad: Företagets skulder i förhållande till det egna kapitalet.
 • Balanslikviditet: Omsättningstillgångar delat med de kortfristiga skulderna. Nyckeltalet balanslikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga.
 • Kassalikviditet: Ett annat mått på bolagets kortsiktiga betalningsförmåga. Motsvarar bolagets omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten i förhållande till de kortfristiga skulderna.
 • Omsättningshastighet: Omsättningen i förhållande till de totala tillgångarna. Visar hur effektivt företaget använder sina tillgångar.

Sammanfattning

Nyckeltal används för att snabbt se hur ett företag mår och hur det utvecklas över tid. Med hjälp av nyckeltal är det även lätt att jämföra ett bolag med andra bolag, gärna inom samma sektor. Det finns ekonomiska nyckeltal för värdering, utdelningar, finansiell ställning och lönsamhet. Dessutom finns det andra nyckeltal för exempelvis kundnöjdhet, maskinernas nyttjandegrad och personalens hälsa.

Vanliga nyckeltal som investerare använder sig av är P/E-talet, P/S-talet, soliditet, skuldsättningsgrad och vinstmarginal. Direktavkastning, utdelningsandel och utdelningar är vanliga nyckeltal som utdelningsinvesterare använder sig av.

Warranter

Warranter – Vad är och hur fungerar en Warrant? (turbowarrant)

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, rot, trading | No Comments

Warranter är ett finansiellt instrument som följer värdet på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara allt från en aktie till en valuta. Du kan spekulera i så väl uppgång som nedgång i värdet av den underliggande tillgången med hjälp av en warrant. Warranter har en inbyggd hävstång vilket tillför extra volatilitet till produkten, till skillnad från traditionella värdepapper. Hävstången medför att warranter i sin natur är mer riskfyllda investeringar än exempelvis aktier.

Hur Fungerar En Warrant?

Warranter är som sagt en typ av värdepapper som ger både utställare och köpare möjlighet att spekulera kring den underliggande tillgångens framtida värde. Detta till följd av av att warranten medför en chans att tillförskaffa, alternativt sälja, det underliggande instrumentet till ett på förhand fastställt pris. 

Två Typer Av Warranter

Eftersom det finns möjlighet att spekulera i båda högre och lägre pris i framtiden finns det två olika typer av warranter. Dessa benämns som köpwarranter samt säljwarranter. Om du förväntar dig att den underliggande tillgången kommer att vara värderad högre av marknaden i framtiden ska du förvärva en köpwarrant. Den ökar nämligen i värde, åtminstone teoretiskt sett, när värdet på den underliggande tillgången stiger. Motsatsen gäller för en säljwarrant som minskar i värde om den underliggande tillgångens marknadsvärde förändras positivt.

Emittent Och Köpare

Precis som för ett certifikat skapas och ställs en warrant ut av en emittent. Emittenten blir motparten till köparen av warranten och står således för motpartsrisken vid affären. Du som investerare gör bäst i att läsa in dig på vem motparten är innan du ger dig in i handel. Anledningen till det är att emittenten bestämmer vilka villkor som gäller för den specifika warranten.

 

Warranter

Warranter

 

Eftersom det finns flera olika emittenter på finansmarknaden kan regler och villkor skilja sig åt mellan olika warranter.  Det viktigt att motparten har en stabil kreditvärdighet för att garantera att de kan betala sina åtaganden.

Warranter Och Förfallodatum

Warranter har likt optioner ett förfallodatum. Man kan inte helt likställa optioner och warranter men det finns vissa likheter och förfallodatumet är en av dessa. När en warrant emitteras bestäms förfallodagen i regel till ett datum långt in i framtiden, ofta flera år från utställningsdatumet. Förfallodatumet är en av de viktigaste faktorerna rörande prissättningen av denna typ av värdepapper. Detta eftersom det finns en risk att investeringen blir helt värdelös om förfallodagen passeras. Det är ytterligare en aspekt som är väldigt viktig att ta i beaktning vid handel med warranter eftersom hela det investerade kapitalet riskerar att gå förlorat.

Faktorer Som Påverkar Prissättningen

Det finns fler faktorer än bara förfallodatumet som påverkar hur marknaden värderar både sälj och köpwarranter. Dessa olika faktorer har olika påverkan på vilken väg priset kommer att utvecklas. Det är viktigt att studera samtliga listade faktorer innan man handlar med warranter. Speciellt när du tar i beaktning att warranten kan bli värdelös och förlora hela sitt värde.

 • Prisförändringar i den underliggande tillgången
 • Volatilitet
 • Framtida Utdelning
 • Löptid/Förfallodag
 • Styrräntan

Samtliga listade element har alltså en inverkan på prissättningen av en given warrant. Låt oss se hur de listade faktorerna påverkar värderingen.

Prisförändringar I Underliggande Tillgång

Detta element har en högst signifikant inverkan på prisutvecklingen i en given warrant. Om du exempelvis har köpt en köpwarrant för guld, och priset på guld ökar, förväntas även priset på din köpwarrant stiga. Motsatsen gäller för en säljwarrant som minskar i värde om priset på den underliggande tillgången stiger.

Volatilitet

Volatilitet används inom den finansiella världen som ett riskmått. Således kommer en ökad volatilitet att medföra ett stigande värde på warranten. Detta för att kompensera ägaren för den kraftigare risken.

Framtida Aktietdelning

Eftersom du som ägare av en warrant inte äger den faktiska tillgången har du inte rätt till aktieutdelningen. Detta reflekteras i prissättningen. 

Löptid

Eftersom warranten blir värdelös efter att den passerat sitt förfallodatum är löptiden ett element som har stark påverkan på dess pris. Tidsvärdet minskar i takt med att löptiden närmar sig sitt slut.

Styrräntan

Precis som för alla andra finansiella tillgångar har styrräntan en inverkan på hur en warrant prissätts. Hur förändringar i styrräntan påverkar en given warrants prissättning beror i mångt och mycket på den underliggande tillgången och hur den prissätts med den nya räntan.

Turbowarranter

Turbowarranter har kortare löptid än vanliga Warranter.  En turbowarrant är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa (turbo köp) eller sälja (turbo sälj) en viss aktie eller annan underliggande vara till ett bestämt pris vid en viss dag i framtiden. Den största skillnaden jämfört med normala warranter är att Turbowarranterna kan slås ut före slutdagen.

Slutsats

En warrant är ett hävstångsinstrument som ställs ut av en bank eller ett annat finansiellt institut. Utställaren benämns som eminent.

Det finns två typer av warranter, köp samt sälj. Beroende på vilken riktning du tror att priset för den underliggande tillgången kommer att utvecklas köper du antingen en köpwarrant eller en säljwarrant. Prisutvecklingen i en warrant styrs främst av fem olika element. Dessa är volatilitet, prisutveckling i underliggande tillgång, styrräntan, utdelning samt löptider.

certifikat

Certifikat – Vad är och hur fungerar Certifikat?

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, rot, trading | No Comments

Ett finansiellt certifikat är en strukturerad produkt som i majoriteten av fallen saknar kapitalskydd. Det liknar i stor utsträckning andra börshandlade produkter som fonder. Den huvudsakliga skillnaden återfinns i att värdet på ett certifikat beror på värdeutvecklingen på den underliggande tillgången, generellt sett en råvara, snarare än för ett specifikt företags prestationer. Organisationen som ställer ut ett certifikat benämns som emittenten. Vanligast förekommande är att emittenten är en bank alternativt ett annat företag.

Alternativ Investerings Väg

Att handla aktier och räntefonder är enkelt för de flesta som intresserar sig för sparande och investeringar. Med hjälp av ett konto på någon av de stora svenska nätmäklarna kan man handla till låga avgifter. Dessvärre återfinns inte bara högkonjunkturer i ekonomin, utan i vissa tider vill du investera i andra typer av tillgångar. Exempel kan vara guld och silver vilket kan vara svårt att både köpa och förvara fysiskt. 

Ett alternativ till att handla fysiska produkter är att bruka ett certifikat som ställts ut av en bank. Om du köper ett guldcertifikat blir du inte en guld ägare. Men du köper dig själv möjligheten att tjäna pengar på förändringar i guldpriset. Detta utan att behöva krångla med förvaring av den fysiska produkten, för att inte nämna huvudvärken med försäkring.

Underliggande Produkter

I exemplet ovan används guld som den underliggande tillgången som styr värdeutvecklingen för certifikatet. Men certifikat som finansiella produkter är bredare än så. Även valutor kan handlas med hjälp av certifikat så väl som andra råvaror. Exempel på dessa är kaffe och olja.

Certifikat Med Hävstång

Ibland kan det kännas som en evighet innan avkastningen tar fart efter att du har investerat i ett värdepapper. För somliga, särskilt swing och daytraders, kan det därför vara bra att få lite draghjälp för att snabba på värdeutvecklingen. Ett sätt att uppnå det är att handla certifikat med hävstång. Precis som namnet hävstångsprodukt indikerar återfinns en hävstångseffekt inbyggd i den finansiella produkten.

Certifikat

Certifikat

Styrka På Hävstången

Alla hävstänger är inte lika starka. Generellt sett kommer ett hävstångscertifikat med två gånger hävstång. Det innebär att om den underliggande tillgångens värde förändras med en procent förväntas även hävstångsprodukten förändras. Men förändringen stannar inte vid en procent utan rör sig istället dubbelt så mycket. Det vill säga, med två gånger hävstång kan en en-procentig uppgång i den underliggande tillgången medföra en 2-procentig värdeökning i hävstångsprodukten.

Risk Med Hävstång

Om du skulle ha ännu högre riskaptit och inte kan vänta på högre avkastning finns det för flera underliggande produkter certifikat med högre hävstång. Men att växla upp hävstången på certifikatet innebär inte bara mer uppsida. Den förbättrade möjligheten till potentiellt hög avkastning kommer givetvis på bekostnad av högre risk.

Bull Eller Bear?

Du som investerare vill givetvis ha möjlighet att tjäna pengar på börsen och de börshandlade produkterna oberoende på börsens humör. I uppgång är det enkelt att tjäna pengar genom att äga aktier och andra värdepapper som ökar i värde i takt med börsen som helhet. När börsen stiger i värde sägs den vara i en Bull-trend. Motsatsen, det vill säga när börsens aggregerade värde sjunker, kallas för en bear-trend. Men hur kan du tjäna pengar i en bear-trend?

Bear Certifikat

Ett bear certifikat är ett finansiellt instrument som designats för att generera positiv avkastning till dig som investerar när det underliggande värdet minskar. Anledningen till att det kallas ett bear certifikat är att en björn slår ned mot sina fiender. En synonym till begreppet bear certifikat är ett kort certifikat. Med hjälp av ett bear certifikat kan du exempelvis tjäna pengar på minskande pris på kaffe till följd av fördelaktiga odlingsförhållande. 

Bull Certifikat

För att tjäna pengar på produkter som befinner sig i en uppåtgående trend ska du som investerare kika på bull certifikat istället för bear certifikat. En tjur stångar som du säkert vet uppåt vilket har medfört att en börs i stigande trend kallas för en börs i bulltrend. Ett alternativ till begreppet bull certifikat är ett långt certifikat. De två begreppen är helt synonyma. Precis som för bear certifikat kan användas för att handla mer produkter än guld och silver kan ett bull certifikat brukas för exempelvis olja och andra underliggande tillgångar.

Summering

Certifikat är en finansiell produkt som emitteras av en bank eller ett annat finansiellt institut. Certifikatet är inte värt något i sig, vilket syftar till att det inte finns något i certifikatet som kommer att generera avkastning i framtiden. Istället är värdeutvecklingen för ett certifikat beroende av den underliggande tillgången. Underliggande tillgångar är vanligtvis olja, metaller eller valutor. Certifikat kan användas som alternativa investeringar i dessa tillgångar utan att behöva handskas med dem fysiskt. För den risksökande finns certifikat med hävstång vilka kan användas för att öka avkastningen, men inte utan ökad risk.

sveriges statsskuld

Statsskuld – allt du behöver veta om Sveriges statsskuld 2020

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista
Sveriges Statsskuld
SEK

 


Statsskuld är de samlade under- och överskott som finns i statens ekonomi över tid. I Sverige är det Riksgälden som lånar ut pengar till staten när det råder ett underskott i statens budget. När staten har överskott i sin budget amorteras statsskulden. Om lån som har tagits skulle förfalla är det Riksgälden som förnyar dessa.

Vad är Riksgälden?

Riksgälden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Det formella namnet för myndigheten är Riksgäldskontoret. Riksgäldens uppgift är att fungera som statens finansförvaltning. Till deras verksamhet hör bland annat att förvalta statsskulden, fungera som statens interna bank och ansvara över statliga garantier och lån.

Det är Riksgälden som ska se till så att statens ekonomi är balanserad, genom att låna pengar vid budgetunderskott och amortera pengar vid budgetöverskott. Vilka lån och amorteringar som staten ska göra beräknas utifrån statens totala nettobudget.

Riksgälden har en särskild avdelning inom sin verksamhet för statens internbank. Det är här statens gemensamma pengar samlas, vilka sedan fördelas ut till alla myndigheter i landet utifrån de beslut som har tagits i riksdagen och regeringen. Det är även från statens internbank som statliga myndigheter och statliga bolag kan låna ut, eller låna in, pengar.

Det är regeringen som bestämmer över de riktlinjer som gäller för Riksgälden och deras verksamhet, samt för hur statsskulden ska förvaltas. Ett övergripande mål är att Sveriges statsskuld ska förvaltas med minsta möjliga räntekostnader. Riktlinjerna som gäller för Sveriges statsskuld ses över vartannat år av regeringen.

När Riksgälden lånar ut pengar till staten sker det genom att de säljer skuldsedlar, vilket huvudsakligen är i form av obligationer. Långivarna är därmed de som köper skuldsedlarna. Det kan till exempel vara banker, centralbanker, försäkringsbolag, pensionsfonder och privatpersoner. Personerna och instanserna som köper skuldsedlarna och obligationerna kan vara lokaliserade antingen i Sverige eller utomlands.

Varför finns det en statsskuld?

Att det finns statsskuld är lite av en inneboende konsekvens av det rådande ekonomiska systemet. Det är vanligt förekommande att kapitalistiska stater tar lån för att reglera sin budget. Det kan till exempel handla om att staten tar lån för att investera i exempelvis landets infrastruktur, men det är också vanligt att staten tar lån för krigföring och för löpande utgifter.

 

statsskuld

statsskuld

 

Hur beräknas statsskuld?

Det går att beräkna en statsskuld på några olika sätt. Det är vanligast att en statsskuld anges som en procentandel av BNP. Anledningen till att BNP används som mått för att beräkna statsskuld är för att BNP ger information om landets ekonomiska omsättning, och därmed även påverkar hur stora lån staten kan ta och hur statens återbetalningsförmåga ser ut.

Stater som har bättre ekonomi har ofta möjlighet att både låna mer, och ha en högre statsskuld, då deras återbetalningsförmåga anses vara god. Samma sak gäller tvärtom: Stater som har sämre ekonomi har ofta sämre möjlighet att låna pengar, och har därmed en lägre statsskuld. Detta motiveras med att deras återbetalningsförmåga anses vara lägre.

I och med att statsskulden består av ett lån innebär det att det tillkommer en ränta på lånet, som även den ska återbetalas. Även fast Riksgälden strävar efter att ha så låga räntekostnader som möjligt är det ofta oundvikligt att räntan motsvarar någon, eller några, procent av det totala lånade värdet. Detta innebär att BNP både reglerar andelen lån som kan göras, men det är också genom BNP som statsskuld och räntan för denna återbetalas.

Sveriges statsskuld består både av svenska kronor, men också av utländska valutor. Statsskulden är på 1 204 miljarder kronor (31 januari 2019), vilket motsvarar ungefär 29 procent av landets BNP. 1995 var landets statsskuld runt 70 procent av BNP.

Statsskuld som intern och extern skuld

Statsskulden kan delas upp i två kategorier: intern skuld och extern skuld. Den interna skulden syftar till skuld som betalas till långivare i landet, och den externa skulden är den skulden som betalas till utländska långivare. Lånen kan tas med olika löptid, vilka kan vara både kortare och längre. Om en skuld har en löptid på upp till ett år anses det vara en kortfristig skuld, medan en långfristig skuld är skulden som är upp till tio år. Utöver det finns det även någonting som kallas för mellantidsskuld, vilket innebär en löptid någonstans mellan ett och ett par år.

Statsskuld och budgetunderskott

Statsskuld och budgetunderskott är begrepp som är besläktade med varandra, men det är inte samma sak och det finns betydande skillnader i hur de båda delarna förstås. Enkelt förklarat skulle det kunna beskrivas enligt följande:

 • Budgetunderskott: Ett budgetunderskott uppstår när staten använder mer pengar än vad som kommer in i statens budget. För att balansera upp ekonomin från budgetunderskott lånar staten pengar.Budgetunderskottet kan delas upp i två kategorier: strukturellt budgetunderskott och konjunkturellt budgetunderskott. Det strukturella budgetunderskottet handlar om statens förmåga att återbetala sina lån. Det konjunkturella budgetunderskottet beror på variationer som förekommer för bland annat skatteintäkter, vilket i sin tur påverkas av konjunkturerna i landet – huruvida det är högkonjunktur eller lågkonjunktur.
 • Statsskuld: Statsskuld är summan av allt budgetunderskott som har funnits i landet under alla tidigare år. Statsskulden är med andra ord en skuld som byggs upp, och utökas, över tid i takt med att staten belånar sig mer och mer, och kan sägas vara en långsiktig konsekvens av landets pågående budgetunderskott.

Både statsskulden och budgetunderskottet är på en övergripande, statlig, nivå.

Statsskulden kan påverkas, och minskas, genom bland annat följande faktorer:

 1. Beskattning: Genom att öka beskattningen ökar också statens återbetalningsförmåga, då de pengar som inkommer till staten ökar.
 2. Utgifter: Genom att minska statens utgifter, och undvika att belåning när den befintliga budgeten inte är tillräcklig, är det också möjligt att förebygga högre statsskuld.
 3. Omstrukturering av skulden: Om staten genomför en omstrukturering av sina lån kan också återbetalningen av skulden underlättas.
 4. Skuldsättning: När staten har blivit skuldsatt kommer det också innebära att staten, utöver skulden, även behöver betala en ränta på lånet.
 5. Återbetalning: I fall där landet inte har förmåga att betala tillbaka sina skulder vid förfallodatumet kan det leda till negativa konsekvenser i form av exempelvis ytterligare utgifter.
statsskuld

statsskuld

Tulpanfeber

Tulpanfeber – Tulpanbubblan | förklaring och definition av tulpanfebern

By | Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, Investera, rot, trading | No Comments

Tulpanfebern och tulpanbubblan

Vi tar oss till Holland. Året är 1636 och det handlar om tulpanbubblan eller som det också kallas tulpanfeber. I den här serien om tidernas största börskrascher ska vi kronologiskt gå igenom några av de mest omtalade finanskriserna och börskrascherna. Vi ska börja med att titta på vad som kan anses vara den första spekulationsbubblan som någonsin uppstått i världen. 

Tulpaner hade sedan 1500-talet varit populär, främst bland botaniker och samlare. Lökarna var ganska svåra att odla och gemene man höll sig till andra växter och blommor. Men när själva odlandet av tulpaner spred sig till Nederländerna i början av 1630-talet, så visade det sig att klimatet där var ypperligt för att främja ett odlande i större skala. Handlarna upptäckte dock att om dom begränsade utbudet av lökar så ökade priserna. Alltså ett klassisk utbud-efterfrågan-samband. Detta ledde till att priserna på tulpanlökar sakta började stiga allt eftersom handlarna begränsade efterfrågan.

Odlarna såg vad som hände med priserna på tulpanlökar och började odla dessa i större utsträckning och sälja på egen hand. Dessutom sålde dom lökarna i så pass små volymer att även privatpersoner hade råd att köpa lökarna. Ryktet började sprida sig om tulpanlöken som en investering. Tulpanfebern hade börjat.

Tulpanterminer

Tulpanlökar kan enbart odlas under perioden juni till oktober, vilket innebar att tiden däremellan gav utrymme för spekulationer, vilket i sin tur bidrog till att lyfta upp priserna ytterligare. Köpmän började handla med framtida skördar, något som kan ses som världens första terminskontrakt. Man köpte till och med framtida lökar av odlare som i sin tur visste att dom inte skulle kunna odla så stora volymer. Varpå odlaren tvingades att köpa färdigodlade lökar av andra odlare. Tulpanfebern fortsatte och vid årsskiftet mellan 1636 och 1637 så hade två år av kraftigt stigande priser nått sin kulmen.

tulpanfeber

tulpanfeber

Tulpanfeberns slut

Tulpanbubblan kallas ofta för Tulpanfeber eller Tulpanmanin, vilket är ett ganska passande ord. Det var ingenting annat än en mani som rådde vid den här tidpunkten i Nederländerna. Människor sålde sina hus och sin mark för att istället köpa tulpaner. En lök ökade från 40 till 350 floriner på bara några månader. I februari 1637 slutade plötsligt priserna att stiga. Folk fick omgående panik och försökte sälja sin innehav samt terminer. Terminerna blev dock omgående helt värdelösa. Några dagar senare var lagren av tulpanlökar helt osäljbara. Det fanns inte någon som helst möjligheter för köpare och säljare att mötas. Människor ruinerades och stod helt barskrapade efter tulpan febern. Hela Nederländerna gick in i en ekonomisk depression på grund av tulpanfebern under denna period.

Så hur kunde tulpanbubblan uppstå?

Den enklaste förklaringen till tulpanfebern är att tulpanmarknaden vid den här tiden var totalt oreglerad och att aktörerna var mycket oerfarna när det kom till ekonomi, utbud och efterfrågan, riskanalys och andra aspekter som vi idag väger in när vi gör investeringar. Man såg helt enkelt inte risken med att investera i tulpanlökar. Många skeptiker tillbakavisades med argumentet att en tulpanlök alltid kan föröka sig. Alltså borde det vara riskfritt. Just det faktum att en tulpanlök kan föröka sig hade nog de flesta idag sett som en risk snarare än en säkerhet. Men mycket har hänt sedan tulpanfebern för snart 400 år sedan.

Filmen Tulpanfeber

Sedan vi skrev denna artikeln så har vi förstått att det finns en film med samma namn som vår artikeln om tulpanfeber. Det är en film som har följande beskrivning: ”Tulpanfeber är en amerikansk-brittisk historisk dramafilm från 2017, regisserad av Justin Chadwick och producerad av Alison Owen. Manuset är av Sir Tom Stoppard och bygger på en roman av Deborah Moggach. Filmen hade världspremiär på Möja bio lördagen den 8 juli 2017.” Jag har inte sett filmen så jag vet inte om den är sevärd eller inte. Har du sett den så får du gärna lämna en kommentar nedan om vad du tyckte om den.